Radar

Rekordlite skog skyddad

Förlusten av värdefulla skogar är större än den skogsareal som ges skydd.

Nivån av skyddad skog har legat rekordlågt sedan 2021, som ett resultat av mindre pengar för att ersätta markägare som avstår från att bruka skogen. Och nu har regeringen sänkt anslagen ännu mer.

I början av 2000-talet skyddades mellan 5000 och 6000 hektar skog per år i Sverige. I fjol var siffran 1200 hektar, bara marginellt mer än under 2021, som visade på en bottennotering om 980 hektar.

Skälet är att anslagen för att skydda skog har minskat, enligt Johan Åberg, specialist på områdesskydd på Skogsstyrelsen.

– Vi ser en direkt koppling mellan hur mycket pengar vi får för att ersätta markägare när de får skogen formellt skyddad och hur mycket vi sedan skyddar. Nu har vi fått mindre summor i budgettilldelningen och samtidigt har vi fått prioritera ersättningar till skogsägare som inte fått avverka i fjällnära skogar.

Samtidigt låg ersättningen för biotopskydd under 2022 på den högsta nivån någonsin (se faktaruta). Biotopskydd är en form av skydd av områden av en viss naturtyp som är livsmiljö för hotade djur- eller växtarter, till exempel äldre betespräglade skogar eller alkärr.

Borde den höga ersättningen för biotopskydd ha gjort att mer skog skyddades, snarare än mindre?

– Om medelersättningen stiger från ett år till ett annat, vilket den gjort på grund av stigande fastighetspriser och högre virkespriser, räcker anslaget till en mindre areal som kan skyddas. Om anslaget minskar från 2022 till 2023, vilket det gjort, innebär det att en än mindre areal kan skyddas, förtydligar Johan Åberg.

Når inte miljömålen

I dag är 6 procent av den svenska produktiva skogen formellt skyddad – 8,8 procent om även improduktiv mark räknas in. Siffran ska upp till 30 till år 2030, enligt ett beslut på FN:s artskyddsmöte COP 15 i Montreal i höstas.

Regeringen konstaterade i sin budgetproposition som antogs i höstas att den årliga förlusten av värdefulla skogar är större än den skogsareal som ges formellt skydd. Man gjorde även bedömningen att nuvarande beslutade eller planerade styrmedel inte är tillräckliga för att nå miljökvalitetsmålet ”levande skogar”.

Detta trots att det i den skogsproposition som riksdagen behandlade i våras hade ambitionen att skyddsvärda skogar inte ska avverkas.

– Med de lägre anslagen för skydd av skog faller ansvaret tyngre på markägarna att utan ersättning bevara skyddsvärda skogar. Skogsstyrelsen har de senaste åren äskat om stärkta resurser till formellt skydd, säger Johan Åberg.

Läs även: Han vill visa skogen bortom alla träd

Hanna Westerlund

Olika sorters skyddad skog

De mest skyddsvärda skogarna bevaras långsiktigt genom bildande av nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden enligt miljöbalken eller genom avtal med markägaren.

Formellt skyddad skogsmark är ett samlingsbegrepp för dessa olika skydd av skogsmark.

61 procent av den formellt skyddade skogsmarken finns i Sveriges fjällnära region.

Vid beslut om biotopskydd har markägaren rätt till en ersättning som motsvarar vad fastigheten minskar i marknadsvärde + 25 procent. Detta räknas ut i varje enskilt ärende. Under 2022 låg ersättningen på 179 000 kronor per hektar i genomsnitt.

Källa: Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV