Glöd · Ledare

Sprickorna i den svenska rättsfasaden

Det talas ofta om rättssäkerhet. Även personer som har helt olika politiska åsikter brukar kunna komma överens om att det är viktigt att alla har chans att få sin sak prövad av rättsliga instanser och att alla är lika inför lagen. Man skulle utan att överdriva kunna säga att det här är några av fundamenten för en demokrati. Men trots det visar det sig ofta att det finns sprickor i den svenska rättssäkerheten. 

Inte minst gäller det på asylområdet. I en debattartikel i magasinet Paragraf skriver ett femtiotal jurister och advokater om rättsosäkerheten både hos Migrationsverket och i migrationsdomstolarna. Många av dem är specialiserade på just asylärenden, de borde med andra ord veta vad de pratar om. 

Asylärenden behandlas i första hand av Migrationsverket, och redan där finns väldigt många brister. Att man använder sig av tvivelaktiga medicinska åldersbedömningar, vilket leder till att många ungdomar skrivs upp i ålder, är ett grundläggande problem. Men det är knappast det enda, några andra saker som juristerna pekar på är att man inte godkänner vissa handlingar, att man gör undermåliga språkanalyser och inte minst att man ofta använder tolkar med en låg utbildningsgrad, vilket i många fall har lett till stora missförstånd. Något som juristerna inte tar upp, men som ändå kan vara värt att nämna, är de absurda processer som har skett mot konvertiter där den asylsökande förväntas kunna redogöra för exakta bibelcitat för att kunna bevisa att hen är kristen. Eller för den delen mot homosexuella där det finns många exempel på hur handläggare har fattat beslut baserat på stereotypa föreställningar om vad det innebär att vara homosexuell. 

Om man får ett avslag från Migrationsverket  finns det möjlighet att överklaga ärendet till Migrationsdomstolen. Domstolens behandling bygger i huvudsak på den skriftliga information som finns i ärendet, men det ska också vara möjligt att begära en muntlig förhandling. Den muntliga förhandlingen går till ungefär som i andra domstolar, med två parter som får föra fram sina argument och en domare och nämndemän som fattar beslut. Ett problem är dock att många asylsökanden inte ens får någon möjlighet till muntlig förhandling. 

Det här är en stor nackdel för många asylsökande eftersom det inte är ovanligt att det sker missförstånd och felaktigheter hos Migrationsverket. Om domstolen inte får någon möjlighet att höra den asylsökande är risken överhängande att den kommer gå på Migrationsverkets linje. 

Om man trots allt lyckas få en muntlig förhandling så upphör inte problemen. På en dryg kvart förväntas den asylsökande kunna lämna tillräckligt många upplysningar för att domstolen ska kunna avgöra ärendet. Ofta får man inte veta vilka delar i ansökan som kommer att tas upp i domstolen förrän man är där, vilket gör det svårt att förbereda sig och ibland tillåts inte heller slutpläderingar (något som juristerna påpekar aldrig skulle accepteras i andra mål). 

Allt som allt är det tydligt att rättssäkerheten inte värderas särskilt högt när det kommer till asylärenden. Trots att det är extremt viktiga processer där människors liv står på spel. Eftersom de asylsökande själva ofta inte behärskar språket tillräckligt bra eller har verktyg för att kunna göra sina röster hörda, och eftersom det i de politiska partierna finns en ovilja att förbättra rättssäkerheten eftersom det med största sannolikhet skulle leda till fler beviljade uppehållstillstånd så kan det fortsätta så här, år efter år. 

Hade det handlat om någon annan verksamhet hade förmodligen de jurister som nu höjer sina röster kallats för visselblåsare, politiker hade gjort utspel och det hade tillsatts en statlig utredning. Men eftersom det råder närmast politisk konsensus om att vi ska minska invandringen till nästan vilket pris som helst håller både socialdemokrater och moderater för öronen. Jag hoppas att juristerna ändå orkar fortsätta skrika, det här är en alldeles för stor och viktig fråga för att sopa under mattan.

500 forskare uppmanar USA och EU att sluta stödja biobränslen.

Trump kommer förmodligen klara sig i riksrätten även denna gång.

Glöd · Debatt

”Poänglöst att koppla befolkningsfrågan till ekofascism”

Terroristen Brenton Tarrant, som mördade 51 människor 2019 i två moskéer i Christchurch på Nya Zeeland kallar sig själv ekofascist.

Påpekandet ”ekofascisterna tycker också så” kan riktas mot i stort sett varenda människa som alls engagerar sig i någon miljöfråga, skriver Anders Sirén i en slutreplik på Valdemar Möllers inlägg i debatten om befolkningsfrågan.

I sin replik till mitt debattinlägg om befolkningsproblematiken återkommer Valdemar Möller än en gång till de så kallade ”ekofascisterna”. Får man tro den rapport som Möller själv länkar till så ingår det i ekofascisternas tankegods – utöver själva fascismen – inte bara idéer om överbefolkningsproblematiken utan också om ekologiskt jordbruk, närodlat, bevarande av skogar och våtmarker, djurrätt, hembygd, vegetarianism, alternativmedicin, skydd av utrotningshotade växt- och djurarter, trädplantering, återvinning, konsumtionskritik, självförsörjning, kamp mot invasiva arter, anti-kapitalism, anti-globalisering, med mera. Påpekandet ”ekofascisterna tycker också så” kan alltså riktas inte bara mot oss som lyfter befolkningsfrågan utan mot i stort sett varenda människa som alls engagerar sig i någon miljöfråga överhuvudtaget. Ganska poänglöst påpekande med andra ord.

Möller konstaterar att det finns en konflikt mellan att å ena sidan inte vilja uppmuntra folk att skaffa många barn, men att å andra sidan vilja ge stöd åt barnfamiljer för barnens egen skull. Och naturligtvis är det så – om det inte skulle uppstå målkonflikter i samband med att man försöker lösa miljöproblem skulle de alla för länge sedan redan varit lösta!

Trots dessa invändningar erkänner nu Möller, som tidigare bagatelliserat befolkningsproblematiken, att befolkningsökningen behöver saktas ner och till och med vändas. Och han förespråkar att man för att nå dit bör använda morötter hellre än piskor – precis det jag också själv tidigare argumenterat för! Det är glädjande att Möller ändrat sig på denna punkt. Jag hoppas att den fortsatta debatten nu kommer att kunna fokusera på det viktiga: Hur vi snabbast möjligt, och med minst möjliga oönskade bieffekter, ska kunna vända befolkningsökningen till en minskning. Ingen av oss har idag en färdig lösning, men tillsammans måste vi lyckas finna en.

· Debatt

”Vilken agenda har de som oroar sig för befolkningsökning?”

Är befolkningsfrågan en klimat- och miljöfråga och hur ska den i sådant fall hanteras? Det är viktigt att vara kritisk till de som pratar om problemen med befolkningsökning och fråga sig vilken deras agenda är, svarar Valdemar Möller Anders Sirén.

DEBATT. Givetvis spelar antalet människor i sig roll, inte bara vad vi gör, i det har Anders Sirén helt rätt. Däremot skiljer vi oss åt i synen på vad som behöver göras. Siren skriver i sin replik att vi bör ”avskaffa de ekonomiska incitament som i många länder (Sverige inkluderat) belönar barnafödande och hellre införa ekonomiska incitament som belönar dem som avstår från att skaffa många barn.” Jag antar att det är barnbidrag och liknande bidrag han syftar på här. 

Problemet med det synsättet är att det är barnen som straffas och tvingas växa upp i fattigdom. För oavsett om alla bidrag tas bort är jag övertygad om det kommer finnas människor som kommer fortsätta att skaffa många barn. Dels för att människan inte är enbart en ekonomiskt rationell varelse, för många är en stor familj meningen med livet och källan till en stor lycka. Dels för att det i många kulturer, med en mindre utbyggd social välfärd än Sveriges, är en trygghet att ha många barn eftersom det innebär att någon kommer kunna ta hand om en på ålderns höst.

Att vända populationsökningen är alltså ingen lätt sak, vilket inte betyder att man inte ska försöka. Men jag tror betydligt mer på morötter än på piskor i det här sammanhanget, framförallt eftersom det som sagt är barnen som kommer bli lidande om man slutar att ge bidrag till de som skaffar många barn. 

Även om Anders Sirén aldrig har stött på några ekofascister betyder det inte att de inte finns. FOI rapporterade exempelvis för två år sedan om att pandemin har ”varit en god grogrund för gröna fascistiska idéer”. Det här betyder givetvis inte att alla som oroar sig över befolkningsökningen är ekofascister, vilket jag heller aldrig har påstått, men det är en rörelse som är värd att ta på allvar. 

Därför är det också viktigt att vara kritisk till de som pratar om problemen med befolkningsökning och fråga sig vad deras agenda är.