Radar

Sanningskommission ska utreda övergrepp mot samiska folket

Regeringen har beslutat att inrätta en sanningskommission som bland annat ska granska den svenska statens övergrepp mot det samiska folket.

Regeringen ska tillsätta en sanningskommission som ska kartlägga, granska, och synliggöra konsekvenserna av den förda politiken gentemot det samiska folket: ”Det som är viktigt nu är att det samiska folkets historia och verklighet får komma fram i ljuset” säger Marie Persson Njajta,  sammankallande för Sametingets styrgrupp för en sanningskommission.

– Det här är ett jättestort steg och en stor händelse, vi är mycket glada över att vi efter så många år har kunnat ro det här i hamn, säger Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson.

År 2012 påbörjade Sametinget arbetet för en sanningskommission, som LFT rapporterat om tidigare, men det har dröjt nästan tio år innan regeringen beslutade att en kommission ska tillsättas. Det faktum att processen tagit lång tid är dock inget som bekymrar Håkan Jonsson.

– Det här är den enda sanningskommission som vi kommer att få uppleva och då är det bättre att man gör ett rejält bra jobb än att hasta igenom någonting, säger han.

Håkan Jonsson berättar att Sametinget har stora förhoppningar på sanningskommissionens arbete, han både hoppas och tror att deras arbete ska ge frukt i framtiden.

– En kommission i all ära men vi vill också att det här ska ge upprättelse, säger Håkan Jonsson.

Exakt hur kommissionen ska se ut är ännu oklart, men enligt Håkan Jonsson är nästa steg att regeringen ska föreslå en ordförande och därefter ska ordföranden utse kommissionärer.

"Vi är mycket glada över att vi efter så många år har kunnat ro det här i hamn" säger Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson
"Vi är mycket glada över att vi efter så många år har kunnat ro det här i hamn" säger Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson. Foto: Marcus Bäckström

Till grund för sanningskommissionen finns en utredning som Sametinget gjort. Genom telefonsamtal, digitala möten och enkäter har Sametinget samlat in synpunkter från det samiska folket som kommit med inspel om vad man tycker att kommissionen ska hantera.

Sametinget har fått medel från regeringen för att finansiera arbetet med utredningen som resulterade i en rapport som överlämnades till kultur- och demokratiministern Amanda Lind i mars 2021.

– Under det slutliga arbetets gång med direktiven har vi haft en tät kontakt med regeringen, säger Marie Persson Njajta, sammankallande för Sametingets styrgrupp för en sanningskommission.

Uppdraget

Marie Persson Njajta förklarar att sanningskommissionens direktiv kan delas upp i tre delar.

Den första delen handlar om att kartlägga och granska den politik som har förts gentemot samerna. Den andra delen i uppdraget handlar om att sprida kunskap och öka den allmänna förståelsen för samernas historia samt hur de historiska övergreppen påverkar dagens villkor för samerna.

– En viktig del i det här arbetet är att kommissionen också ska verka för att kunskapen förs vidare till kommande generationer, för att förhindra att något liknande sker igen, säger Marie Persson Njajta.

Marie Persson Njajta, sammankallande för Sametingets styrgrupp för en sanningskommission:
Marie Persson Njajta, sammankallande för Sametingets styrgrupp för en sanningskommission: . Foto: Privat

Det framkommer även i direktiven att kommissionen inte enbart ska granska historien, utan även nutiden.

– De här övergreppen som är gjorda mot det samiska folket och enskilda samer pågår än idag, det är viktigt att ha med sig det, säger Marie Persson Njajta.

Den tredje delen i kommissionens uppdrag handlar om att lämna förslag på åtgärder som bidrar till upprättelse och försoning och ett livskraftigt samiskt samhälle. Det är en mycket viktig del att kommissionen ska föreslå åtgärder som leder till en förändring, såväl för det samiska folket som kollektivt men också på ett individuellt plan, menar Marie Persson Njajta.

Genom att ha utarbetat ett brett mandat hoppas styrgruppen ge ett så bra ramverk som möjligt för kommissionen att arbeta inom, med tillräckligt utrymme för att kunna granska brett men också kunna föreslå åtgärder brett.

Eniga

Enligt Marie Persson Njajta är sanningskommissionen en stor symbolfråga för det samiska folket och enskilda samer. Inom styrgruppen finns en bredd av samepolitiska partier, att man lyckats ena alla bakom sanningskommissionens direktiv ser Marie Persson Njajta som stort och viktigt.

–  I många samepolitiska frågor är vi uppdelade, men i den här frågan har vi i enighet ställt oss bakom direktiven, det är stort och viktigt att vi har förankrat det, säger Marie Persson Njajta.

Finns det några särskilda områden som ni vill att sanningskommissionen ska granska? 

– Från Sametingets håll har det varit viktigt att inte peka ut särskilda områden, utan det behövs en bredd. Vi ska inte snäva in kommissionen eller på något sätt prioritera teman. Vi vill att kommissionen ska kunna arbeta oberoende och förutsättningslöst och att alla vittnesmål från samiska folket ska vara välkomna att granska och utredas, säger Marie Persson Njajta och fortsätter:

– Det som är viktigt nu är att det samiska folkets historia och verklighet får komma fram i ljuset.

Övergrepp i nutid

Marie Persson Njajta understryker att Sametinget inte på något sätt vill föregå sanningskommissionens arbete genom att peka ut specifika områden där samer utsätts för övergrepp än idag, men hon nämner markfrågor, resursbrister och brist på respekt för samers rättigheter som urfolk. Hon nämner även att Sametinget i sin rapport påpekar att det kan finnas perspektiv och erfarenheter som idag är helt osynliggjorda.

– Inom andra områden har den svenska staten förnyat lagstiftning och politik, men inom det samiska området har man inte gjort det. Det hänger oftast på enskilda samer att kämpa för sina rättigheter, sina marker, språkundervisning för sina barn. Det finns ständig resursbrist för utveckling av samisk kultur och samiska näringar, säger Marie Persson Njajta och fortsätter:

– De frågor som Elsa Laula drev för över hundra år sedan är lika aktuella idag, det säger något om den situationen vi lever i.

Sanningskommissionens arbete ska redovisas i december 2025.

Fakta: Elsa Laula

Elsa Laula föddes 1877 i Tärnaby, hon var en dåtidens feminist och en frihetskämpe.
När hon var 27 år bildade hon den första samiska riksorganisationen Lapska Centralförbundet som hon även blev ordförande för.
Elsa Laula kämpande hela sitt liv för att förbättra förhållandet för det samiska folket.
Källa: Samer.se 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV