Radar

App för hållbara trafiklösningar i Skattungbyn

Trafikappen i Skattungbyn utvecklades och anpassades till det lokala, exempelvis gjordes alla hållplatserna relaterbara fär de boende.

Strax innan pandemin bröt ut var den lokala trafikappen i Skattungbyn i Dalarna klar. Men trots att corona än så länge har hindrat praktisk användning ser initiativtagarna  stora möjligheter till samhällsvinst med hjälp av tekniken.

I Skattungbyn i Dalarna har man sedan länge fokuserat på hållbarhetsfrågor. Där finns bland annat folkhögskolekursen ”Ekologisk odling och hållbar livsföring” och det är en levande by med mycket lokalt engagemang. I byn finns också en förening för byutveckling, som har tagit tag i frågan om den bristande kollektivtrafiken i området.

Men egentligen är frågan större än den lokala kollektivtrafiken. Det menar Kåre Olsson, en av initiativtagarna till utvecklingsarbetet:

– Vår utgångspunkt var inte egentligen att hitta en lösning utan det var reflektioner vi gjorde i ett lokalt utvecklingsprojekt. Vi tänkte att i städer finns det privatbilism och en fungerande lokaltrafik men hos oss är det tvärtom. Lokaltrafiken är ju uppbyggd efter tätorternas behov, säger han.

Lokaltrafik i ett större perspektiv

I utvecklingsarbetet tittade gruppen på liknande projekt som gjorts tidigare och hittade då företaget Freelway, som redan 2014 började utveckla en konceptuell delningstjänst för transport av varor. Ett koncept som under 2018 och 2019 breddades till att också innehålla en samåkningstjänst och samordning av persontransporter.

Kåre Olsson är en av initiativtagarna till appen för att få en hållbar lokaltrafik i Skattungbyn i Dalarna
Kåre Olsson är en av initiativtagarna till appen för att få en hållbar lokaltrafik i Skattungbyn i Dalarna. Foto: Privat

Kåre Olsson beskriver att de såg frågan om lokaltrafiken ur ett större samhällsperspektiv. En sak de reflekterade över är uppdelningen av huvudmannaskap, regional respektive kommunal, för olika trafiklösningar och bristen på samarbete dem emellan. Detta framstod som något som försvårar en effektiv användning av transportresurser i glesbygd. Liksom att taxi bör inkluderas som en del av trafiklösningar i mindre tättbebygda områden.

– De regionala trafikhuvudmännen vet att det här med stora fordon som åker nästan tomma, det håller inte. Det finns en bristande helhetssyn och användning av resurserna, säger Kåre Olsson.

"Vi är något på spåren"

Utvecklingsarbetet ledde till att man tog fram en app i samarbete med Freelway, Dalatrafik och IVL Svenska miljöinstitutet. Med i projektet var även kommunen. I appen kan resor läggas in av både kommunen, privatpersoner och företag med målet att effektivisera och hushålla med de resurser som finns lokalt.

En fördel är bland annat att exempelvis tomresor av sjuktransporter på återresa kan minskas genom att de blir tillgängliga att boka via appen. Liksom även skolskjutsar som lämnat av skolbarnen.

– Den här appen representerar ett mycket större tänkande, som en del i samhällsutvecklingen, säger Kåre Olsson och tillägger:

– Jag tror att vi är någonting på spåren här, det behövs en skala av kollektivtrafiklösningar, både privat samåkning, beställningstrafik och vanlig kollektivtrafik. 

Det centrala i arbetet, menar Kåre Olsson, är att man inte kan betrakta glest befolkade orter och småorter som undantag utan att man istället utgår ifrån vad som behövs på de specifika orterna. Ett exempel där man utnyttjat den nya tekniken på ett lyckat sätt är turistföretag i Åre, berättar Kåre Olsson.

– De använder appen för att få till ett mer hållbart resande, de krattar manegen för sina kunder som får skräddarsydda transportlösningar genom appen. Den nya tekniken ger stora möjligheter.

Appen var precis klar för lansering när pandemin slog till
Appen var precis klar för lansering när pandemin slog till. Foto: Elisabeth Ubbe

De resor som är inlagda i appen kan bokas fritt av byborna i Skattungbyn. Görs resan med en privatperson gör man själv upp, som vid vanlig samåkning, men det är också möjligt att åka på månadskort eller med enstaka biljetter med Dalatrafiken, via appen.

– Tanken är att varje resa ska vara så effektiv som möjligt, har du en plats över ska någon annan kunna åka med! säger Kåre Olsson.

Under utvecklingen av appen fick alla i Skattungbyn tycka till om hur den skulle fungera och hur den skulle anpassas till bybornas behov.

Men just när appen var färdigutvecklad slog pandemin till och appen används inte aktivt för närvarande.

Framtidens resande är oklart

Hur framtida resande ska se ut är något Kåre Olsson inte vill sia om även om de som är med i byutvecklingsföreningen funderar på hur appen kan förbättras och anpassas vidare.

– Det är viktigt att tänka att man inte ska dra igång det som det var förut efter pandemin, utan att vi börjar på ny kula. Det här vi har gjort är provat på lite olika håll av olika aktörer så det känns som att det har börjat röra sig i utvecklingen av kollektivtrafiken, säger Kåre Olsson, som hoppas att flera ska inspireras till liknande lösningar som Freelway-appen.

Utöver transportlösningar hoppas man att appen ska kunna utvecklas till att innefatta paketleveranser till Skattungbyn, istället för att de boende, som nu, måste åka till Orsa för att hämta ut sina paket.

LFT har tidigare rapporterat om ett liknande projekt i Skaraborg: ”Kom i land”. Där har man testat en app för ett hållbart resande, som initierades för att komma till rätta med bristande kollektivtrafik, genom elbuss och samåkning som bokas och samordnas via appen. Även detta projekt har pausats på grund av covid-19-pandemin.