Glöd · Debatt

”Förtroendet för Skogsstyrelsens ledning är förbrukat”

"Det är uppenbart för var och en som sett kalhyggena i vårt land att det finns stora brister i hänsynen", skriver 63 personer i ett öppet brev till Skogsstyrelsens ledning.

”Sammanfattningsvis är det uppenbart att Skogsstyrelsens ledning i allt väsentligt prioriterat finansiella och industriella intressen. I de jämbördiga miljö- och produktionsmålen har miljömålet ständigt marginaliserats”, skriver 63 biologer, ornitologer, naturvärdesinventerare med flera i detta öppna brev.

Skogsstyrelsens ledning har sedan 2016 genom förvrängning av sitt uppdrag, paragrafrytteri och genom att åsidosätta den normala demokratiska beslutsgången systematiskt drivit igenom beslut som strider mot myndighetens uppdrag, mot miljölagstiftningen, mot av riksdagen beslutade miljömål samt mot internationella åtaganden om skydd av natur.

Tillvägagångssättet har kännetecknats av toppstyrning där genomgripande förändringar, som inte alls ligger i linje med Skogsstyrelsens uppdrag, beslutats och meddelats via pressmeddelande. Till och med myndighetens tillämpning av gällande lagstiftning har upphört med sådana pressmeddelanden.

Skogsstyrelsen fick en ny generaldirektör 2016 och sedan dess har myndighetens naturvårdsarbete nedmonterats steg för steg. Några exempel:

• Stopp för identifiering och registrering av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige från mars 2017 (Till synes initierades beslutet med en debattartikel i DN).

• Ny metod med högre krav på nyckelbiotoper utvecklades för nordvästra Sverige under 2017 (Med tanke på den usla måluppfyllelsen av de miljömål som Skogsstyrelsen ansvarar för hade det enda anständiga beslutet varit att sänka kraven på nyckelbiotoperna i övriga delar av landet).

• Skogsstyrelsen fick den 17 maj 2018 i uppdrag av regeringen att genomföra en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper. Ett uppdrag som skulle pågå i tio år. Detta uppdrag stoppades av Skogsstyrelsens ledning vid årsskiftet 2018-2019, alltså ett halvår innan regeringen i juni 2019 beslutade att den landsomfattande inventeringen inte skulle återupptas.

• Skogsstyrelsen stoppar registreringen av nyckelbiotoper vid avverkningsanmälningar den sista december 2020 (Ett beslut av Skogsstyrelsens ledning som drevs igenom på ett mycket märkligt sätt vid Skogsstyrelsens styrelsemöte 2019-12-16). Trots direkta invändningar från andra styrelsemedlemmar fattades beslutet hastigt där Skogsstyrelsens generaldirektör och styrelsens ordförande läste upp förslaget från en papperslapp. En styrelsemedlem skrev en skriftlig reservation mot beslutet som väcker misstankar om att beslutet fattades på ett odemokratiskt sätt. Innan beslutet togs var det ute på remiss där det kom in 71 yttranden. Av dessa var 42 starkt kritiska, medan 18 välkomnade förslaget. Resterande menade att förslaget till viss del var bra, men att det fanns brister som myndigheten måste se över.

• Skogsstyrelsens ledning tillkännagav i ett pressmeddelande den 2 december 2020 att de tänker ändra på föreskrifterna och ta bort nuvarande krav på att samråd alltid måste ske för samtliga skogsbruksåtgärder inom ett område med mycket stor betydelse för flora och fauna. Detta är mycket anmärkningsvärt eftersom de nuvarande föreskrifterna ligger i linje med både miljötillsynsförordningen (2 kap. 10 §) och miljöbalken (12 kap. 6 §). Ännu mer anmärkningsvärt är det att Skogsstyrelsen föregått beslutet och meddelat att de inte tänker tillämpa den nuvarande lagstiftningen tills vidare.

• Skogsstyrelsen motarbetar miljöorganisationers överklaganderätt – det finns ett flertal fall i samband med domstolsprövningar där Skogsstyrelsen driver frågan om att begränsa överklaganderätten samtidigt som de klagar på att det saknas prejudikat.

• Trots att Skogsstyrelsen administrerar och ansvarar för databasen där nyckelbiotoper registreras, kan myndighetens reaktion på uppgifterna i Kalibers granskning (2019-04-15) där det framgår att tusentals nyckelbiotoper avregistrerats, endast beskrivas med orden ”total tystnad”. Många av de avregistrerade nyckelbiotoperna håller bevisligen nyckelbiotopsklass och flera av dem har redan avverkats. Observera att tusentals hektar av Sveaskogs nyckelbiotoper avregistrerades när Skogsstyrelsens nuvarande generaldirektör var skogschef där.
 
• Skogsstyrelsens ledning vägrar att lämna ut underlaget som ligger till grund för beräkningen att cirka 55 000 hektar nyckelbiotoper har avverkats i Sverige under de senaste 20 åren (Detta är skogar som Skogsstyrelsen enligt sitt miljömålsuppdrag borde haft koll på när avverkningsanmälningar inkommit till myndigheten).

• Skogsstyrelsen har sedan 2008 överskattat statistiken gällande antalet och volymen lämnade träd och träddelar vid avverkning (pressmeddelande från Skogsstyrelsen den 29 oktober 2020). Detta är mycket anmärkningsvärt med tanke på att det är uppenbart för var och en som sett kalhyggena i vårt land att det finns stora brister i hänsynen.

Sammanfattningsvis är det uppenbart att Skogsstyrelsens ledning i allt väsentligt prioriterat finansiella och industriella intressen. I de jämbördiga miljö- och produktionsmålen har miljömålet ständigt marginaliserats. Miljölagstiftningen, rådande riktlinjer och till och med myndighetens egen expertis åsidosätts  i verksamhetsstyrningen.

Vi kräver skogspolitiska åtgärder med nya direktiv där naturskyddet ges hög och rättmätig prioritet. Förtroendet för Skogsstyrelsens nuvarande ledning är förbrukat och ansvar måste utkrävas för de skador av naturvärden som skett.

2020 var året då Sverige enligt nationella miljömål och internationella åtaganden skulle ha gett 17 – 20 % av landarealen ett representativt skydd. Resultat: cirka 6 % av den produktiva skogsmarken är för närvarande formellt skyddad i Sverige.

”Ett lands etiska framsteg kan bedömas av hur man behandlar sina djur, naturen och den biologiska mångfalden.”

Vänliga hälsningar,

Anika Agebjörn
Rebecka Andersson
Johan Appelblad
Inger Berg
Torgny Berntsson
Jan Brenander, ordförande i Oskarshamnsbygdens fågelklubb
Annika Dahne de Mello
Maria Danvind
Per Darell
Steve Daurer
Leif Dehlin
Lotta Delin
Christer Ek
Mattias Eriksson
Liselott Falk
Kent Gullquist
Per Gullstrand
Patric Hellberg
George Hellgren
Birgitta Henriksson
Linnea Henriksson
Tommy Hilding
Johan Holmgren
Kristofer Holmsten
Lena Jarlöv
Janne Johansson
Johanna Jäldå
Magnus Kasselstrand
Maria Kuylenstierna
Magnus Lanner
Catharina Lihnell
Erland Lindblad
Calle Ljungberg
Lena Lorén
Marianne Lybeck
Daniel Magnusson
Eva Malmberg
Johan Marand
Per Muhr
Elisabeth Nilsson
Gunilla Nilsson
Larsgunnar Nilsson, ordförande i Tjust Fågelklubb
Jonas Nordén
Jonas Nordenström, Skogsgruppen i Sorsele, Naturskyddsföreningen
Marcus Nordgren
Malin Norrby
Ola Oljelund
Uno Pettersson
Rougine Pourhassani
Kenneth Rosén, ordförande i Fågelklubben Hultsfred
Cecilia Ryberg
Johan Råghall
Mikael Schulin
Thomas Tidholm
Björn Torstensen
Helge Torstensen
Göran Toss, ordförande för Naturskyddsföreningen i Östergötland

Jussi Tranesjö
Gunnar Westling
Anna Wikström
Karin Wilhelmsson
Rainer Winkler
Benny Öwre

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV