Radar

Naturreservat avverkas på grund av granbarkborren

Döda träd bör inte rensas bort i skogsbruket eftersom dessa träd är livsmiljöer för granbarkborrens naturliga fiender.

För att förhindra spridning av granbarkborre avverkas nu skyddade skogar i Sverige, vilket är en skandal enligt föreningen Skydda skogen. Insekten gynnas dessutom av dagens ensidiga skogsbruk.

– Det är oacceptabelt och högst oansvarigt av regeringen, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen att tillåta omfattande bekämpningsåtgärder av granbarkborrar i skyddade skogar och andra skogar med höga naturvärden. Staten subventionerar avverkningar av några av de värdefullaste skogarna som vi har i Sverige, säger Julian Klein, talesperson för Skydda Skogen, i ett pressmeddelande.

Bakgrunden är att Naturvårdsverket har fått ett regeringsuppdrag om att ta fram en vägledning kring bekämpning av granbarkborrar i formellt skyddade skogar. Ingenstans i uppdraget står det hur bekämpningen ska gå till men i praktiken har det inneburit att skogar med höga naturvärden avverkas i naturreservat, reservatsförslag, nyckelbiotoper och biotopskydd.

Detta måste genast upphöra skriver Skydda skogen i ett öppet brev till berörda ministrar, riksdagsledamöter och myndigheter. Föreningen menar att det som nu händer kan strida mot EU:s art och habitatdirektiv och fågeldirektiv.

Granbarkborren ovanlig i naturskog

Förra året varnade Naturskyddsföreningen Östergötland för förhastade åtgärder i kampen mot granbarkborren, då angreppen ökade efter den torra sommaren 2018:

”Skogar som egentligen inte hade behövts eller borde avverkas kommer att göra det i förebyggande syfte, och i värsta fall kan angrepp av barkborre användas som förevändning för åtgärder som annars inte vore tillåtna.”

Skydda skogen hänvisar också till vad Skogsstyrelsen skriver om granbarkborrens roll i skogens ekosystem och hur dagens skogsbruk – med kalhyggen och där granar i samma ålder och storlek växer över stora ytor – gynnar angrepp av granbarkborren. I en stor varierad naturskog är arten däremot ovanlig.

– Vi vill se ett regeringsuppdrag för att bevara naturskogar och en utfasning av den ensidiga satsningen på barrträd. Skogen behöver snarast klimatsäkras genom skogsskydd, naturlig föryngring och främjande av varierade bland- och lövskogar. Detta gynnar även ett flertal andra viktiga ekosystemtjänster, säger Julian Klein, talesperson för Skydda Skogen.

Naturliga fiender bör utnyttjas

Dessutom är det en nackdel att döda träd rensas bort i skogsbruket i dag, eftersom dessa träd är livsmiljöer för granbarkborrens naturliga fiender. Det handlar om cirka 120 olika arter, som hackspettar, olika arter av rovinsekter, parasitsteklar, bakterier och virus, rapporterar Skogsaktuellt.

– Den hysteriska jakten efter torrgranar på många håll är ett stort misstag. De granbarkborrar som dödade granar förra året, de finns – bortsett från enstaka individer – inte längre kvar i de döda träden. Och de ytterst få barkborrar som finns kvar i torrgranarna, de blir angripna och dödade av sina fiender. Vi glömmer bort att utnyttja granbarkborrens fiender i bekämpningen, säger Bo Karlsson, som har jobbat många år som skogskonsulent på Skogsstyrelsen, till Skogsaktuellt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV