Glöd · Debatt

”Människan mer invasiv än katten”

Är katten en massmördare? Foto: Ian Barbour, CC BY-SA 2.

Katten kallas massmördare i ett radioprogram, men den invasiva människan borde knappast kasta första stenen, enligt dagens debattör Annika Rullgård.

Radioprogrammet Besserwisser handlade nyligen om katter. Man påstod att katten är ett mycket invasivt djur som spridits till alla kontinenter och att katten är en massmördare. I programmet uppgavs att källan till påståendena var en artikel från 2019.

I denna artikel förekommer ord som typisk, osäker och uppskattat eftersom det av naturliga skäl finns få uppmätta data. I artikeln står att osäkerhet finns beträffande exakta data på hur stor del av bytesdjuren som dödats av rovdjur och hur stor del som skulle ha dött i alla fall. Om denna studie kan anses vara kontrollerad, replikerbar och oberoende är tveksamt. Har någon som helst hänsyn tagits till att behandla katterna på ett rättvist sätt?

Tamkatter har funnits runt människan i flera tusen år. Eftersom katter förökar sig snabbt har de inte ansetts ha något värde, trots att de gjort nytta i olika sammanhang när de har jagat smågnagare till exempel där spannmål lagrats. Under de senaste 50 åren har i Sverige allt fler kattägare låtit kastrera sina katter, men det har ändå fötts fler katter än det är möjligt att finna goda hem till. Kattens status har förblivit lågt.

Eftersom allt fler katter numera har ägare som ger dem mat och omvårdnad, är det rimligt att anta att katter jagar mindre än de gjorde när de fick klara sig till stor del på egen hand. Antalet kattkolonier har blivit färre i och med att flera organisationer som försöker fånga in förvildade katter bildats över hela landet.

Jag har under de 37 år som jag bott på samma ställe ägnat rätt mycket tid åt att lära mig vilka fågelarter som finns här. Sammanlagt har jag observerat nära 100 olika arter. Fågelmatarna har jag behövt fylla på två gånger per dygn både vinter och sommar, men det senaste halvåret räcker det att fylla på mat varannan dag – utan att kattpopulationen har ökat. Det är jämfört med förr nu få fåglar på gården.

Några fågelarter som katter definitivt inte jagar har försvunnit helt och hållet från mina trakter. Hit hör tornseglare och ladusvala. Ormvråk, duvhök och flera hackspettsarter har jag inte sett på länge.

Förmodligen beror minskningen av fåglar på den i särklass mest invasiva djurarten som finns och som också får anses vara en massmördare. Djurarten i fråga dödar i stor skala, till och med individer av samma art dödas. Vilken djurart kan det vara? Jo, människan. 

Människan ligger bakom massmord av flera olika djurarter. Vargen har jagats till utrotningens gräns men ändå tillåts jakt. Samma gäller för flera andra djurarter av olika slag. Människan har också försvårat livet för fåglar på grund av dagens jord- och skogsbruk samt vindkraftverk. Häckningsplatser för flera småfåglar har försvunnit när så kallade fågelband hindrar fåglar från att bygga bo under tegelpannorna. Genom en EU-bestämmelse har ladusvalorna gått miste om häckningsplatser i uthusen.

Visst har antalet fåglar minskat, men att utgå från att det är katterna som orsakat minskningen är att skylla på en part som inte ens kan försvara sig. 

Människan har koloniserat alltför mycket mark för bostäder, vägar, industrier, monokulturer inom jord- och skogsbruk. Kvar är en spillra av mark som behövs för att vilda djur, inklusive fåglarna, ska kunna få rätten till sina liv. Av den sammanlagda vikten av landlevande däggdjur är 60 procent boskap, 36 procent är människor och 4 procent är vilda djur. Tamkatterna utgör 0,2 procent och således endast en mycket liten del av de landlevande däggdjuren. 

Människan är den mest invasiva djurart som finns och som någonsin funnits. Det är hög tid att stora delar av de områden som människan lagt beslag på lämnas tillbaka till den vilda floran och faunan, och det är hög tid att visa katterna den aktning som de förtjänar. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV