Radar

Barkborreskadat virke kan bli textilfiber

Granar har fällts efter att barkborrar har angripit skog i Clausthal-Zellerfeld.

Virke som har skadats av barkborrar kan tas om hand och användas för att ta fram en textilfiber. Fibern är av så pass hög kvalitet att den skulle kunna ersätta bomullsprodukter inom sjukvården, visar ny forskning från  Stockholms universitet.

I och med den varma och torra sommaren 2018 blev barkborrar ett stort problem i framför allt södra och mellersta Sverige. Omkring tio miljoner kubikmeter virke skadas årligen av barkborrar och i Europa är problemet än mer omfattande, där omkring hundra miljoner kubikmeter virke årligen skadas av insekten. Vanligtvis fälls skadade träd i syfte att förhindra ytterligare spridning av barkborrarna, men användningen av de angripna trädens virke har varit begränsad. Virke som har infekterats av barkborrar är av mindre ekonomiskt värde, och måste ofta säljas som bränsleved för ett lägre pris. 

Ett forskningsprojekt från Stockholms universitet visar att barkborreskadat virke kan användas för att ta fram textilfiber. Det går också att ta fram miljövänliga gröna kemikalier för kemikalieindustrin eller utvinna biodrivmedel ur virket. Textilfibern som går att generera skulle kunna användas för att ersätta bomullsprodukter inom sjukvården. Att på det sättet ta vara på det barkborreskadade virket innebär betydligt lägre miljöpåverkan än att använda bomull, sett bland annat till vattenförbrukning, land- och resursanvändning:

– Resultaten har en positiv påverkan på 10 av 17 FN:s globala mål för hållbar utveckling, säger Joseph Samec, professor inom kemi vid Stockholms universitet i ett pressmeddelande.

Barkborrar trivs sämre i naturskog

Han driver tillsammans med Aji Mathew, även han professor i kemi vid Stockholms universitet, ett projekt vars mål är att utifrån barkborreskadat trä skapa textilfibern.

Barkborrar tillhör familjen skalbaggar, och mjuka träslag som gran och tall är särskilt känsliga för insekterna. De lägger ägg i träden som kläcks efter omkring fem veckor. Efter ytterligare några veckor lämnar barkborrarna trädet, som därefter dör. Ett ensidigt skogsbruk där exempelvis granar planteras samtidigt över stora områden gör skogen mer sårbar för barkborrarna. Arten är mer ovanlig i en varierad naturskog. Ett varmare och torrare klimat försvagar också naturens egna försvar mot insekten. 

Då skadorna är så omfattande menar forskarna att det är viktigt att hitta nya tillämpningsområden för virket. Skulle tekniken användas i Europa skulle det, enligt Joseph Samec, gå att ta fram 15 miljoner ton textilfiber och 4 miljoner ton gröna kemikalier (kemikalier som tas fram med hjälp av förnybar energi och råvaror, och som är miljövänligare än konventionella produkter).

– 15 miljoner ton textilfiber motsvarar nästan 60 procent av bomullstillverkningen och därmed skulle 20 miljoner hektar bördig jordbruksmark kunna friläggas för matproduktion. Detta utan att fälla träd som ändå inte skulle ha stått kvar i skogen, säger Joseph Samec.

Varmare klimat gynnar barkborrar

Barkborreskador på skog blir allt vanligare i Sverige och Europa – ett varmare och torrare klimat är mer gynnsamt för barkborrarna. Ett ensidigt skogsbruk gör skogen än mer sårbar medan naturskog med stor trädvariation inte är lika utsatt. 

Barkborreskadat virke säljs ofta som bränsleved. För att dra större nytta av det skadade virket kan det istället användas för att utvinna en textilfiber av hög kvalitet eller för att ta fram gröna kemikalier.

Det visar ett projekt som leds av Joseph Samec och Aji Mathew, professorer inom kemi vid Stockholms universitet, som de redogör för i den vetenskapliga tidskriften Chemical Engineering Journal med artikeln Valorization of beetle infected spruce to produce textile fibers and biofuels: Environmental sustainability evaluated by life cycle assessment.

Källa: Stockholms universitet, Chemical Engineering Journal

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV