Radar

Företag mäter hållbarhet i form av finansiella risker – ”Feltänk”

Porträtt av Beatrice Crona framför en trävägg.

När forskaren Beatrice Crona granskade hur företag mäter hållbarhet visade det sig att de ofta kartlägger fel saker. Nu har hon tagit fram ett mätverktyg som ska hjälpa företag att styra mot en hållbar framtid – för klimat och miljö.

Många företag vill i dag arbeta med hållbarhet, men vad de egentligen lägger i begreppet varierar stort. Hur hänger företags hållbarhetstänk ihop med att de samtidigt kan överutnyttja jordens resurser?

– Vi insåg att vi hade en stor blind fläck. Vi behövde förstå vad som styrde kapitalmarknaden och hur det var kopplat till de planetära gränserna, säger Beatrice Crona, professor och vetenskaplig ledare vid Stockholm resilience centre i en intervju på Stockholms universitets hemsida.

Genom att studera hållbarhetsrapporter från företag inom finanssektorn kunde hon konstatera att de indikatorer som används för att mäta miljöpåverkan inte alls mäter miljömässig hållbarhet. Istället mäter de risken att företaget ska skadas ekonomiskt av exempelvis ett varmare klimat, eller av politiska beslut som syftar till att skydda miljön. 

– Det finns ett feltänk i systemet. Man mäter de finansiella riskerna, inte hur hållbart företaget verkligen är, säger Beatrice Crona.

Hållbarhet är mer än växthusgaser

Så vad borde företagen mäta istället? Cronas forskargrupp varnar för ”koldioxidtunnelseendet”, alltså att bara fokusera på växthusgaser, och har utvecklat ett verktyg de kallar Earth system impact. Det tar även hänsyn till landanvändning, vattenanvändning och var företagets verksamhet bedrivs, indikatorer som säger något om påverkan på den biologiska mångfalden. 

– Hugger du ner tio hektar skog i Amazonas eller Sverige blir den faktiska påverkan på planeten olika, förklarar Beatrice Crona.

Det kan till exempel röra sig om att den biologiska mångfalden i en skog kan variera stort beroende på var den växer, och att olika skogar tar upp och avger olika mycket växthusgaser beroende på ålder och vilka arter som växer där.

Forskarna har även valt ut 15 variabler som kan värdera miljöbelastningen av olika råvaror inom bland annat fiske, köttproduktion, skogsbruk, olja- och gasproduktion och gruvdrift. Tanken är att de utvalda variablerna ska vara ett enkelt och realistiskt sätt att bedöma företagets miljöpåverkan.

– Det finns ingen ”silver bullet” som kan mäta allting på det sätt som vi vill. Detta är ett sätt. Vi kommer säkert behöva hitta flera olika sätt att förstå miljöpåverkan, men det är viktigt att det som företag ska mäta och rapportera är grundat i vetenskap, säger Beatrice Crona.

De planetära gränserna


De planetära gränserna är nio områden där människan påverkar miljön på ett sätt som riskerar att äventyra vår mänskliga välfärd.

De är klimatförändring, förlust av biologisk mångfald, försurning av haven, för hög sötvattensanvändning, ozonnedbrytning, förändrad markanvändning, ökad koncentration av aerosoler i atmosfären, nya syntetiska substanser och påverkan på biokemiska flöden.

I dag överskrider mänskligheten de planetära gränserna inom sex av de nio områdena, enligt Stockholm resilience centre.
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV