Radar

Äldre naturbetesmarker bäst rustade för klimatförändringar

Vy ovanifrån på grönområde och träddunge.

Den biologiska mångfalden har påverkats negativt av att stora delar av naturbetesmarkerna har försvunnit. I en ny studie framgår att äldre naturbetesmarker är mer motståndskraftiga än restaurerade gräsmarker som dock återhämtar sig relativt snabbt. 

Naturbetesmarker tillhör de mest artrika markerna i såväl Sverige som i världen. Artrikedomen av växter och djur skyddas av de betande djuren. Men många av naturbetesmarkerna har försvunnit, och igenväxt mark måste därför restaureras för att skydda den biologiska mångfalden. 

För att undersöka om restaurerade gräsmarker fungerar väl vad gäller artrikedom har forskare granskat 24 naturbetesmarker och restaurerade gräsmarker i Sverige, Tyskland och Belgien, samt inventerat pollinerande insekter och vilka blommor de besökte. För att en restaurering ska bli framgångsrik måste flera faktorer vara uppfyllda: 

– Dels måste typiska gräsmarksväxter återvända men även pollinerande insekter som till exempel humlor, bin och fjärilar. Pollinatörerna spelar en viktig roll i växternas reproduktion, säger Sara Cousins, professor i naturgeografi vid Stockholms universitet, en av författarna till studien samt projektledare för Fungreen, i ett pressmeddelande

Många pollinatörer flexibla

I studien har hon och andra forskare undersökt vilken effekt gräsmarker, vägrenar och skogsbryn har på mängden pollinatörer, samt hur pollinatörer rör sig mellan växterna, i gamla naturbetesmarker respektive i restaurerade gräsmarker. Studien visar att det inte skiljer sig så mycket i andelen olika pollinatörer mellan de olika markerna.

Forskarna kunde också se att de restaurerade gräsmarkerna snabbt återfår pollinatörer liksom interaktioner mellan dessa och växter. Detta då många pollinatörer är flexibla vad gäller vilka växter de föredrar.  Forskarna konstaterar dock att restaurerade gräsmarker kan vara mer sårbara inför kommande klimatförändringar än naturbetesmarker. Därför spelar också den så kallade gröna infrastrukturen runt den restaurerade gräsmarken roll för hur effektivt olika växter pollineras: Mer gräsmark i omgivningen skapar bättre förutsättningar:

– Gräsmarker som restaurerats har enklare nätverk av pollinatörer och växter jämfört med gamla naturbetesmarker. Det kan innebära att restaurerade gräsmarker är mindre motståndskraftiga mot framtida störningar som klimatförändringar eller andra miljöförändringar. Genom att öka andelen gräsmarksväxter i de restaurerade gräsmarkerna kan andelen specialiserade pollinerande insekter öka och därmed ökar också motståndskraften mot negativa förändringar, säger Sara Cousins.

Fakta: Biologisk mångfald i betesmark

I studien har forskare undersökt 24 naturbetesmarker och restaurerade gräsmarker. Resultatet visar att restaurerade gräsmarker snabbt återfick pollinatörer. 

Trots det kan restaurerade gräsmarker vara mer sårbara för klimatförändringar. För att nå tillräcklig mängd pollinatörer kan andelen gräsmarksväxter behöva ökas.

Fler gräsmarksväxter är fördelaktigt för att få specialiserade pollinerande insekter att öka. De stärker i sin tur markens motståndskraft.

Studien Effect of green infrastructure on restoration of pollination networks and plant performance in semi-natural dry grasslands across Europeı är publicerad i Journal of Applied Ecology.


Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV