Radar

Flerårigt korn kan ge miljövinster

Växten knylkorn kan bli en ny klimatsmart gröda, vid sidan om andra spannmål.

Växten är en släkting till det korn som redan odlas, men till skillnad från dagens spannmål är knylkornet flerårigt, vilket ger flera fördelar för miljön. flerårig gröda ger flera fördelar för miljö och klimat. Den minskar näringsläckaget och därmed minskar övergödningen av sjöar och vattendrag. Den binder också mycket koldioxid och kan klara av ogräs och torka.

Lantbrukare behöver inte heller plöja och så varje år, vilket sparar bränsle, och användningen av gödsel och ogräsmedel kan minskas, enligt forskarna.

Arbetet med knylkornet startade för några år sedan av en forskargrupp vid institutionen för växtbiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala som studerade hur nya fleråriga gräsarter som skulle kunna utvecklas till grödor i jordbruk.

Knylkornet valdes ut bland 17 intressanta arter och 2017 planterades knylkorn från ett stort antal platser i sydeuropa och centralasien på försök i Vattholma utanför Uppsala. En fjärdedel av plantorna visade sig klara det svenska klimatet och plantor med stora frön och som växte bra valdes ut och har nu klonade och finns nu på försöksfält för att  domesticeras, det vill säga gå från från att vara ett vilt gräs till att få egenskaper bestämda av människan.

Nu har projektet fått 23 miljoner danska kronor av en dansk innovationsfond för att förädla grödan både genom traditionell växtförädling och genom molekylärt urval tillsammans med Köpenhamns universitet och Carlsberg Laboratorium.

– Vi har en QR-kod för varje individ i fält och eftersom grödan är perenn kan vi följa den genom flera säsonger och vi kan lätt skapa kloner som kan planteras på andra platser, säger Anna Westerbergh, som leder forskargruppen, i ett uttalande.

– Vi har kommit en bit på vägen i domesticeringen, men det här kommer verkligen att ta knylkornet till nästa nivå genom att vi bidrar med våra olika kompetenser. Den nya grödan behöver till exempel ha icke-drösande ax (att småaxen med sina frön inte lossnar och faller av innan skörd), och den egenskapen kan vi inte förbättra genom traditionellt urval då den saknas hos det vilda knylkornet.

Högavkastande perenna sädesslag ses som en möjlig del i en grön omställning för livsmedel och foder.