Glöd · Ledare

Ta bollen och sätt stopp för Preems raffinaderi

I går klockan 14 kom Mark- och miljööverdomstolen med sitt utlåtande om huruvida Preem ska få fortsätta och utvidga sin verksamhet vid raffinaderiet i Lysekil. Om Preem får som de vill kommer de att öka utsläppen från dagens mycket höga 1,7 miljoner ton koldioxid per år, till det dubbla, 3,4 miljoner.

För att få lite perspektiv ska man veta att Sveriges samlade utsläpp var cirka 50 miljoner ton koldioxid i fjol. Tidsplanen är att man fram till år 2022 ska bygga ut för att sedan till 2030 ha börjat en omställning till grönare drivmedel.

Av de 50 miljoner ton koldioxidekvivalenter vi har i utsläpp per år är ungefär 15 miljoner (37 procent) en del av EU:s utsläppssystem. Där ingår också Preems raffinaderi och det är det som ställer till det här. Mark- och miljööverdomstolens bedömning är att man inte kan hindra enskilda näringsidkare från att bygga ut med hänvisning till klimatlagen om deras utsläpp ingår i EU:s utsläppshandelssystem.

Det stämmer också att det i miljöbalken inte är tillåtet att besluta om villkor för verksamheter som ingår. Det Naturskyddsföreningen med fler ville ha prövat var om verksamhetens tillstånd i sin helhet kunde ifrågasättas utifrån stoppregeln i miljöbalken.

”Kan en verksamhet eller åtgärd befaras föranleda skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön, även om sådana skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått vidtas som kan krävas enligt denna balk, får verksamheten bedrivas eller åtgärden vidtas endast om regeringen finner att det finns särskilda skäl.”

Utsläpp av den här storleken, vi talar om 7 procent av våra samlade utsläpp redan nu, är uppenbart farliga och av väsentlig betydelse för både människors hälsa och miljön.

Domstolen fann annorlunda, men frågan är inte deras. Frågan är regeringens och nu har alla andra instanser sagt sitt. Alla vet att det går lätt att prata om nedläggningar som kan ske i framtiden, om 20–30 år. Om man inte vet det räcker det att ögna igenom kärnkraftsfrågan. När det väl kommer till kritan är det beslut som dessa som avgör vår framtid.

Så, regeringen, bollen är er. Ta den, sätt stopp för Preemraff.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV