Radar

JK vill inte att Auroramålet prövas i domstol

Klimataktivisten Greta Thunberg står bakom den så kallade Aurorastämningen.

300 ungdomar har stämt staten för bristande klimatpolitik i det så kallade Auroramålet. Nu har Justitiekanslern (JK) som företräder staten svarat, och vill att målet avvisas.

I höstas lämnade ungdomsrörelsen Aurora in en stämningsansökan mot svenska staten, där de kräver att domstolen slår fast att Sverige måste vidta vissa åtgärder för att begränsa klimatförändringarna. I mars beslutade Nacka tingsrätt att utfärda stämning.

Nu svarar regeringens företrädare på stämningen, att ungdomarnas talan inte kan prövas i domstol. Motivationen är enligt Justitiekanslern att ”det demokratiska statsskicket som begränsar domstolarnas makt att bestämma över riksdag och regering i enlighet med den maktdelningsprincip som gäller i Sverige”. Eftersom gruppmedlemmarna i målet åberopar Europakonventionen och unionsrätten förespråkar dock Justitiekanslern att Högsta domstolen ska ta ställning till frågan om talan ska tillåtas eller inte.

JK har även i sitt svaromål tekniska invändningar om hur yrkandena är utformade.

I själva sakfrågan motsätter sig JK ”påståendet att den förda klimatpolitiken utgör en kränkning av gruppmedlemmarnas mänskliga rättigheter”.

Nu är det upp till Nacka tingsrätt att besluta hur rättsprocessen ska fortsätta.

Läs mer: Auroramålet går in i en ny fas

Auroras krav på staten

Aurora är en barn- och ungdomsledd klimatorganisation som använder juridik som verktyg för att få Sverige att ta sitt historiska ansvar i klimatkrisen. 
Ungdomarna menar att staten bryter mot Europakonventionen och kränker mänskliga rättigheter av barn och unga i Sverige genom att inte agera kraftigt i klimatkrisen.

De krav Aurora ställer på staten är bland annat 

• att staten fullföljer skyldigheten att göra sin rättvisa del för att stabilisera växthusgaskoncentrationen i atmosfären på en nivå som förhindrar ytterligare farlig antropogen störning i klimatsystemet, för att begränsa den globala medeltemperaturökningen till 1,5 grader jämfört med förindustriella nivåer.

• att staten sätter klimatmål om årliga utsläppsminskningar som är tillräckliga för att Sverige ska fullfölja ovan nämnda skyldighet.

• att staten omedelbart vidtar åtgärder för att uppfylla sådana mål och omedelbart upphör med aktiviteter som motverkar uppfyllandet av dem.

Källa: Aurora och TT

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV