Radar

Rädda barnen välkomnar dom för ”barnets bästa”

För första gången sedan Barnkonventionen blev lag i Sverige för ett år sedan, har den fått ett prejudicerande genomslag i ett utvisningsärende.

Strax innan jul kom det prejudicerande beslutet från Migrationsverket som ger en 14-årig flicka, född i Sverige men med rötter i Libanon, rätt att stanna i Sverige. Rädda Barnen välkomnar nu domen.

”Det blir tydligt att i enskilda fall kan barnkonventionen väga tyngre än specialrättsliga regleringar”, skriver de i ett pressmeddelande.

Fallet, som Valdemar Möller nyligen skrev om på LFTs ledarsida, handlar om en 14-årig flicka född i Sverige av föräldrar som fått avslag på sin asylansökan men ändå bott kvar i Sverige.

I den avgörande domen, som kom den 22 december 2020, gick Migrationsöverdomstolen emot Migrationsdomstolen i Göteborg och beviljade flickan – och hennes föräldrar – uppehållstillstånd.

Motiveringen var att det fanns särskilt ömmande omständigheter för flickan att få uppehållstillstånd, och att det skulle strida mot barnkonventionen och Europakonventionen – som Sverige har skrivit under – att utvisa flickan, som nu får tillfälligt uppehållstillstånd i 13 månader.

Kan få effekt i framtiden

Rädda Barnen skriver i ett pressmeddelande att de välkomnar domslutet:

”Domstolen är mycket tydlig med att det är de individuella omständigheterna i detta enskilda fall som leder till beslutet att barnets bästa väger tyngre än andra intressen.”

Samtidigt menar de att det är viktigt att inte dra för stora växlar på domen i andra liknande fall. Men domen är ändå viktig, menar de, då ”delar av argumentationen troligen kommer få effekt i den framtida rättstillämpningen.”

”Domen kan också möjligtvis få effekt inom andra rättsområden än inom migrationsrätten genom sin tydliga genomgång av barnets bästa och hur principen ska vägas mot andra intressen”, skriver de vidare.