Radar

Klartecken för skyddsvallar i Vellinge kommun

Vellinge kommun vill bygga vallar och murar på Falsterbonäset till skydd mot översvämningar och nu har mark- och miljödomstolen sagt ja till sträckningen, med vissa undantag.

Mark- och miljödomstolen ger klartecken till att bygga skyddsvallar på Falsterbohalvön i Skåne. Kommunen har velat bygga skydd mot översvämningar i flera år, men mött kritik från flera håll.

Enligt beslutet från domstolen ska översvämningsskyddet skydda bebyggelsen mot höga havsnivåer och utformas som vall eller mur. På vissa ställen blir skyddet någon halvmeter högt medan det på andra ställen kan närma sig tre meter.

– Domstolen bedömer att den tillståndsgivna placeringen är en avvägning mellan naturvårdsintressen i form av till exempel naturreservat och natura 2000-områden å ena sidan och intresset av att inte göra onödiga intrång på hävdade villatomter å andra sidan samtidigt som skyddet mot att bebyggelsen med mera översvämmas ska uppnås, säger ordföranden i målet chefsrådman Peter Ardö i ett pressmeddelande.

Domstolen var inte enig. Oenigheten har i huvudsak gällt översvämningsskyddets placering och utformning. Några ledamöter anser att kommunens skyddsvall kommer att innebära ett alltför stort intrång på skyddade naturområden.

Får betydelse för andra kommuner

Som LFT skrivit om tidigare, har flera fastighetsägare och golfklubbar kritiserat förslaget, och istället förespråkat en längre och dyrare vall längs hela kusten. Men bland annat länsstyrelsen har sagt nej till det eftersom den skulle gå rakt igenom känsliga naturreservat och påverka djurliv och rödlistade arter negativt.

Strandvillorna i Falsterbonäset i Skåne ligger riskabelt till när havsnivån stiger
Strandvillorna i Falsterbonäset i Skåne ligger riskabelt till när havsnivån stiger. Nu kommer muren som ska byggas skydda bebyggelsen, men många klagar på att utsikten blir förstörd. Foto: Johan Nilsson/TT

Det är ännu oklart om domen kommer att överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. Men inom kort kommer kommunen börjar ta in anbud för projektering av den första etappen och kommer dessutom att ansöka om EU-medel till finansieringen. Enligt ansökan kommer bygget att kosta minst 160 miljoner kronor, skriver TT.

Byggprojektet beräknas ta tio år att genomföra och flera frågor är ännu olösta, till exempel vilken ersättning som ska utgå till fastighetsägare och golfklubbar som påverkas under anläggningstiden.

Domen kommer att få stor betydelse för andra kommuner i södra Sverige som har samma problem med stigande havsnivåer och ökad risk för översvämningar.

Murar och vallar

Ungefär tre fjärdedelar av det översvämningsskydd som Vellinge kommun vill uppföra ska bestå av jordvallar. Kommunen tänker sig vegetationsbeklädda vallar med ett cirka tre meter brett krön och jämnt sluttande slänter, som människor och djur lätt kan gå över. På vissa sträckor kommer vallarna att vara ännu bredare.

En fjärdedel av översvämningsskyddet ska bestå av murar. Dessa vill man bygga på platser där det är för trångt för breda vallar.

Vallen och muren kommer att ha varierande höjd beroende på hur högt marken är belägen i förhållande till havsnivån. På vissa håll blir skyddet uppemot tre meter högt, på vissa ställen cirka en halvmeter.

På 80 procent av sträckan kommer skydden att vara lägre än 1,5 meter över befintlig marknivå.

Källa: TT/Vellinge kommun 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV