Radar

Världens arkitekter: Så här bygger vi för att nå klimatmålen

I kontorshuset "Epic" i Malmö kommer där spill från annan produktion till användning.

Arkitekter från hela världen har enats om tio principer för att byggbranschen snabbt ska nå upp till FN:s hållbarhetsmål. Detta under Internationella arkitektunionen UIA:s kongress i Köpenhamn.

Över en femtedel Sveriges utsläpp av växthusgaser har sitt ursprung i byggindustrin. Sektorn bidrar även med stora utsläpp utomlands, genom import av material och andra varor.

Under Internationella arkitektunionens UIA:s världskongress i Köpenhamn i juli deltog drygt 6 000 deltagare från 135 olika länder. Temat var ”Sustainable future – leave no one behind”, och kongressen utmynnade i tio principer som ska få arkitekter att bidra till att nå FN:s globala mål om hållbar utveckling.

Vad som krävs är ”snabb och radikal förändring”, enligt UIA.

Bland de tio målen, kallade The Copenhagen lessons, finns att existerande byggda strukturer alltid ska återanvändas i första hand, att kolinlagring måste överstiga koldioxidavtrycket i allting som byggs, att inget avfall får lämnas efter bygget, och att inga nybyggen får utradera grönområden.

– Det är tio väldigt handfasta och bra principer, säger Tobias Olsson, förbundsdirektör för fack- och branschorganisationen Sveriges Arkitekter till tidningen Arkitekten.

Han fortsätter.

– Den stora utmaningen är att få med politikerna och byggherrarna på det här. Det krävs både lagar och ekonomiska incitament för att punkterna ska bli verklighet. Vi arkitekter har dock en viss rådighet som rådgivare, och då är det bra att ha tio tydliga principer att utgå från.

Stockholms stadsarkitekt Torleif Falk är inne på samma spår.

– Folk möts och nätverkar kring de globala målen på ett väldigt bra sätt. Men jag saknade industrin och politiken. Det blir en väldig kraft när både expertis, politik och näringslivet samverkar. Vi kan inte bara prata längre, vi måste agera snabbt. Klimatförändringarna är påtagliga, säger han till Arkitekten.

Läs även: Minskad klimatpåverkan från byggsektorn

The Copenhagen lessons – Tio regler för hållbart byggande

Principerna antogs vid Internationella arkitektunionens världskongress i Köpenhamn i juli 2023.

1. Värdighet och aktörskap (agency) för alla människor är grundläggande i arkitektur, det finns ingen skönhet i exkludering.

2. Utsatta människor måste prioriteras när vi konstruerar, planerar och utvecklar byggda miljöer.

3. Existerande byggda strukturer ska alltid återanvändas i första hand.

4. Inga nybyggen får utradera grönområden

5. Naturliga ekosystem och matproduktion måste upprätthållas oavsett det byggda sammanhanget.

6. Inga nya material får användas i konstruktion när återanvändning är möjlig.

7. Inget avfall får produceras eller lämnas efter bygget.

8. När material för konstruktion utvinns ska lokala förnyelsebara material komma i första hand.

9. I allt vi bygger ska kolinlagringen överstiga koldioxidavtrycket.

10. När byggd miljö utvecklas, planeras och konstrueras ska varje aktivitet ha positiv effekt på vattnets ekosystem och tillgången på rent vatten

Källa: Internationella arkitektunionen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV