Radar

Nytt förslag: ”Cykling kan fördubblas till 2035”

Flera förslag finns nu för hur cyklandet kan öka i Sverige.

Cyklingen i Sverige skulle kunna fördubblas fram till 2035. Framför allt gäller det resor kortare än en mil och resor som barn gör, enligt en ny rapport.

Det är Cykelcentrum vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) som studerat frågan och som i dagarna lämnat ett förslag till regeringen.

– Det är framför allt resor under 10 kilometer och barns resor, vilket vi lyfter fram, säger Anna Niska, forskningsledare på VTI och föreståndare för Cykelcentrum.

– För resor som görs ofta, exempelvis till och från arbete, är valet av färdmedel ofta styrt av vana.

Nationellt mål för cykling saknas

I dag finns det inget nationellt mål för hur mycket cyklar ska användas vid resor, men regeringens uppdrag har varit att cykling ska uppmuntras för personer i alla åldrar och socioekonomiska grupper i hela landet.

Om  vanan att ta bilen bryts kan fler upptäcka att cykelresor går snabbt, är enkla och gör att man mår bra. Bland annat har man tidigare sett att barn cyklar allt mindre.

– Många vanor grundläggs i tidig ålder och aktiv mobilitet är viktigt för barns utveckling och hälsa vilket kan påverka samhällsekonomin i ett långsiktigt perspektiv. Vi har sett i tidigare studier att det finns en stor potential att öka cyklandet bland barn, säger Jenny Eriksson, som varit med och utrett frågan.

Så kan cyklandet öka

VTI ser ett antal aspekter som kan leda till ökat cyklande:
• Om fler väljer cykel oavsett ärende och avstår från att ta bilen påverkar det både hälsa, miljö, klimat och tillgänglighet. 
• En bra miljö att cykla i är viktig, till exempel separat cykelinfrastruktur både i städer och på landsbygden.
• Cykelstrategier bör finns på olika nivåer.
• Cykling ska vara lätt att kombinera med andra färdsätt, så att man till exempel kan ta med cykeln i kollektivtrafik.

– Med en tydlig målbild blir det självklart att vi behöver både morötter och piskor för att få till en förändring. Det finns ett stort behov av att förbättra förutsättningarna för cykling och skapa incitament som bryter snarare än befäster bilberoendet, säger Anna Niska.

Delmål för hur cykling kan fördubblas fram till 2035.

Cykelresornas andel av det totala antalet resor i Sverige ska öka till 20 procent till 2030 och till 26 procent till 2035 utan att gång- eller kollektivtrafiken minskar.
Cykelresornas andel av de totala persontransporterna i Sverige ska öka till 3 procent till 2035 utan att gång- eller kollektivtrafiken minskar.
Vid resor kortare än 10 kilometer ska cykelresornas andel öka till 30 procent till 2030 och till 45 procent till 2035 utan att andelen gående eller kollektivtrafikresande minskar.
Cykelresornas andel av det totala antalet resor för barn i grundskoleåldern ska öka till 40 procent till år 2030 och till 50 procent 2035. Det ska ske utan att andelen som går till skolan minskar.
Källa: VTI

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV