Glöd · På djupet

Bolivia tar täten för nytt miljöparadigm

Bolivias president Luis Arce, i mitten, deltar i en ceremoni för att hedra ”Pachamama” eller Moder jord tillsammans med bland andra vicepresidenten David Choquehuanca till vänster.

Inför Moder Jords dag den 22 april, tog Bolivias vicepresident David Choquehuanca initiativ till en global kraftsamling för att försvara planetens miljö och klimat. Carmen Blanco Valer har följt initiativet som kallas för ”Återträff med Moder Jord”.

En viktig del i det nya initiativet är ett globalt upprop som såväl organisationer och personer har blivit inbjudna till att ställa sig bakom. Texten tar avstånd från antropocen, den geologiska epok som vi befinner oss i nu då den mänskliga verksamheten har rubbat livsbalansen på planeten. Men man fördömer även kapitalocen, ett begrepp som adresserar klimat- och miljökrisen till det kapitalistiska systemet.

På själva dagen anordnade även den bolivianska regeringen webbinarier med miljöaktivister  från olika världsdelar, bland andra ekofeministen Vandana Shiva, ekosocialisten Jean-Luc Mélenchon, den nigerianska miljöaktivisten Nnimmo Bassey och den före detta ordföranden för Ecuadors grundlagsförsamling, Alberto Acosta. FN:s samordnare för programmet för Harmoni med naturen lyfte att Bolivia ända sedan 2009, då de fick FN att ändra namnet Jordens dag till Moder Jords dag, har spelat en viktig roll i processen att uppmärksamma naturens rättigheter. FN-funktionären nämnde även att hittills har 39 länder tagit beslut om rättigheter för specifika ekosystem.  

Kriminalisera ekocide

Bolivia presenterade två lagförslag som regeringen lämnat in i parlamentet. Ett som avser att kriminalisera ecocide, det vill säga grova brott mot naturen, samt ett lagförslag som konkret innebär inrättandet av en oberoende naturens ombudsman. Även en nationell handlingsplan för att återställa balansen med naturen presenterades. Bolivia passade även på att mana FN att sammankalla till en Jordens Församling som utgår från ett icke-människocentrerat paradigm. 

Det är tydligt att avsikten med initiativet från Bolivias håll är att återta det globala ledarskapet inom klimat och miljö som landet hade under 2010-talet, en period då flera radikala och banbrytande initiativ drevs. Men för att förstå kontexten bakom Bolivias ledarskap är det nödvändigt att förstå de historiska och nutida koloniala och kapitalistiska övergreppen, och även urfolkens världssyn och organisatoriska processer. Faktorer som sedan 1492, då kontinenten invaderades, gjort att urfolk tvingats försvara sina territorier samt sina sätt att se världen och sig själva som del av naturen. Det vill säga förstå hur försvaret av den materiella omgivningen även hör ihop med motstånd mot de eurocentriska och antropocentriska perspektiv som får oss att se vår omgivning endast i termer av resurser och som separerar människor från naturen.  

Kolonialt firande blev katalysator

I slutet av 80-talet, i takt med att en allt aggressivare nyliberal offensiv med avsikt att privatisera livet intensifierades även urfolkens motstånd och blev alltmer synligt för omvärlden. En viktig katalysator var den kontinentala kampanjen mot regeringarnas avsikt att tillsammans med de koloniala länderna ”fira” år 1992 då det gått 500 år sedan invasionen, det vill säga Columbus ankomst till kontinenten. Särskilt stora var mobiliseringarna vid detta tillfälle i Ecuador och Bolivia, länder där urfolksrörelsen trädde fram som politiska aktörer och krävde markrättigheter, erkännande som urfolk och sociala och kulturella rättigheter.

Som en följd av dessa processer i Bolivia valdes 2005 Evo Morales Ayma från partiet MAS (Movimiento al Socialismo) till president, och blev den första statschefen med urfolksbakgrund sedan den europeiska invasionen. Hans regering kombinerade sociala reformer med en kulturell återupprättelse av urfolk som i Bolivia utgör cirka 60 procent av befolkningen. Förutom att utmana exploateringen och de materiella privilegierna som eliterna hade ifrågasattes alltså även den rådande eurocentriska tolkningen av världen.

Ett steg i denna process var en ny grundlag som formulerades under demokratiskt deltagande former. Den konstituerande församlingen bestod förutom av laglärda även av delegater från de folkliga rörelserna, bland dem urfolksrörelsen, miljörörelsen och arbetarrörelsen. Denna nya grundlag definierade den bolivianska staten som en plurinationell stat, vilket innebar att synliggöra urfolksnationerna, deras kunskaper, språk och tolkningar av världen inklusive deras natursyn som under lång tid varit förbjudna eller stigmatiserade. Grundlagen fastslog även samhällsparadigmet Vivir Bien, en samhällsvision om ett gott liv i harmoni med naturen inspirerad av urfolkens perspektiv. I grundlagens förord markeras symboliskt att den är skriven med kraft från Pachamama, begrepp som på urfolksspråken quechua och aymara, står för det rumsliga livsalltet och översätts till Moder Jord. 

Bolivias förslag utan gehör

Men det var inte förrän 2009 som Bolivia profilerade sig internationellt med sina radikala ställningstaganden i klimatfrågan. Det skedde under COP15 i Köpenhamn då Bolivia utmärkte sig för sina skarpa ordalag mot det kapitalistiska systemet och krav på industriländerna att ta sitt ansvar och inte låta temperaturen höjas över en grad. Då inte heller COP15 lyckades ta till konkreta krafttag för att få stopp på klimatkrisen bjöd den bolivianska regeringen till en Folkens klimatkonferens i staden Cochabamba i anslutning till Moder Jords dag 2010. 

Denna  samlade över 35 000 personer från 142 olika länder och olika kontinenter. Dessa var delegater från sociala rörelser, vetenskapsmän, akademiker, filosofer och andra klimatengagerade som tillsammans formulerade förslag som Bolivia skulle presentera på COP16 i Cancun. 
Bland förslagen som växte fram var att tillbakavisa falska lösningar såsom utsläppsrättsmarknaden, att inrätta en internationell tribunal för klimaträttvisa, att genomföra en global folkomröstning om klimatet samt se till att Deklarationen om Moder Jords Rättigheter, som formulerats under Folkens klimatkonferens, antogs av medlemsstater. Men Bolivias folkligt förankrade förslag fick inget gehör i Cancun, även andra progressiva regeringar i Latinamerika lämnade landet ensamt. Den slutgiltiga klimatöverenskommelsen var lika beklämmande som den i Köpenhamn. 
Likväl utfärdade Bolivia i slutet av december 2010 ”Lagen om Moder Jords rättigheter”, en lag som erkänner naturen som rättighetssubjekt, och fortsatte att driva frågorna på FN-nivå. 

Fortsatt exploatering

Så småningom ersattes dock visionerna även i Bolivia av realpolitik. Landet fortsatte avverka regnskogar, exploatera olja och gas, bedriva gruvexploatering och bygga motorvägar även om intäkterna användes till att bekosta sociala reformer. Denna inkonsekventa realpolitik urholkade landets trovärdighet i relation till miljö- och klimatfrågan. I november 2019 avsattes president Morales genom en högerkupp. De odemokratiska krafterna avsåg förutom att avsätta presidenten även att markera slutet för en tid av kulturell upprättelse av urfolken, och därför såg de till att symboliskt ”fördriva” Pachamama från regeringspalatset. Men vid valet i oktober 2020, vann partiet MAS åter med över 55 procent av rösterna. 

Det är utifrån denna historiska bakgrund som ”Återträffen med Moder Jord” ter sig intressant. Kommer Bolivia denna gång lyckas att vara konsekvent med sin uttalade önskan att göra skillnad inom miljö och klimatområdet? Kommer detta att gå samtidigt som världen – inte minst de redan tidigare utsatta – drabbas av svåra ekonomiska påfrestningar som konsekvens av pandemin? Kommer Bolivia att åter inspirera globala klimat- och miljömobiliseringar till försvar av Moder Jord? Om inte annat lär initiativet bidra till att skapa sociala nätverk kring ett paradigm grundat på respektfulla relationer till naturen som även understryker alla människors lika värde.

Hittills har bland andra Latinamerikagrupperna och några Sametingsledamöter skrivit under uppropet. 
Uppropet finns att läsa här: English – Re-encuentro con la Pachamama

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV