Radar

Fördel eko när forskare jämför jordbrukssystem

Skörd av vallfoder i ekologisk produktion.

Ekologiskt jordbruk ger lägre miljöpåverkan jämfört med ett konventionellt, visar en ny studie. Detta trots att ekologiska skördar är mindre än konventionella. Dessutom pekas nya lösningar för gödsling ut som en avgörande utmaning för att nå ett mer hållbart jordbruk.

Den nya studien jämför ekologiska och konventionella odlingssystem genom att systematiskt granska 77 livscykelanalyser, en metod för att beräkna och bedöma miljöpåverkan. Studien kommer fram till att ekologiska system generellt visar lägre miljöpåverkan, samt att ekologiskt jordbruk trots mindre skördar har mindre miljöpåverkan vad gäller klimatförändringar jämfört med konventionellt jordbruk.

För att göra jordbruket mer hållbart måste flera utmaningar tacklas och därför är det viktigt att jämföra olika odlingssystem. Konventionellt jordbruk kan å ena sidan ge mer mat åt jordens ökande befolkning. Å andra sidan orsakar det konventionella jordbruket en utarmning av naturresurser på ett sätt som inte är hållbart. På global nivå uppskattar FN:s klimatpanel att 30–35 procent av växthusgaserna orsakas av jordbrukssektorn – genom avskogning, utsläpp från gödslad mark, boskapsuppfödning och risodling bland annat. En övergång till ett hållbart jordbruk är därför nödvändigt, skriver forskarna vars studie publicerats med stöd av EU-kommissionen.

EU-kommissionen lade fram strategin ”Från jord till bord” i maj 2020 som en del av den europeiska gröna given. Strategin syftar till att minska livsmedelsnäringens miljöpåverkan, stärka motståndskraften mot kriser och säkerställa ”sunda livsmedel” i framtiden. Målet är att bland annat halvera användningen av såväl bekämpningsmedel som gödningsmedel och att öka det ekologiska jordbruket.

Produktivitet kontra miljöpåverkan

Studien hänvisar till att medan ekologiskt jordbruk brukar framhållas som mer hållbart kritiseras det för att ge mindre skördar och för att innehålla större fluktuationer. Konventionellt jordbruk som alltså har stor miljöpåverkan är samtidigt mer produktivt. Livscykelanalyser som forskarna har granskat i den nya studien är en metod för att utvärdera vilken miljöpåverkan olika system har. Användningen av sådana analyser kan kasta ljus över debatten kring hur jordbruket ska kunna öka sin avkastning utan att skada miljön, skriver forskarna. Ett problem i dagsläget är dock att många livscykelanalyser endast granskar några kategorier av miljöpåverkan som exempelvis klimatförändring och energianvändning. Andra livscykelanalyser inkluderar fler kategorier som exempelvis även försurning och markanvändning.

Forskarna kommer fram till att ekologiskt jordbruk inte bara har mindre miljöpåverkan jämfört med konventionellt jordbruk vad gäller klimatförändringar, utan även visavi ozonutarmning, resursanvändning och ekotoxicitet (hur giftigt ett ämne är för djur och växter). Även vad gäller försurning, övergödning, och vattenåtgång har det ekologiska jordbrukssystemet sammantaget mindre miljöpåverkan än konventionellt jordbruk – skillnaden gällande dessa kategorier är dock inte statistiskt signifikant, skriver forskarna.

Men det är gödslingen som otvetydigt är den största orsaken för det konventionella jordbrukssystemets miljöpåverkan, och även inom det ekologiska jordbrukets miljöpåverkan spelar gödslingen en nyckelroll. Förbättrade gödslingstekniker är därför en stor utmaning för båda formerna av jordbruk konstaterar forskarna. Det ekologiska jordbruket kan också minska sin miljöpåverkan genom att minska användningen av fossildrivna fordon och maskiner.

Forskarna efterlyser livscykelanalyser som omfattar fler kategorier som exempelvis biodiversitet och jordkvalitet. Dessutom anser forskarna att det skyndsamt bör tas fram en gemensam metodologi och ett standardiserat ramverk. Med en mer konsekvent metodologi för att utvärdera olika odlingssystems miljöpåverkan genom hela livscykeln skulle bättre jämförelser kunna göras. Det skulle i sin tur leda till tillförlitliga resultat som kan ligga till grund för framtida politiska beslut, fastslår forskarna i studien som har gjorts med stöd av Generaldirektoratet för miljö inom Europeiska kommissionen, som leder kommissionens klimatarbete både inom EU och internationellt.

Studien är publicerad i den vetenskapliga artikeln Comparison of organic and conventional cropping systems: A systematic review of life cycle assessment studies i Environmental Impact Assessment Review.

Ekologiskt jordbruk bättre

Den nya studien Comparison of organic and conventional cropping systems: A systematic review of life cycle assessment studies har gjorts av forskarna Martina Boschiero, Valeria De Laurentiis, Carla Caldeira, Serenella Sala. Deras artikel är publicerad i tidskriften Environmental Impact Assessment Review.

De kommer fram till att ekologiskt jordbruk generellt har mindre miljöpåverkan än konventionellt jordbruk, trots mindre skördar.

Forskarna efterlyser livscykelanalyser med fler kategorier samt en mer konsekvent metodologi för att utvärdera olika odlingssystems miljöpåverkan.

Bättre gödslingsstrategier pekas ut som avgörande för att nå ett mer hållbart jordbruk.

Källa: Environmental Impact Assessment Review

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV