Radar

Friluftsorganisationer skär ner – för att spara naturen

Oro för att ett ökat intresse för friluftsliv skadar naturen gör att flera friluftsorganisationer fuderar på att skära ner på en del aktiviteter.

Friluftsintresset ökade mycket under pandemin och det växer nu så mycket att det kan innebära problem för naturen – det gör att flera organisationer kan dra ner på sina aktiviteter.

Det är en studie av nio friluftsorganisationers arbete med ekologisk hållbarhet som visar att flera överväger att sluta med vissa aktiviteter för att minska sin påverkan på miljön.

− Paradoxen är intressant, organisationerna vill att många ska vara ute i naturen men det påverkar samtidigt denna natur negativt…och de vet inte riktigt vad de ska göra, säger Susanna Hedenborg, professor i idrottsvetenskap och en av författarna till en rapport framtagen vid Malmö universitet, i ett uttalande.

Samtliga föreningar och klubbar säger i studien att de aktivt tänker på hållbarhetsfrågorna, men många saknar dock konkreta riktlinjer kring ekologisk hållbarhet.

− Pratet i verksamheten, den naturliga inneboende känslan att värna naturen. Om det inte finns nedtecknat utifrån ekologisk hållbarhet så måste det skapas. De behöver utveckla eller uppdatera policys som vilar på en gemensam grund. En del av det är att följa Svenskt Friluftslivs egen hållbarhetspolicy som lanserades 2022, säger Marie Larneby, lektor i idrottsvetenskap i ett uttalande.

Trots att samåkning är vanligt och att man byter utrustning med andra istället för att köpa nytt visar studien att medlemmar upplever skamkänslor över att de belastar naturen.

− Det är självklart för organisationerna att göra de förändringar som krävs men det är svårt att genomföra dem. Tid, pengar och resurser räcker inte. Det är svårt att veta vilka krav de kan ställa på ideella ledare. Riskerar de att förlora medlemmar om de ökar kraven? säger Marie Larneby.

För många är transporten ett problem för att ta sig till otillgängliga platser och många vill ta bort flygresor, viss typ av mat och främja begagnad utrustning.

− De har länge varit medvetna om det lilla, att inte segla för nära en viss strand så vattnet grumlas, inte klättra på en viss bergsvägg under vissa veckor då fåglar häckar där och liknande. Nu vill de vill få mer struktur på arbetet med ekologisk hållbarhet, säger Marie Larneby.

Fakta

Propositionen Framtidens friluftsliv, som riksdagen beslutade om 2010 säger att:

Naturen ska vara tillgänglig för alla. 
Personligt och ideellt engagemang ska stå i centrum. 
Allemansrätten ska värnas. 
Den hållbara användningen av naturen planeras med hänsyn till friluftslivets behov. 
Kommunerna ska ha ett stort ansvar för naturen nära tätorterna. 
Friluftslivet ska bidra till landsbygdsutveckling och regional tillväxt.
Skyddade områden ska vara en tillgång för friluftslivet. 
Friluftslivet ska ha en given roll i skolans arbete. 
Fysisk aktivitet och avkoppling ska stärka folkhälsan. 
Beslut om friluftsliv ska fattas med god kunskap.

 
Enligt en forskningssammanställning av hur friluftslivet riskerar att påverka naturen finns:

Nedtrampning, slitage och erosion
Skador på träd och rötter 
Jordkompaktering 
Fragmentering av landskapet 
Ändrad växtsammansättning 
Spridning av fröer eller främmande arter 
Nedskräpning 
Ändrad avrinning och försämrad vattenkvalitet 
Kemisk påverkan och förorening
Slitage och skador på undervattensvegetation 
Ändrat bottenhabitat 
Spridning av bakterier eller främmande arter  
Stör vilda djur, flykt 
Stör vilda djur, ändrat beteende 
Höga ljud som stör vilda djur 
Stör genom habitatförändring

 
Svenskt friluftsliv har tagit fram en policy för ekologiska hållbarhetsarbete som bland annat säger att man ska:

Främja verksamhet som tar hänsyn till natur- och kulturlandskapets värden 
Stödja medlemsorganisationerna i sitt arbete att öka medlemmarnas kunskap om naturen och miljön 
Resor, transporter och konsumtion av materiel, tjänster, livsmedel m.m. sker med hänsyn till eventuell negativ miljöpåverkan 
Verksamheten bedrivs energieffektivt och förnyelsebar energi används när så är möjligt och lämpligt.
De nio friluftsorganisationer som deltagit i studien är 4H, Friluftsfrämjandet, Jägareförbundet, Kennelklubben, Klätterförbundet, Kryssarklubben, Scouterna, Sportfiskarna och Turistföreningen. Tillsammans har de enligt en sammanställning 990 000 medlemmar.

Källa: Rapporten “Från naturvård till klimathot”, Mistra sports and outdoors

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV