Radar

Rapport: Svagt stöd för EU:s artskydd bland svenska partier

Tranor flyger över en delvis molnig himmel.

Bara Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna ställer sig bakom ett förslag om att behålla EU:s naturvårdsdirektiv som det är, utan att försvaga artskyddet. Det framgår av en enkät som Naturskyddsföreningen har genomfört inför EU-valet den 9 juni. 

Bara tre av åtta svenska partier ställer sig bakom Naturskyddsföreningens förslag om att bibehålla EU.s naturvårdsdirektiv i sin nuvarande form utan att tillåta ”undantag som försvagar artskyddet i andra rättsakter”.

– Det är förvånande att så många av de svenska partierna vill montera ned det artskydd som finns i dag i EU. Det är ett faktum att vi befinner oss i en naturkris, och en av grundbultarna för att rädda naturvärdena och bevara friska ekosystem är att skydda dem genom lagstiftning, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande

Två EU-direktiv utgör hörnstenarna i EU:s politik för att skydda en rik biodiversitet, vilket beskrivs som en av EU:s viktigaste prioriteringar och som utvecklas i unionens mångfaldsstrategi. Den strategin stakar ut en långsiktig plan för att skydda naturen och ekosystemen. Fram till 2030 ska flera steg ha tagits för en starkare och mer välmående biologisk mångfald. 

”Vill försämra skyddet för arter”

De två naturvårdsdirektiven är fågeldirektivet från 1979 och art- och habitatsdirektivet från 1992. Fågeldirektivet ålägger medlemsstaterna att skydda alla vilda fågelarter, skydda och återställa deras habitat, samt att skydda flyttfåglar på deras resa genom Europa. Art- och abitatdirektivet syftar till att skydda drygt tusen arter och 230 typer av habitat. Enligt direktivet ska dessa arter och habitat underhållas eller återställas till en god nivå, och medlemsländerna ska säkerställa att arterna ska trivas och blomstra.

Men enligt Naturskyddsföreningens enkät är alltså stödet för naturvårdsdirektiven bland svenska partier svagt. Lika litet stöd har ett Naturskyddsföreningens förslag om att införa bindande krav på kartläggning och skydd av ur- och naturskogarna inom EU till 2030 – bara Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna ställer sig bakom det. Centern ställer sig delvis bakom förslaget.

– Vi har sett att flera grupper i EU-parlamentet vill försämra skyddet för arter. Men att skydda arter handlar om att skydda oss alla. En stark lagstiftning för att skydda naturen är en viktig försäkring för exempelvis motståndskraft mot klimatkatastrofer, framtida matproduktion och fortsatt möjlighet till hälsosamt friluftsliv Det är mycket sorgligt att det saknas vilja att skydda våra sista urskogar, säger Karin Lexén.

Positiva till skydd för EU:s hav

Däremot ställer sig alla partier utom Sverigedemokraterna (SD) sig bakom att EU-kommissionen ska presentera en havsgiv om hållbart brukande och skydd av EU:s hav. SD svarade vet ej på frågan.

Fem av åtta partier, V, S, MP, C och L ställer sig bakom Naturskyddsföreningens förslag om en skogsövervakningsförordning som säkerställer jämförbara och kvalitetssäkrade data om tillståndet i EU:s skogar, medan resterande tre partier svarar nej. 

Samma fem partier svarar också jakande på ett förslag om att införa ett bindande mål om att EU ska minska användningen av skadliga bekämpningsmedel med minst 50 procent till 2030. M och SD svarade delvis ja på den frågan, endast KD svarade nej. 

KD var också det enda partiet som inte höll med om förslaget att införa krav på en fullständig innehållsförteckning för alla komponenter i samtliga varor och material, även importerade. Övriga partier instämde.

EU:s naturvårdsdirektiv

Naturskyddsföreningens enkät Ojämnt startfält – granskning av partiernas miljöambitioner inför EU-valet 2024 hittar du här

EU började redan på 1970-talet att samordna sin miljöpolitik. EU:s naturvårdsdirektiv består av fågeldirektivet från 1979, och art- och habitatsdirektivet från 1992. Dessa direktiv utgör hörnstenarna i EU:s politik för att bevara biologisk mångfald. 

EU:s naturvårdsarbete speglas också i Natura 2000, ett nätverk av skyddade områden i EU. I dagsläget ingår 18 procent av EU:s markområden och 10 procent av dess marina områden i nätverket. 

Källa: Naturskyddsföreningen, European Environment Agency

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV