Radar

Fåglar krymper – men inte på grund av klimatet

Den nordamerikanska fläckskogstrasten sitter på en gren, den är brun på övre halvan av kroppen och vit med bruna prickar på undre delen av kroppen.

Många fågelarter har under de senaste årtiondena krympt. Tidigare har man trott att det kan förklaras av ett varmare klimat, men en ny studie från Lunds universitet ifrågasätter den slutsatsen. 

Under de senaste decennierna har hundratals fågelarter blivit mindre. En av dessa är den nordamerikanska fläckskogstrasten som är släkt med den svenska koltrasten. Då klimatet samtidigt har blivit varmare har många forskare antagit att det finns ett samband: Det är teoretiskt sett enklare att hålla lagom temperatur för ett mindre djur än för ett större.

Ett sådant antagande ligger också i linje med två biologiska lagar: Dels Bergmanns lag, enligt vilken djur på högre och kallare breddgrader har större kropp än djur på varmare breddgrader, dels Allens lag som menar att djur i kalla klimat har kortare extremiteter än djur i varmare områden. Nu reser ett forskarlag från Lund flera frågetecken kring hypotesen om vad som orsakar fåglarnas minskade storlek:

– Med hjälp av data från en högprofilerad studie har vi lyckats modellera hur stor krympeffekten är på fåglars förmåga att avge och producera värme. Slutsatsen är att det är osannolikt att djuren krymper för att bli bättre på att klara stigande temperaturer, säger Andreas Nord, forskare i evolutionär ekologi vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

Stor gåta varför fåglar krymper

Enligt den nya studien är effekten av att små djur är bättre på att hantera ett varmare klimat så pass liten att forskarlaget anser att detta knappast har någon betydelse i praktiken. Dessutom finns det flera fördelar för lite större fåglar, exempelvis när det gäller partnerval, och att få tag i föda. 

– Vi hoppas att de nya resultaten blir en ögonöppnare för forskningsfältet. I ett bredare sammanhang visar vår studie att framtidens vetenskapliga utmaningar kräver en större sammanslutning av forskare med olika specialkompetenser, säger Andreas Nord. 

Forskarlaget anser att deras resultat visar på vikten att undersöka hur djur och natur förändras över lång tid, där ett varmare klimat men också ett mer oförutsägbart klimat kan påverka. 

– För att politiker ska kunna fatta beslut som på ett effektivt sätt tillvaratar vilda djurs och lantbruksdjurs hälsa och välfärd i ett föränderligt klimat måste forskningen förklara inte bara hur djuren påverkas utan också varför. Nu fortsätter arbetet med att hitta alternativa förklaringar till varför djur krymper, vilken är en av vår tids stora gåtor, säger Andreas Nord.

Fakta: Krympande fåglar

Hundratals fågelarter har under de senaste årtiondena minskat i storlek. Många forskare har utgått ifrån att den mindre storleken har varit fåglarnas sätt att hantera ett varmare klimat. Teoretiskt sett är det enklare för mindre djur att hålla nere temperaturen. 

Ett forskarlag vid Lunds universitet har i en ny studie dragit slutsatsen att fåglars krympande storlek sannolikt inte har att göra med ett varmare klimat. Forskarlaget har modellerat på hur stor krympeffekten är på fåglarnas möjlighet att avge och producera värme. Slutsatsen är att effekten är så liten i praktiken att det sannolikt inte kan förklara att fåglarna har blivit mindre. 

Andreas Nord, forskare i evolutionär ekologi som ingår i forskarlaget vid Lunds universitet, beskriver djurs krympande storlek som en av vår tids stora gåtor. 
Forskarlagets studie, Shrinking body size may not provide meaningful thermoregulatory benefits in a warmer world, är publicerad i Nature Ecology & Evolution