Radar

Klartecken för skyddsvallar i Vellinge kommun

Vellinge kommun vill bygga vallar och murar på Falsterbonäset till skydd mot översvämningar och nu har mark- och miljödomstolen sagt ja till sträckningen, med vissa undantag.

Mark- och miljödomstolen ger klartecken till att bygga skyddsvallar på Falsterbohalvön i Skåne. Kommunen har velat bygga skydd mot översvämningar i flera år, men mött kritik från flera håll.

Enligt beslutet från domstolen ska översvämningsskyddet skydda bebyggelsen mot höga havsnivåer och utformas som vall eller mur. På vissa ställen blir skyddet någon halvmeter högt medan det på andra ställen kan närma sig tre meter.

– Domstolen bedömer att den tillståndsgivna placeringen är en avvägning mellan naturvårdsintressen i form av till exempel naturreservat och natura 2000-områden å ena sidan och intresset av att inte göra onödiga intrång på hävdade villatomter å andra sidan samtidigt som skyddet mot att bebyggelsen med mera översvämmas ska uppnås, säger ordföranden i målet chefsrådman Peter Ardö i ett pressmeddelande.

Domstolen var inte enig. Oenigheten har i huvudsak gällt översvämningsskyddets placering och utformning. Några ledamöter anser att kommunens skyddsvall kommer att innebära ett alltför stort intrång på skyddade naturområden.

Får betydelse för andra kommuner

Som LFT skrivit om tidigare, har flera fastighetsägare och golfklubbar kritiserat förslaget, och istället förespråkat en längre och dyrare vall längs hela kusten. Men bland annat länsstyrelsen har sagt nej till det eftersom den skulle gå rakt igenom känsliga naturreservat och påverka djurliv och rödlistade arter negativt.

Strandvillorna i Falsterbonäset i Skåne ligger riskabelt till när havsnivån stiger
Strandvillorna i Falsterbonäset i Skåne ligger riskabelt till när havsnivån stiger. Nu kommer muren som ska byggas skydda bebyggelsen, men många klagar på att utsikten blir förstörd. Foto: Johan Nilsson/TT

Det är ännu oklart om domen kommer att överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. Men inom kort kommer kommunen börjar ta in anbud för projektering av den första etappen och kommer dessutom att ansöka om EU-medel till finansieringen. Enligt ansökan kommer bygget att kosta minst 160 miljoner kronor, skriver TT.

Byggprojektet beräknas ta tio år att genomföra och flera frågor är ännu olösta, till exempel vilken ersättning som ska utgå till fastighetsägare och golfklubbar som påverkas under anläggningstiden.

Domen kommer att få stor betydelse för andra kommuner i södra Sverige som har samma problem med stigande havsnivåer och ökad risk för översvämningar.

Murar och vallar

Ungefär tre fjärdedelar av det översvämningsskydd som Vellinge kommun vill uppföra ska bestå av jordvallar. Kommunen tänker sig vegetationsbeklädda vallar med ett cirka tre meter brett krön och jämnt sluttande slänter, som människor och djur lätt kan gå över. På vissa sträckor kommer vallarna att vara ännu bredare.

En fjärdedel av översvämningsskyddet ska bestå av murar. Dessa vill man bygga på platser där det är för trångt för breda vallar.

Vallen och muren kommer att ha varierande höjd beroende på hur högt marken är belägen i förhållande till havsnivån. På vissa håll blir skyddet uppemot tre meter högt, på vissa ställen cirka en halvmeter.

På 80 procent av sträckan kommer skydden att vara lägre än 1,5 meter över befintlig marknivå.

Källa: TT/Vellinge kommun 

Radar

Giftfria, hållbara och billiga – framtidens solceller kan bestå av trä

Kraftlignin kommer direkt från trämassa och kan användas för att skapa stabila solceller, detta tack vare dess förmåga att skapa många vätebindningar som blir som ett lim.

Traditionella solceller är energikrävande att tillverka och kan leda till utsläpp av giftiga kemikalier. Nu har forskare vid Linköpings universitet och KTH skapat en solcell tillverkad av kraftlignin – en restprodukt från papperstillverkning.

Energin från solens strålar står i dag för endast omkring två procent av jordens energibehov. Vad som krävs är miljövänliga och billiga solceller. 

Nu har forskare från Linköpings universitet och KTH lyckats skapa en solcell delvis tillverkad av kraftlignin, en relativt obehandlad restprodukt från papperstillverkning. Lignin finns i cellväggarna hos nästan alla landlevande växter. Träd består till 20–30 procent av lignin, det är vad som ger styrka till växten. 

Forskarnas långsiktiga mål är en solcell helt av trämaterial.

– Vi vill bygga effektiva, pålitliga, billiga och miljövänliga solceller. Med den här studien kan vi visa att det är möjligt och ett första steg mot att byta ut material som idag är baserade på olja mot träbaserade alternativ, säger Mats Fahlman, professor vid Laboratoriet för organisk elektronik vid Linköpings universitet i ett pressmeddelande.

Lignin som behandlats kraftigt med olika kemikalier har tidigare använts i försök med solceller. I jämförelse med dem är solcellen av kraftlignin stabilare, enligt forskarna.

I jämförelse med traditionella solceller finns för- och nackdelar med ligninbaserade varianter, berättar Mats Fahlman.

– Organiska solceller kommer aldrig vara bäst när det gäller effektivitet. Men fördelen är att de är ogiftiga, hållbara och billiga. Kan de ligga på 15–20 procents effektivitet räcker det gott och väl för de flesta tillämpningar, säger han.

Radar

”Klimaträddaren” koldioxidinfånging är åratal bort i Sverige

De flesta projekt i Sverige handlar åtminstone delvis om så kallad bio-CCS, där man suger upp koldioxid som bildats av förnybara ämnen.

Tekniken är hajpad och behövs för att fixa klimatmålen. I dag finns 40 anläggningar i världen som suger upp koldioxid innan röken lämnar skorstenen. Men i Sverige dröjer det flera år innan första anläggningen är på plats.

Det är en av de stora snackisarna under klimatmötet COP28 i Dubai. Tekniken som av vissa beskrivs som en klimaträddare – medan andra ser den som ett sätt för oljejättar att i oförminskad takt fortsätta med klimatskadliga fossila bränslen.

I Sverige beskrivs CCS som en viktig pusselbit för att nå klimatmålen. Men det går trögt med tekniken, som går ut på att avskilja koldioxid från utsläppen, transportera bort den och pumpa ned den i underjorden.

En genomgång som TT gjort bland de projekt som kommit längst visar att ingen ännu formellt har fattat ett investeringsbeslut om att faktiskt gå vidare med planerna. En anledning är den stora ekonomiska osäkerheten.

Regeringen har avsatt 36 miljarder kronor för 2026–2046. Tanken är en omvänd auktion där företag tävlar om att erbjuda störst koldioxidupptag till lägst pris. Men processen har fastnat hos EU-kommissionen och hur lång tid den tar vet ingen. Klart är att auktionerna försenats till minst nästa år.

– Alla går och väntar på ett godkännande från EU, säger Julia Ahlroth, chef för strategi och omvärldsrelationer på Växjö Energi.

Bolaget planerar att sätta in koldioxidavskiljning på Sandviksverket, som årligen ska fånga in 200 000 ton koldioxid. Projektet är redan försenat, och är i gång tidigast 2028.

Var hamnar koldioxiden?

Ett annat problem är var koldioxiden som avskiljs ska ta vägen. Koldioxiden måste transporteras med båt, tåg, lastbil eller i pipeline, antagligen med slutstation i Norge eller Danmark. De lösningarna finns inte i dag och transportsektorn behöver veta att den kommer att ha någon koldioxid att avskilja. Samtidigt vill ingen satsa på CCS om ingen kan transportera bort koldioxiden.

– Utmaningen är att ingenting är på plats. Vem vågar börja med ett investeringsbeslut så att de andra kan gå efter? säger Ahlroth.

Stockholm Exergi med sitt biokraftvärmeverk i Hjorthagen är antagligen längst fram i landet med planerna på sin bio-CCS-anläggning. Men även här har projektet försenats, från 2026 till tidigast 2027.

Innan bolaget vågar lägga ett investeringsbeslut väntar man in regelverket kring den omvända auktionen, säger Fabian Levihn, forskningschef och docent i industriell ekonomi vid KTH.

– Sverige hamnar efter. Vi låg bland de första, det är bara att konstatera att Danmark redan hunnit genomföra någon typ av upphandling av stöd för negativa utsläpp.

Jätteprojekt hotat

Inte heller stora utsläppare av koldioxid har satt ned foten kring CCS i Sverige. Heidelberg Materials cementfabrik i Slite på Gotland har planer på en sådan som i ett slag skulle kapa Sveriges utsläpp med 4 procent, 1,8 miljoner ton årligen.

Men för att jättesatsningen på 10 miljarder kronor ska sjösättas behöver företaget snabba tillståndsprocesser och även nya elkablar till Gotland i god tid innan anläggningen är i bruk 2030.

– För att vi inte ska bli omsprungna måste man omedelbart ta ett mycket tydligare statligt grepp om den här strukturomvandlingen, säger vice vd Karin Comstedt Webb

I dag är Svenska kraftnäts prognos för de nya elkablarna 2031. För sent, anser Heidelberg.

– Då går investeringen kanske till något annat land, säger Comstedt Webb.