Radar

Skarp kritik mot regeringen: ”Ökar utsläppen”

En skorsten med bolmande rök.

Sveriges regering får skarp kritik för sin klimatpolitik av flera organisationer i samband med IPCC:s nya klimatrapport.
– En politik som ökar utsläppen, säger David Mjureke, klimatexpert på Världsnaturfonden WWF.

Jorden blir varmare, extremvädren fler och möjligheten att klara 1,5-gradersmålet minskar snabbt. I den nya, tunga klimatrapporten från FN:s klimatpanel IPCC uppmanas världens ledare att agera.

I spåren av rapporten riktas även skarp kritik mot den svenska regeringens klimatarbete.

– Sveriges klimatmål anser vi inte är i linje med 1,5-gradersmålet. Vi skulle behöva skärpa våra klimatmål. Men det vi ser från regeringen är i stället hittills en politik som ökar utsläppen och riskerar att göra det omöjligt att nå målen, säger David Mjureke, senior rådgivare inom klimat och energi på Världsnaturfonden WWF.

"Sista chansen"

Regeringen ska lägga fram en klimatpolitisk handlingsplan för riksdagen under hösten 2023.

– Den ser vi som sista chansen för regeringen att visa att den tar klimatomställningen på allvar och vidtar åtgärder för att utsläppen ska minska här och nu. För vetenskapen är glasklar om att det är vad som krävs, säger David Mjureke.

Hjälporganisationen Oxfam menar att Sverige sviker sina klimatlöften och att målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045 inte kommer att kunna nås med nuvarande politik.

”Sverige behöver ta sitt ansvar, både mål och poliycer måste vässas. Vår konsumtion är ohållbar och ojämlik”, säger Hanna Nelson, policychef Oxfam Sverige i ett pressmeddelande.

"Förödande konsekvenser "

Naturskyddsföreningen trycker på att det behövs en konkret handlingsplan för att kraftigt minska utsläppen redan under den här mandatperioden.

”Också i Sverige har regeringen avvecklat avgörande delar av den förra regeringens utsläppsminskande åtgärder. Detta är allvarligt och innebär att världen är på väg mot mycket farliga klimatförändringar, som redan idag har förödande konsekvenser för människor och natur världen över”, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

Den svenska klimataktivisten Greta Thunberg anser att slutsatserna i FN:s klimatpanel IPCC:s nya rapport visar på ett ”svek” där världens ledare inte agerar mot klimatförändringarna.

”Det faktum att människorna vid makten fortfarande på något sätt lever i förnekelse, och aktivt rör sig i fel riktning, kommer i slutänden att betraktas och förstås som det svek utan motstycke som det är. Det är bara en fråga om tid”, säger Thunberg i ett uttalande till den franska nyhetsbyrån AFP.

Hon tillägger att det blir ”mer och mer omöjligt att ignorera klimatkrisen”.

Radar

Gängmedlemmar ska få portas från allmänna platser

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff där nya verktyg i kampen mot de kriminella gängen presenterades.

Åklagare ska kunna förbjuda personer som främjar gängkriminalitet från att vistas på en viss plats. Även om de inte dömts för brott.– Syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag om preventivt vistelseförbud på allmän plats, som ska börja gälla redan 1 februari. Syftet med den nu föreslagna lagen är att förebygga och förhindra brottslighet i kriminella nätverk, till exempel skjutningar och sprängningar.

Lagen innebär att en person som tillhör eller verkar för en kriminell grupp ska få beläggas med vistelseförbud om han eller hon medvetet främjar gruppens brottslighet. Beslut tas av åklagare på begäran av polisen.

Brottsligheten måste ha en koppling till en gängkonflikt i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämnen används, eller handla om brottslighet som allvarligt skadar tryggheten på en viss allmän plats. Enligt Strömmer kan det till exempel handla om öppen narkotikahandel.

På frågan om vistelseförbud främst ska riktas mot gängledare eller mot gängens springpojkar svarar justitieministern:

– Lagen riktar sig inte bara mot toppen av pyramiden, utan syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga och som kan främja brottslighet av grovt slag.

För vagt?

Grunden för åklagarens beslut om vistelseförbud kommer att utgöras av underrättelser från polisen om aktuell person. Vistelseförbudet behöver inte vara kopplat till en dom.

– Det måste finnas en viss nivå på de underrättelser som ligger till grund för ett sådant beslut, säger Strömmer.

Justitiekanslern, JK, har varnat för att det utredningsförslag som regerings lagrådsremiss bygger på ”i allt väsentligt är uttryckta i vaga och/eller allmänna ordalag”. Därmed överlämnas uttolkningen av hur lagen ska tillämpas i stor utsträckning till åklagare och polis.

Även mot barn

Ett vistelseförbud ska vara avgränsat och framförallt gälla för ”allmän plats”. Enligt lagrådsremissen omfattar den formuleringen en stor del av den geografiska ytan i utsatta områden och de flesta platser, inom- och utomhus, där allvarlig brottslighet bedrivs. Förutom allmän plats ska även skolgårdar och områden runt förskolor och fritidshem omfattas.

Vistelseförbudet ska få gälla högst sex månader i taget, men kunna förlängas. I allvarliga fall ska man kunna kontrollera att förbudet följs genom att personen får en elektronisk fotboja.

Överträder man vistelseförbudet ska man kunna straffas med fängelse i högst ett år.

Vistelseförbud ska kunna beslutas inte bara mot vuxna utan också mot barn över 15 år.

Radar

Superlånga lastbilar ska minska utsläppen

Från 1 december blir det tillåtet med upp till 34,5 meter långa lastbilar på svenska vägar.

Som land nummer två i Europa tillåter Sverige nya superlånga lastbilar, nio meter längre än dagens ekipage. Till följd beräknas utsläppen minska.

Från tidigare tillåtna 25,25 meter – till 34,5 meter. På fredagen öppnar de första vägarna i Sverige för lastbilar som är nio meter längre än vad vi är vana vid. Syftet är att effektivisera transporterna.

– Med längre lastbilar så får man plats med mer gods per lastbil, vilket i sin tur innebär färre lastbilar på vägarna och mindre utsläpp, säger Sandra Nordahl, enhetschef på Trafikverket.

Enligt myndighetens beräkningar kan utsläppen från den tunga lastbilstrafiken minska med mellan fyra och sex procent med de nya lastbilarna.

De längre lastbilarna kommer att tillåtas köra på totalt 590 mil statliga vägar samt ett antal kommunala anslutningsvägar. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Invändningar från facket

Fackförbundet Transport har dock lyft oro för att säkerheten på vägarna kan påverkas, rapporterar Arbetet. Dels oroar man sig för att de långa ekipagen kan bli svårare att backa undan vid till exempel olyckor med brandrisk, dels för att risken för olyckor vid omkörningar ökar.

Men Sandra Nordahl betonar det inte finns någon anledning till oro.

– De ska fungera precis lika bra som de lastbilar som finns i dag vad gäller framkomlighet. Sedan kan det alltid finnas en utmaning med att backa undan eller på annat sätt flytta fordon vid olyckor, men det gäller oavsett fordonslängd, säger hon.

De är dessutom tydligt uppmärkta med en skylt fram och bak, så att andra trafikanter ska kunna planera sina omkörningar.

– Studier som gjorts visar ingen generell ökad trafikrisk kopplat till att fordonen blir nio meter längre. Snarare tvärtom, att det blir färre lastbilar i trafiken innebär lägre risk för olyckor, säger Sandra Nordahl.