Radar

Kompetensbrist fördröjer kommuners omställning

Översvämning kan påverka viktig infrastruktur som kraftverk, elsystem, vatten- och avloppssystem, järnväg, vägar och hamnar.

Majoriteten av alla kommuner i EU anser att de inte har gjort tillräckligt för att anpassa sin infrastruktur till klimatförändringar. Och 7 av 10 kommuner saknar experter inom klimat och miljö. Det visar en undersökning från Europeiska investeringsbanken.

Stigande hav, extremvärme och risk för översvämningar till följd av skyfall är exempel på vad kommuner behöver hantera i klimatkrisens tidevarv. Klimatanpassning kan handla om att plantera svalkande träd, anlägga våtmarker som vattenreservoarer för jordbruket, eller att bygga vallar mot havet.

Över sex av tio kommuner är missnöjda med sina investeringar för att begränsa och anpassa sig till klimatförändringar. Det är en av slutsatserna i en undersökning från Europeiska investeringsbanken (EIB) som 744 kommuner i EU besvarat. 

En stor utmaning är att hitta arbetskraft med kompetens inom miljö och klimat. 69 procent av kommunerna uppger att de saknar experter med kompetens inom miljö- och klimatbedömning. Något som är ett allvarligt problem när det gäller att få till investeringar för klimatanpassning. 

Kommuner står för nästan hälften av alla offentliga investeringar i EU.

– Den ihållande bristen på kompetens, inklusive på kommunnivå, måste åtgärdas i hela Europa för att möjliggöra ett adekvat genomförande av regionala och alleuropeiska investeringsprogram, säger Debora Revoltella, chefsekonom på Europeiska investeringsbanken (EIB) i ett pressmeddelande.
EIB:s vicepresident Ricardo Mourinho Felix säger:

– Kommunala investeringar är grundläggande för att kunna ge konsekvent stöd till människor och företag. […] En kompetenshöjning i hela Europa måste ske för att främja hållbara metoder inom områden som stadsplanering, energieffektivitet, avfallshantering och transporter.

Ett annat resultat från undersökningen är att omkring 80 procent av de europeiska kommunerna  menar att bristande finansiering och osäkerhet om regler hindrar investeringar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV