Radar

Så ska fler barn ta sig till skolan aktivt

Fler barn kan gå eller cykla till skolan om stadsmiljöerna anpassas.

Att barn ska kunna gå eller cykla till skolan är viktigt, men hur ska föräldrar och samhällsplanerare göra? Förslag finns i en ny nationell rekommendation.

Analyser av hälsa, trafiksäkerhet, miljö och barns rörelsefrihet visar att det är bra för barn att aktivt ta sig själva till skolan, eller delar av vägen. Det ingår i barns rättigheter och den fysiska aktiviteten är positiv för hälsan och för inlärningen.

För att främja barns aktivitet har forskare vid Luleå tekniska universitet och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) tagit fram förslag på hur föräldrar och samhälle kan agera.
 
– Vårt mål är att få till en normförändring och en systemförändring. Vi har utgått från vad som är bäst för barnen och tror på barns förmåga, säger Anna-Karin Lindqvist, biträdande professor i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet.

Normförändringen handlar om att fyra av fem barn rör sig för lite idag och att gå eller cykla till skolan kan ge vardagsmotion. Den nya rekommendationen ska hjälpa till med det.

Några av förslagen är: 
• Barn ska göra aktiva resor – gå eller cykla – året om från det att de går i förskoleklass.
• Skolor ska uppmuntra elever till aktiva och säkra resor till och från skolan.
• Planering av gång- och cykelvägar, hastighetsgränser samt placering av skolor och andra viktiga målpunkter ska ta hänsyn till barns sätt att röra sig.

– Det kan tyckas som en enkel fråga, men blir komplext eftersom det handlar om trafiksäkerhetsfrågor, normer, föräldrars oro och underhållsfrågor, säger Stina Rutberg, biträdande professor i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet.

Ett hinder är normen att barn inte är mogna att cykla själva före tolv års ålder, trots att det enligt forskarna inte finns något vetenskapligt underlag för att påstå det – barns skolvägar kan till exempel se väldigt olika ut. Det kan också vara föräldrar som skjutsar med bil som skapar otrygga trafiksituationer vid skolor.

Anna Niska, forskningsledare och föreståndare för Cykelcentrum vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, anser att barns perspektiv ofta tappas bort när samhällsplanerare fokuserar på arbetspendling för vuxna.

– Målet är att få ner antalet skjutsande föräldrar, och föräldrarnas incitament måste gå hand i hand med infrastrukturen. Det kan till exempel handla om att planera så föräldrar som skjutsar med bil kan lämna sina barn utan att riskera andra barns säkerhet, säger hon.

Läs också 
Cykling kan fördubblas fram till 2035. 
Ny plan gynnar inte cykling