Radar

Regeringens plan för skogen: Fridlysta arter ska inte hindra skogsbruk

Ett läckt dokument visar planer på att försvaga artskyddet till förmån för skogsbruk.

Stärkt äganderätt, svagare skydd för fridlysta arter och ändrade miljömål. Det kan bli Sveriges framtida skogspolitik, enligt ett förslag till direktiv för en ny skogsutredning som Altinget tagit del av.

Regeringen planerar en ny, stor skogsutredning, visar ett läckt förslag till direktiv som Altinget tagit del av. Där framgår att regeringen vill förändra reglerna för artskydd, så att skogsbruket inte ska kunna förbjudas i syfte att skydda fridlysta arter. Frågan är högaktuell och har nyligen varit uppe i Högsta domstolen, något Landets Fria Tidning tidigare berättat om.

Enligt regeringens förslag till direktiv är Skogsstyrelsens föreskrifter om hänsyn till arterna tillräcklig. Föreskrifter som inte får vara ”så ingripande att pågående markanvändning avsevärt försvåras”, enligt skogsvårdslagen. 
”Detta säkerställer frivillighet som grund vid skydd av värdefull natur” står att läsa i utkastet till direktiv, enligt Altinget.

Formuleringen går i linje med hur regeringen benämnde frågan i budgetpropositionen i höstas: ”äganderätten bör stärkas vid formellt skydd av skog genom att frivillighet ska vara en grundläggande utgångspunkt och ett huvudsakligt arbetssätt för myndigheterna”.

I det läckta dokumentet framgår vidare att kravet på avverkningsanmälningar kan komma att strykas, till förmån för en systemtillsyn, något som Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist tidigare föreslagit

Dessutom vill regeringen flytta ansvar för bildandet av naturreservat och skyddandet av skog från kommuner och länsstyrelser till Skogsstyrelsen.

Utredaren ska också enligt utkastet ge förslag på mer konkreta och mer motiverade miljömål, som tar hänsyn till mål och krav inom EU:s lagstiftning. 

Ännu är det dock inte säkert att utredningen tillsätts, säger landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) till Altinget:

– Kring en skogsutredning är det bredare tag som är aktuellt i sådana fall. Men det håller vi på att titta på i min politiska stab, kring hur vi ska jobba på med ett sådant uppdrag och när vi kan tänkas landa ner i det. Det är inget beslutat än i regeringen. Men jag har nämnt det några gånger och det är inte omöjligt att vi behöver en utredning.

Läs även: Skogskoncern anmäld för miljöbrott – Skogsstyrelsen hinner inte agera

Radar

Gängmedlemmar ska få portas från allmänna platser

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff där nya verktyg i kampen mot de kriminella gängen presenterades.

Åklagare ska kunna förbjuda personer som främjar gängkriminalitet från att vistas på en viss plats. Även om de inte dömts för brott.– Syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag om preventivt vistelseförbud på allmän plats, som ska börja gälla redan 1 februari. Syftet med den nu föreslagna lagen är att förebygga och förhindra brottslighet i kriminella nätverk, till exempel skjutningar och sprängningar.

Lagen innebär att en person som tillhör eller verkar för en kriminell grupp ska få beläggas med vistelseförbud om han eller hon medvetet främjar gruppens brottslighet. Beslut tas av åklagare på begäran av polisen.

Brottsligheten måste ha en koppling till en gängkonflikt i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämnen används, eller handla om brottslighet som allvarligt skadar tryggheten på en viss allmän plats. Enligt Strömmer kan det till exempel handla om öppen narkotikahandel.

På frågan om vistelseförbud främst ska riktas mot gängledare eller mot gängens springpojkar svarar justitieministern:

– Lagen riktar sig inte bara mot toppen av pyramiden, utan syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga och som kan främja brottslighet av grovt slag.

För vagt?

Grunden för åklagarens beslut om vistelseförbud kommer att utgöras av underrättelser från polisen om aktuell person. Vistelseförbudet behöver inte vara kopplat till en dom.

– Det måste finnas en viss nivå på de underrättelser som ligger till grund för ett sådant beslut, säger Strömmer.

Justitiekanslern, JK, har varnat för att det utredningsförslag som regerings lagrådsremiss bygger på ”i allt väsentligt är uttryckta i vaga och/eller allmänna ordalag”. Därmed överlämnas uttolkningen av hur lagen ska tillämpas i stor utsträckning till åklagare och polis.

Även mot barn

Ett vistelseförbud ska vara avgränsat och framförallt gälla för ”allmän plats”. Enligt lagrådsremissen omfattar den formuleringen en stor del av den geografiska ytan i utsatta områden och de flesta platser, inom- och utomhus, där allvarlig brottslighet bedrivs. Förutom allmän plats ska även skolgårdar och områden runt förskolor och fritidshem omfattas.

Vistelseförbudet ska få gälla högst sex månader i taget, men kunna förlängas. I allvarliga fall ska man kunna kontrollera att förbudet följs genom att personen får en elektronisk fotboja.

Överträder man vistelseförbudet ska man kunna straffas med fängelse i högst ett år.

Vistelseförbud ska kunna beslutas inte bara mot vuxna utan också mot barn över 15 år.

Radar

Superlånga lastbilar ska minska utsläppen

Från 1 december blir det tillåtet med upp till 34,5 meter långa lastbilar på svenska vägar.

Som land nummer två i Europa tillåter Sverige nya superlånga lastbilar, nio meter längre än dagens ekipage. Till följd beräknas utsläppen minska.

Från tidigare tillåtna 25,25 meter – till 34,5 meter. På fredagen öppnar de första vägarna i Sverige för lastbilar som är nio meter längre än vad vi är vana vid. Syftet är att effektivisera transporterna.

– Med längre lastbilar så får man plats med mer gods per lastbil, vilket i sin tur innebär färre lastbilar på vägarna och mindre utsläpp, säger Sandra Nordahl, enhetschef på Trafikverket.

Enligt myndighetens beräkningar kan utsläppen från den tunga lastbilstrafiken minska med mellan fyra och sex procent med de nya lastbilarna.

De längre lastbilarna kommer att tillåtas köra på totalt 590 mil statliga vägar samt ett antal kommunala anslutningsvägar. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Invändningar från facket

Fackförbundet Transport har dock lyft oro för att säkerheten på vägarna kan påverkas, rapporterar Arbetet. Dels oroar man sig för att de långa ekipagen kan bli svårare att backa undan vid till exempel olyckor med brandrisk, dels för att risken för olyckor vid omkörningar ökar.

Men Sandra Nordahl betonar det inte finns någon anledning till oro.

– De ska fungera precis lika bra som de lastbilar som finns i dag vad gäller framkomlighet. Sedan kan det alltid finnas en utmaning med att backa undan eller på annat sätt flytta fordon vid olyckor, men det gäller oavsett fordonslängd, säger hon.

De är dessutom tydligt uppmärkta med en skylt fram och bak, så att andra trafikanter ska kunna planera sina omkörningar.

– Studier som gjorts visar ingen generell ökad trafikrisk kopplat till att fordonen blir nio meter längre. Snarare tvärtom, att det blir färre lastbilar i trafiken innebär lägre risk för olyckor, säger Sandra Nordahl.