Radar

7 av 10 vill tillåta ansiktsigenkänning

Ansiktsigenkänning är en teknik för att automatiskt identifiera en viss person utifrån en digital bild.

En stor majoritet av svenskarna tycker att kameraövervakning och ansiktsigenkänning ska vara tillåtet på offentlig plats – samtidigt som drygt hälften av alla känner sig kränkta om någon samlar in deras personliga data. Det visar en ny rapport från Internetstiftelsen. 

Svenskar tycker att brottsbekämpning är viktigare än personlig integritet. 7 av 10 anser att kameraövervakning med ansiktsigenkänning ska tillåtas på offentliga platser, och 9 av 10 tycker att polisen ska få ta del av privata nätkonversationer om det finns en misstanke om brott. Det visar rapporten Svenskarna och internet 2023 från Internetstiftelsen.

– Paradoxalt nog känner drygt hälften av svenskarna sig kränkta om någon samlar in deras personliga data. Lika stor andel tycker inte att det är okej att arbetsgivare googlar på dem inför en anställning, säger Jannike Tillå, kommunikations- och affärsområdeschef, Internetstiftelsen i ett pressmeddelande.

Hur högt man håller den personliga integriteten varierar med ålder och kön: 80-talister bryr sig minst om deras personliga data samlas in och mest bryr sig 90-talister. 

Unga män oroar sig mest för vilka konsekvenser de kan drabbas av kopplat till insamling av personlig data på nätet. 69 procent av alla män födda på 90- och 00-talet anser att deras integritet kränks av detta. Siffran för kvinnor i samma ålder är 47 procent. En orsak till det kan vara att män porrsurfar mer än kvinnor, tror Måns Jonasson på Internetstiftelsen.

– Det är mycket vanligare att unga män porrsurfar och det kan ju tänkas att det sitter ihop. Att man har delar av aktiviteter på nätet man helt enkelt tycker är mera känslig och inte vill att man ska bli övervakad. Sen vet vi också att unga män är mera allmänt kunniga om teknik och kanske har lättare att förstå möjligheterna kring de här övervakningsmöjligheterna och vad det faktiskt kan leda till, säger han till P3 Nyheter.

Unga män vill också i högre grad att ansiktsigenkänning och kameraövervakning ska vara förbjudet än andra grupper. 

Svenskarna och internet 2023

• Endast 4 procent av befolkningen använder inte internet
• En tredjedel tror att internet har en positiv påverkan på klimatet och miljön, inte ens hälften så många ser en negativ klimatpåverkan
• Varannan svensk har inte återvunnit en enda avlagd digital enhet de senaste fem åren – personligt innehåll på enheterna är en av de avgörande orsakerna till att inte återvinna
• 2 av 3 känner till Darknet – men bara två procent har besökt Darknet senaste året
• 3 av 4 svenskar använder Wikipedia – knappt var fjärde litar på att innehållet i huvudsak är sant
• 7 av 10 vill inte ha riktad reklam på nätet
• Drygt hälften känner sig kränkta om någon samlar in deras personliga data på nätet
• Drygt hälften anser inte att det är okej att en arbetsgivare googlar på dem inför en anställning
• 7 av 10 tycker att det ska vara tillåtet med kameraövervakning med ansiktsigenkänning på offentlig plats för att underlätta brottsbekämpning
• 9 av 10 tycker att polisen vid misstanke om brott ska ha rätt att ta del av privata konversationer på nätet
• Var tjugonde har utsatt för näthat år 2023 – män drabbas i högre grad än kvinnor
• Hälften av svenskarna avstår att kommentera inlägg av rädsla för näthat – fler kvinnor än män avstår
• Mer än var tredje svensk följer någon på nätet för att ta del av samhällsnyheter – listan toppas av Magdalena Andersson, följt av Ulf Kristersson, Ebba Busch och Marcus Oscarsson
• Var tredje svensk har ökat sin nyhetskonsumtion till följd av kriget i Ukraina och var fjärde har blivit mer källkritisk
• Var tredje har inte läst eller lyssnat på en bok år 2023 – unga män läser minst av alla
• Tiktok växer mest av alla sociala medier. Bland befolkningen i stort är en fjärdedel Tiktok-användare, men bland 00-talister är siffran tre fjärdedelar

Källa: Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet 2023

Radar

Gängmedlemmar ska få portas från allmänna platser

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff där nya verktyg i kampen mot de kriminella gängen presenterades.

Åklagare ska kunna förbjuda personer som främjar gängkriminalitet från att vistas på en viss plats. Även om de inte dömts för brott.
– Syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag om preventivt vistelseförbud på allmän plats, som ska börja gälla redan 1 februari. Syftet med den nu föreslagna lagen är att förebygga och förhindra brottslighet i kriminella nätverk, till exempel skjutningar och sprängningar.

Lagen innebär att en person som tillhör eller verkar för en kriminell grupp ska få beläggas med vistelseförbud om han eller hon medvetet främjar gruppens brottslighet. Beslut tas av åklagare på begäran av polisen.

Brottsligheten måste ha en koppling till en gängkonflikt i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämnen används, eller handla om brottslighet som allvarligt skadar tryggheten på en viss allmän plats. Enligt Strömmer kan det till exempel handla om öppen narkotikahandel.

På frågan om vistelseförbud främst ska riktas mot gängledare eller mot gängens springpojkar svarar justitieministern:

– Lagen riktar sig inte bara mot toppen av pyramiden, utan syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga och som kan främja brottslighet av grovt slag.

För vagt?

Grunden för åklagarens beslut om vistelseförbud kommer att utgöras av underrättelser från polisen om aktuell person. Vistelseförbudet behöver inte vara kopplat till en dom.

– Det måste finnas en viss nivå på de underrättelser som ligger till grund för ett sådant beslut, säger Strömmer.

Justitiekanslern, JK, har varnat för att det utredningsförslag som regerings lagrådsremiss bygger på ”i allt väsentligt är uttryckta i vaga och/eller allmänna ordalag”. Därmed överlämnas uttolkningen av hur lagen ska tillämpas i stor utsträckning till åklagare och polis.

Även mot barn

Ett vistelseförbud ska vara avgränsat och framförallt gälla för ”allmän plats”. Enligt lagrådsremissen omfattar den formuleringen en stor del av den geografiska ytan i utsatta områden och de flesta platser, inom- och utomhus, där allvarlig brottslighet bedrivs. Förutom allmän plats ska även skolgårdar och områden runt förskolor och fritidshem omfattas.

Vistelseförbudet ska få gälla högst sex månader i taget, men kunna förlängas. I allvarliga fall ska man kunna kontrollera att förbudet följs genom att personen får en elektronisk fotboja.

Överträder man vistelseförbudet ska man kunna straffas med fängelse i högst ett år.

Vistelseförbud ska kunna beslutas inte bara mot vuxna utan också mot barn över 15 år.

Radar

Superlånga lastbilar ska minska utsläppen

Från 1 december blir det tillåtet med upp till 34,5 meter långa lastbilar på svenska vägar.

Som land nummer två i Europa tillåter Sverige nya superlånga lastbilar, nio meter längre än dagens ekipage. Till följd beräknas utsläppen minska.

Från tidigare tillåtna 25,25 meter – till 34,5 meter. På fredagen öppnar de första vägarna i Sverige för lastbilar som är nio meter längre än vad vi är vana vid. Syftet är att effektivisera transporterna.

– Med längre lastbilar så får man plats med mer gods per lastbil, vilket i sin tur innebär färre lastbilar på vägarna och mindre utsläpp, säger Sandra Nordahl, enhetschef på Trafikverket.

Enligt myndighetens beräkningar kan utsläppen från den tunga lastbilstrafiken minska med mellan fyra och sex procent med de nya lastbilarna.

De längre lastbilarna kommer att tillåtas köra på totalt 590 mil statliga vägar samt ett antal kommunala anslutningsvägar. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Invändningar från facket

Fackförbundet Transport har dock lyft oro för att säkerheten på vägarna kan påverkas, rapporterar Arbetet. Dels oroar man sig för att de långa ekipagen kan bli svårare att backa undan vid till exempel olyckor med brandrisk, dels för att risken för olyckor vid omkörningar ökar.

Men Sandra Nordahl betonar det inte finns någon anledning till oro.

– De ska fungera precis lika bra som de lastbilar som finns i dag vad gäller framkomlighet. Sedan kan det alltid finnas en utmaning med att backa undan eller på annat sätt flytta fordon vid olyckor, men det gäller oavsett fordonslängd, säger hon.

De är dessutom tydligt uppmärkta med en skylt fram och bak, så att andra trafikanter ska kunna planera sina omkörningar.

– Studier som gjorts visar ingen generell ökad trafikrisk kopplat till att fordonen blir nio meter längre. Snarare tvärtom, att det blir färre lastbilar i trafiken innebär lägre risk för olyckor, säger Sandra Nordahl.