Radar

Minskad klimatpåverkan från byggsektorn

Betong hör till byggbranschens största utsläppsbovar, men det är möjligt att halvera betongens klimatpåverkan.

Bygg- och fastighetssektorns utsläpp av växthusgaser minskar, trots att produktionen ökar. Däremot ökar energianvändningen och användningen av miljöfarliga kemikalier. 

Över en femtedel Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer från byggindustrin. Sektorn bidrar därtill med stora utsläpp utomlands, genom importerade varor.

Men utsläppen minskar, visar Boverkets senast sammanställda data. År 2020 var de totala utsläppen av växthusgaser, det vill säga både inhemska utsläpp och import, från bygg- och fastighetssektorn cirka 15,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter*. Föregående år låg utsläppen på cirka 17,5 miljoner ton.

Elektrifiering av arbetsmaskiner, återbruk av byggmaterial och klimatförbättrad betong hör till de områden som branschen arbetar med för att minska klimatpåverkan.

– Byggbranschen har den bästa färdplanen, konstaterade Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige i tidningen Byggindustrin i höstas. 

Han syftade på branschens gemensamma arbete med Färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor 2045, som han alltså anser är den bästa av landets totalt 22 branschspecifika färdplaner. Axelsson uttryckte samtidigt oro för att omställningen av byggbranschen går för långsamt, och efterlyste krafttag.

Boverkets andra uppdaterade miljöindikatorer visar att byggbranschens totala energianvändning har ökat mellan 2008 och 2020, liksom användningen av miljöfarliga kemikalier och utsläppen av partiklar. Utsläppen av kväveoxider och användningen av hälsofarliga kemikalier har under samma tid minskat.

*Koldioxidekvivalent (CO₂e) betyder mängden av en viss växthusgas, exempelvis metan, uttryckt som den mängd koldioxid som ger samma växthuseffekt.

Läs även: ”Cement” kan odlas med bakterier

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV