Radar

Höga naturvärden – riskerar ändå att avverkas

Skog med naturvärden riskerar att avverkas i Jämtland och Västernorrland.

Naturskyddsföreningen och Skydda skogen har funnit fler än 3 500 fynd av naturvårdsarter i fyra hotade skogsområden i Jämtland och Västernorrland. Det framkommer i en ny rapport.

Naturskyddsföreningen och Skydda skogen gjorde i somras en resa till fyra hotade skogsområden i Jämtland och Västernorrland för att undersöka områdenas naturvärden. De fann över 3 500 fynd av naturvårdsarter – arter som tyder på höga naturvärden eller arter som är hotade. Delar av fynden gjordes i skog som är planerad att avverkas, något de båda organisationerna nu varnar för i en ny rapport:

– De fyra skogsområdena vi inventerade har mycket höga naturvärden med ett stort antal rödlistade arter. Aktuella avverkningsanmälningar av det FSC-certifierade skogsbolaget SCA finns i ett av dessa områden, säger Elin Götmark, talesperson i Skydda skogen och deltagare i resan, på organisationens hemsida

Resan, som arrangeras årligen, gick 2023 till Jämtlands och Västernorrlands län. Där inventerades tre områden kring sjön Horten i Bergs kommun: Tokberget, Halstjärnarna och Sultentjärnen. Områdena valdes ut eftersom de består av skogar som inte finns med i Länsstyrelsens planer över naturreservat. Ytterligare ett område, Örasjöberget öster om Ytterhogdal, inventerades.

– Vi vill att de tre skogsområdena vid sjön Horten ska ingå i Länsstyrelsens naturreservatsförslag och att det fjärde naturskogsområdet på 380 hektar vid Örasjöberget blir formellt skyddat. I rapporten framgår de höga  naturvärdena och vad som riskerar att gå förlorat om markägarna hugger ned skogarna, fortsätter Elin Götmark. 

Om slutavverkning sker av dessa områden menar rapporten att flera skogslevande arter kommer att dö ut på lokal nivå, vilket i sig innebär att biologisk mångfald ”tillintetgörs”. Dessutom bryts områdenas ekologiska kontinuitet, en kontinuitet som kan sträcka sig tillbaka så långt som till den senaste istiden.

Fakta: Naturvärden i skog

Naturskyddsföreningen och Skydda skogen ordnar varje år Forskningsresan i naturvårdens utmarker. Under resan inventeras oskyddad skog av ideella krafter.

2023 gick forskningsresan till gränstrakterna kring Jämtlands och Västernorrlands län. Fyra områden inventerades: Tokberget, Halstjärnarna, Sultentjärnen och Örasjöberget.

I rapporten beskrivs Örasjöberget som ett ”ovanligt stort och sammanhängande naturskogsområde med genomgående höga naturvärden”, med en kärna av tallnaturskog. Enligt rapporten riskerar en ekologisk kontinuitet som kan sträcka sig så långt tillbaka som den senaste istiden brytas om skogen avverkas. 

Områdena kring Hortensjön har höga naturvärden som framför allt handlar om att skogarna har vuxit långsamt och har drabbats av många skogsbränder. Detta innebär att skogarna i området har omfattande tjärrik död tallved som har möjliggjort för vedsvampar att överleva. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV