Glöd · Debatt

Skogsstyrelsen dödar 200-åriga tallar

200-årig tall med grov bark.

DEBATT. En gammal naturskog i Risveden med 200-åriga tallar kommer att förintas med Skogsstyrelsens godkännande. Att bevara naturskog är en förutsättning för den biologiska mångfalden. Avverkning av sådan skog utrotar arter. Denna verklighet är välkänd. Ändå fortgår utplåningen med den ansvariga myndighetens godkännande.

Skogsstyrelsen är en statlig myndighet med huvuduppgift att se till att svenskt skogsbruk följer skogsvårdslagen. Lagen säger bland annat att skog ska brukas både för ekonomisk avkastning och så att den biologiska mångfalden bibehålls. Skogsstyrelsen ska bedöma alla avverkningsanmälningar och se till att naturvärden inte elimineras. Det nationella miljömålet ”Levande skogar” ska uppfyllas, vilket Skogsstyrelsen ansvarar för.

Risveden är ett skogs- och vildmarksområde fyra mil nordost om Göteborg. Spridda delar av Risveden har successivt skyddats som naturreservat, men delarna behöver knytas samman för att effektivt kunna bevara den biologiska mångfalden. Då måste kvarvarande områden utanför reservaten med lika höga naturvärden också skyddas. Det anser inte Skogsstyrelsen.

En avverkningsanmälan har lämnats för en gammal talldominerad naturskog på 2 hektar i anslutning till ett av reservaten. I området finns tallar som är mer än 200 år gamla enligt räkning av årsringar på borrkärnor. Ingen fullständig inventering av arter har ännu gjorts. Förutom tall finns gran, björk, rönn och al. Det finns gott om havstulpanlav och klippfrullania. Området är viktigt för tjäder, vars livsutrymmen ständigt krymper. Spillkråka och talltita är noterade.

Skogsstyrelsen har utan att ta hänsyn till information om kvarvarande höga naturvärden i ett flertal delområden nedprioriterat ytterligare skydd av skog i Risveden. Av detta skäl avvisar Skogsstyrelsen skydd av området med de tvåhundraåriga tallarna med motivering att strategin följs. Det innebär uppenbarligen att avverkning i Risveden accepteras oavsett naturvärden, vilket måste tolkas som en grov vantolkning av övergripande ambitioner för naturskydd.

Det är uppenbart att Skogsstyrelsen inte avser att uppfylla ansvaret för miljömålet ”Levande skogar” och följa skogsvårdslagens krav ifråga om biologisk mångfald. När en skogsägare avser att avverka en gammal naturskog viker Skogsstyrelsen undan för exploateringen med hänvisning till en illa grundad och naturskyddsfientlig strategi.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV