Radar

Rektor: Glädjebetyg eroderar samhällskontraktet

"Det är alldeles för många elever som får ett betyg som inte speglar de kunskaper som de faktiskt har", säger skolminister Lotta Edholm, L, efter kritik mot att betygsinflationen på gymnasiet sprider sig.

Rektorn för Handelshögskolan i Stockholm hävdar att det inte går att lita på betygen när studenter ska tas in. Handels överväger att varningsflagga skolor med misstänkt betygsinflation.

I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver Handelshögskolans rektor Lars Strannegård att skolan börjat ifrågasätta det nationella antagningssystemet. Han pekar bland annat på återkommande rapporter om så kallade glädjebetyg, en företeelse som enligt honom ”eroderar” samhällskontraktet.

I våras riktade Skolinspektionen kritik mot ett flertal gymnasieskolor, flera av dem friskolor, som inte kunnat förklara varför kursbetygen skiljde sig så mycket från resultaten på de nationella proven.

Enligt Strannegård behöver skillnader automatiskt inte betyda att elever fått för höga betyg. Men det som framkommit via bland annat Skolinspektionen skapar ”en stor osäkerhet” om betygen verkligen speglar elevernas kunskaper.

Debatten kring orättvist satta betyg är återkommande och det är sedan tidigare känt att betygssättningen ser olika ut i landets skolor. Är det svenska antagningssystemet rättvist?

– Nej, det är det ju inte, säger skolminister Lotta Edholm och fortsätter:

– Det är alldeles för många elever som får ett betyg som inte speglar de kunskaper som de faktiskt har.

"Betygsinflation sprider sig"

Regeringen förbereder en utredning som ska koppla betygsättning mer till resultaten på de nationella proven. Betyg ska inte kunna skilja sig så mycket från provresultat.

Flera av de skolor som lyfts som avskräckande exempel är friskolor, men inte enbart.

– Jag tycker att friskolesektorn behöver ta den här frågan på största allvar. Det underminerar i förlängningen förtroendet för hela friskolereformen om det är så att friskolorna avviker mycket i betygssättningen, säger Fredrik Malm, L, ordförande i riksdagens utbildningsutskott.

Åsa Westlund, utbildningspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, beskriver glädjebetygen som en fara för samhället och en stor orättvisa.

– Det är jätteupprörande, det går ju ut över de elever som jobbar stenhårt och får betyg satta på korrekt sätt och som sedan blir utkonkurrerade, säger hon.

Hon hävdar att det inte går att komma åt problemet i grunden om inte Sverige gör slut med marknadsskolan. Betygsinflationen sprider sig från friskolor till kommunala skolor – de måste jaga elever och skolpeng på samma marknad.

Radar

Gängmedlemmar ska få portas från allmänna platser

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff där nya verktyg i kampen mot de kriminella gängen presenterades.

Åklagare ska kunna förbjuda personer som främjar gängkriminalitet från att vistas på en viss plats. Även om de inte dömts för brott.– Syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag om preventivt vistelseförbud på allmän plats, som ska börja gälla redan 1 februari. Syftet med den nu föreslagna lagen är att förebygga och förhindra brottslighet i kriminella nätverk, till exempel skjutningar och sprängningar.

Lagen innebär att en person som tillhör eller verkar för en kriminell grupp ska få beläggas med vistelseförbud om han eller hon medvetet främjar gruppens brottslighet. Beslut tas av åklagare på begäran av polisen.

Brottsligheten måste ha en koppling till en gängkonflikt i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämnen används, eller handla om brottslighet som allvarligt skadar tryggheten på en viss allmän plats. Enligt Strömmer kan det till exempel handla om öppen narkotikahandel.

På frågan om vistelseförbud främst ska riktas mot gängledare eller mot gängens springpojkar svarar justitieministern:

– Lagen riktar sig inte bara mot toppen av pyramiden, utan syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga och som kan främja brottslighet av grovt slag.

För vagt?

Grunden för åklagarens beslut om vistelseförbud kommer att utgöras av underrättelser från polisen om aktuell person. Vistelseförbudet behöver inte vara kopplat till en dom.

– Det måste finnas en viss nivå på de underrättelser som ligger till grund för ett sådant beslut, säger Strömmer.

Justitiekanslern, JK, har varnat för att det utredningsförslag som regerings lagrådsremiss bygger på ”i allt väsentligt är uttryckta i vaga och/eller allmänna ordalag”. Därmed överlämnas uttolkningen av hur lagen ska tillämpas i stor utsträckning till åklagare och polis.

Även mot barn

Ett vistelseförbud ska vara avgränsat och framförallt gälla för ”allmän plats”. Enligt lagrådsremissen omfattar den formuleringen en stor del av den geografiska ytan i utsatta områden och de flesta platser, inom- och utomhus, där allvarlig brottslighet bedrivs. Förutom allmän plats ska även skolgårdar och områden runt förskolor och fritidshem omfattas.

Vistelseförbudet ska få gälla högst sex månader i taget, men kunna förlängas. I allvarliga fall ska man kunna kontrollera att förbudet följs genom att personen får en elektronisk fotboja.

Överträder man vistelseförbudet ska man kunna straffas med fängelse i högst ett år.

Vistelseförbud ska kunna beslutas inte bara mot vuxna utan också mot barn över 15 år.

Radar

Superlånga lastbilar ska minska utsläppen

Från 1 december blir det tillåtet med upp till 34,5 meter långa lastbilar på svenska vägar.

Som land nummer två i Europa tillåter Sverige nya superlånga lastbilar, nio meter längre än dagens ekipage. Till följd beräknas utsläppen minska.

Från tidigare tillåtna 25,25 meter – till 34,5 meter. På fredagen öppnar de första vägarna i Sverige för lastbilar som är nio meter längre än vad vi är vana vid. Syftet är att effektivisera transporterna.

– Med längre lastbilar så får man plats med mer gods per lastbil, vilket i sin tur innebär färre lastbilar på vägarna och mindre utsläpp, säger Sandra Nordahl, enhetschef på Trafikverket.

Enligt myndighetens beräkningar kan utsläppen från den tunga lastbilstrafiken minska med mellan fyra och sex procent med de nya lastbilarna.

De längre lastbilarna kommer att tillåtas köra på totalt 590 mil statliga vägar samt ett antal kommunala anslutningsvägar. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Invändningar från facket

Fackförbundet Transport har dock lyft oro för att säkerheten på vägarna kan påverkas, rapporterar Arbetet. Dels oroar man sig för att de långa ekipagen kan bli svårare att backa undan vid till exempel olyckor med brandrisk, dels för att risken för olyckor vid omkörningar ökar.

Men Sandra Nordahl betonar det inte finns någon anledning till oro.

– De ska fungera precis lika bra som de lastbilar som finns i dag vad gäller framkomlighet. Sedan kan det alltid finnas en utmaning med att backa undan eller på annat sätt flytta fordon vid olyckor, men det gäller oavsett fordonslängd, säger hon.

De är dessutom tydligt uppmärkta med en skylt fram och bak, så att andra trafikanter ska kunna planera sina omkörningar.

– Studier som gjorts visar ingen generell ökad trafikrisk kopplat till att fordonen blir nio meter längre. Snarare tvärtom, att det blir färre lastbilar i trafiken innebär lägre risk för olyckor, säger Sandra Nordahl.