Radar

Regeringen vill inkludera fler i politiken mot könsrelaterat våld

En utredning ska ta fram förslag på en ny tioårsplan för att bekämpa allt könsrelaterat våld, meddelar jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L).

Hbtqi-personers utsatthet för våld och det våld som kvinnor utsätter män för behöver synliggöras och motverkas. Därför vill jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L) att formuleringen ”mäns våld mot kvinnor ska upphöra” stryks från jämställdhetspolitikens mål.

”Alla som berörs är inte kvinnor som utsätts för våld av män, även om det fortfarande är den absoluta majoriteten av allt könsrelaterat våld. Även hbtqi-personers våldsutsatthet och det våld som män utsätts för av kvinnor behöver synliggöras och motverkas.”

Så skriver jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L) tillsammans med Saila Quicklund, gruppledare för Moderaterna i arbetsmarknadsutskottet och Kristdemokraternas familje- och jämställdhetspolitisk talesperson Camilla Rinaldo Miller på SvD Debatt.

Jämställdhetspolitiken har idag sex delmål (se faktaruta) där det sjätte delmålet är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det vill debattörerna ersätta med en ”mer inkluderande formulering”, som ska ”synliggöra samtliga grupper av våldsutsatta”.

En utredare får i uppdrag från regeringen att ta fram en förslag på en ny formulering på jämställdhetspolitiskt delmål, som en del i en ny tioårsplan för att bekämpa allt könsrelaterat våld. ”Utredningen får i uppdrag att både utvärdera vad som fungerar i nuvarande arbete och söka nya vägar framåt”, skriver debattörerna.

Sedan 2017 finns en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, som startades av den tidigare regeringen och gäller till 2026. Den omfattar även våld mot hbtq-personer och våld män utsätts för av kvinnor.

I den nya tioårsplanen vill regeringen även lägga mer vikt vid hedersrelaterat våld och förtryck. Något som idag ingår i det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Utredaren ska bedöma om det behöver införas ett separat mål om att bekämpa hedersproblematik, skriver jämställdhetsministern.

”Vi kan smärtsamt konstatera att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck sedan Fadimes död för 21 år sedan har gått alldeles för långsamt. Debatten och arbetet har präglats av ängslighet, okunskap och stundtals även grundlösa anklagelser om rasism. Denna senfärdighet är inget annat än ett svek mot de utsatta”, skriver hon.

Dagens 6 jämställdhetspolitiska delmål

• En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet i samhällets alla sektorer.

• Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

• Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

• Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.

• Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Källa: Regeringskansliet

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV