Radar

Omtvistad EU-lag betydelsefull för svensk skog

Tallkronor sedda underifrån med molnig himmel i bakgrunden.

En stor del av Europas natur ska återställas, enligt den lag som EU-parlamentet röstat ja till. Men vad det innebär för svenska skogar är omtvistat.
– Skogssektorn borde se lagen som en möjlighet att göra en nödvändig omställning, säger forskaren Johan Svensson.

Det handlar om alltifrån skogar och ängar, till våtmarker och grönområden i städer. Den nya lag som EU-parlamentet röstade ja till under tisdagen går ut på att återställa skadade livsmiljöer och vända utvecklingen för den biologiska mångfalden, där naturen utarmas och arter dör ut i snabb takt.

Ett övergripande mål är att minst 20 procent av EU:s land- och vattenyta ska omfattas av någon typ av restaureringsåtgärd år 2030.

Världsnaturfonden (WWF) välkomnar lagen, som formellt måste röstas igenom även i EU:s ministerråd.

”Gynnar hälsa och ekonomi”

– Det är inte bara naturen och ekosystemen som gynnas av restaurering, det kommer även ge positiva effekter för såväl klimatanpassning, vår ekonomi, hälsa och också för vår livsmedelssäkerhet, säger Emelie Nilsson, naturvårdsexpert på WWF i en kommentar.

Men lagförslaget har varit omtvistat, bland annat har branschföreträdare varnat för att begränsningar av hur mark får användas kommer att gå ut över skogs- och jordbruk.

Branschorganisationen Skogsindustrierna ser en risk att Sverige gör en “för ambitiös” tolkning av hur mycket mark som ska restaureras.

– Vår bedömning är att Sverige redan uppfyller stora delar av kraven i nya lagen, genom vårt naturvårdsarbete där stora arealer redan är undantagna från skogsbruk, säger Magnus Berg, näringspolitisk chef på organisationen.

Han betonar att Skogsindustrierna tycker att syftet med lagen är bra, men varnar för att tillräcklig hänsyn inte tas till andra mål såsom sysselsättning och tillgång till förnybar råvara.

– När lagen implementeras är det viktigt att man gör avvägningar mot andra samhällsmål, säger Berg.

Mindre kalhyggen

Men lagen behöver inte innebära minskad avverkning, anser Johan Svensson som forskar om naturrestaurering och hållbart skogsbruk vid Sveriges lantbruksuniversitet.

– Jag ser snarare lagen som en möjlighet att fortsätta bedriva skogsbruk. Men man kan exempelvis behöva använda andra trädslag, anpassa skogen till ett förändrat klimat och använda andra metoder än kalhuggning i större utsträckning, säger han.

Samtidigt menar han att stora ytor skog kan bli föremål för olika sorters restaurering om Sverige ska leva upp till lagen.

– Uppskattningar visar att det kan handla om upp till 4 miljoner hektar skogsmark, så det är väldigt mycket skog vi pratar om.