Glöd · Debatt

Marknadslösning minskar elbehovet och ger lägre energikostnader

Införandet av en kvotplikt skulle vara ett bra sätt att snabba på energieffektiviseringen och skapa ekonomiska incitament för nya klimatsmarta lösningar, skriver Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

DEBATT. Sverige har satt upp mål om att år 2030 uppnå 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Tyvärr går utvecklingen för långsamt. Ett sätt att snabbare nå målen vore att införa en marknad för åtgärder som minskar elanvändningen – ett så kallat kvotpliktsystem. Införandet av systemet skulle vara en tydlig politisk signal om betydelsen av energieffektivisering och samtidigt skapa ekonomiska incitament att installera nya klimatsmarta lösningar.

En statlig utredning föreslår att Sverige inför ett nytt system med kvotplikt för att minska elanvändningen. Det skulle innebära att de företag som levererar el får krav på sig att minska elbehovet hos sina kunder, efter tilldelade kvoter.

Elleverantörerna ska bidra till att alla kunder, utom den elintensiva industrin, vidtar åtgärder. En elleverantör som kan uppnå energibesparingar hos sina kunder till en förhållandevis låg kostnad skulle med ett sådant system kunna sälja sina kvoter vidare till andra elleverantörer som har svårare att uppnå sin tilldelade energiminskning lika effektivt.

Det skapar en marknad för att energieffektivisera och reducera effektbehovet. Kunderna genomför de mest kostnadseffektiva åtgärderna och minskar sin elanvändning.

Kvotplikt finns redan i andra länder och har visat sig vara effektivt. I Sverige är bedömningen att kvotplikten ökar priset på el obetydligt till en början – 0,15–0,30 öre per kWh. Totalt sett kommer elkonsumenternas kostnader att sjunka över tid.

Det finns i dag många tekniska lösningar att installera som minskar elanvändningen. Med ytterligare ekonomisk stimulans för kunderna att skaffa dessa lösningar kommer nya affärsmodeller och företag att växa fram. Sverige kommer att fortsätta leda utvecklingen och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

På samma sätt som förnybar el från vind, sol och bioenergi ger arbetstillfällen för 10 000-tals människor, så kommer kvotplikten att bidra till nya arbetstillfällen. Kontentan av allt detta är positiva konsekvenser för samhällets ekonomi, samtidigt som vi minskar klimatpåverkan.

Det är alltså dags att komplettera elcertifikatens framgångssaga med ett system för kvotplikt. Ett sådant system skulle vara ett tydligt tecken till marknaden om betydelsen av energieffektivisering och samtidigt ge konsumenter och elleverantörer verktyg att arbeta praktiskt med installationer av klimatsmarta lösningar.

Energiminister Anders Ygeman har nu en viktig uppgift framför sig – att så fort som möjligt lägga en proposition på riksdagens bord för att införa systemet med kvotplikt.

Installatörsföretagens medlemsföretag, och många med oss, bidrar varje dag till att förvekliga energi- och klimatmålen genom att effektivisera våra energisystem. Med ett kvotpliktsystem kommer kraften i det arbetet att öka. Kvotplikt är bra för miljön, förbättrar möjligheten för Sverige att nå våra klimatmål och ger utrymme för företag att utveckla sina affärer och växa.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV