Radar

Nytt upprop: ”Stoppa avverkningar på grund av granbarkborre”

Granbarkborren trivs där träden försvagats av torka, enligt Skogsstyrelsens.

Idag uppmanar 23 representanter från 16 organisationer i ett öppet brev regeringen, riksdagen och myndigheter att ändra regeringsuppdraget så att skogar med höga naturvärden inte avverkas på grund av granbarkborre.

Som LFT tidigare skrivit om har delar av naturreservat, reservatsförslag, nyckelbiotoper och biotopskydd i Sverige avverkats för att minska spridningen av granbarkborrar.

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en vägledning för hur granbarkborrar i formellt skyddade skogar ska bekämpas. Ingenstans i uppdraget står det hur bekämpningen ska gå till, men i praktiken har det inneburit att skogar med höga naturvärden avverkas i naturreservat, reservatsförslag, nyckelbiotoper och biotopskydd.

Organisationerna skriver nu i det öppna brevet till regeringen att de vill se ett nytt gemensamt regeringsuppdrag till Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ”för att bevara naturskogar, gynna resilienta skogar och fasa ut den ensidiga satsningen på barrträd”:
 
”Skogen behöver klimatsäkras genom skogsskydd, naturlig föryngring och främjande av varierade bland- och lövskogar. Detta gynnar även ett flertal andra ekosystemtjänster”, skriver de i brevet.  
 
Organisationerna menar att regeringsuppdraget måste ändras för att förhindra att skogar med höga naturvärden riskeras eller går förlorade:
 
”Vi har inte råd att förlora de sista och kvarvarande spillrorna av skyddsvärd skog i Sverige.”