Radar

IPCC: Vägar framåt finns – men åtgärder brådskar

FN:s klimatpanel IPCC meddelar i en ny rapport att fler åtgärder för att minska klimatförändringarna krävs.

Förluster och skador kopplade till klimatet syns redan och stora, snabba och varaktiga minskningar av växthusgasutsläppen behövs redan nu. Till 2030 bör de ha halverats, om uppvärmningen ska begränsas till 1,5 grader. Men vägar finns framåt och redskapen finns redan. Det slår FN:s klimatpanel IPCC fast i en ny rapport om klimatet på måndagen.

Tekniken för de åtgärder som behöver vidtas är redan tillgänglig, men åtgärder måste vara effektiva för att både minska utsläppen av växthusgaser och för anpassningar till klimatförändringarna.

WWF ser det som mest glädjande i IPCC:s rapport att den visar att tekniken som behövs för att klara 1,5-gradersmålet redan existerar.

– Det finns färdigutvecklade lösningar som kan halvera utsläppen inom alla samhällssektorer till 2030. Men det som saknas idag är politiskt ledarskap och handlingskraft i klimatfrågan, säger David Mjureke, talesperson i klimat- och energifrågor på WWF.

De 93 forskare som skrivit IPCCs rapport trycker hårt på att mer ambitiösa åtgärder behövs. Fortfarande fem år efter att IPCC 2018 meddelade att det är en ”oöverträffad utmaning” att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader har utsläppen fortsatt att öka och utmaningen är än större idag.
De hittills otillräckliga åtgärderna har lett till att extremväder inträffar allt oftare i alla delar av världen. Värmeböljor har blivit intensivare, nederbörd kraftigare och extremvädret ökar riskerna för människors hälsa och ekosystem. Också tillgången till mat och vatten äventyras med ökad uppvärmning, enligt rapporten.

– Nästan hälften av världens befolkning bor i regioner som är mycket sårbara för klimatförändringar. Under det senaste decenniet var dödsfallen från översvämningar, torka och stormar 15 gånger högre i mycket utsatta regioner, säger Aditi Mukherji vid IPCC.

Vägen framåt

IPCC ser dock en väg framåt i de de kallar ”climate resilient development” eller ”klimattålig utveckling” – åtgärder som både ger anpassning till klimatförändringarna, minskar utsläppen av växthusgaser och ger andra fördelar.

IPCC ger som exempel hur ren energi och teknik förbättrar hälsan: Elektrifiering ger låga koldioxidutsläpp samtidigt som promenader, cykling och kollektivtrafik förbättrar luftkvaliteten, hälsa, ger sysselsättning och ökar rättvisan.

– Att göra effektiva och rättvisa klimatåtgärder brett tillgängliga kommer inte bara att minska förluster och skador för natur och människor, det kommer också att ge bredare fördelar, säger IPCC:s ordförande Hoesung Lee i ett pressmeddelande.

Men, precis som IPCC tidigare meddelat ökar utmaningarna ökar ju längre tid vi väntar med åtgärder, så de val som görs de närmaste åren är avgörande, enligt rapporten. Valen måste också vara förankrade i värderingar, världsbilder och i vetenskaplig, inhemsk och lokal kunskap.

– De största vinsterna i välbefinnande kan komma från att prioritera klimatriskminskning för låginkomsttagare och marginaliserade samhällen, inklusive människor som bor i informella bosättningar, säger Christopher Trisos, en av rapportens författare.

Medel för en finansiering av de nödvändiga åtgärderna finns tillgängliga på global nivå, enligt rapporten, men regeringar måste genom egna investeringar och signaler till investerare visa vägen så att åtgärder kan skalas upp. Samordnad politik, internationellt samarbete, ekosystemförvaltning och inkluderande styrning ses som viktiga.

– Snabbare klimatåtgärder kan bara komma på plats om det sker en mångfaldig ökning av finansieringen. Otillräcklig och missriktad finansiering håller tillbaka framstegen, säger Christoffer Trisos.

Exempel på åtgärder

Teknik och kunskap för omställning måste finnas tillgänglig globalt, enligt rapporten. Bevarandet av mellan en tredjedel och hälften av jordens land, sötvatten och hav behövs, liksom ambitiösa klimatåtgärder i städer.

Förändringar krävs också inom livsmedelssektorn, transporter, industri, byggnation och markanvändning för att både minska utsläppen och göra det lättare för fler att anamma en koldioxidsnål livsstil.

– Förändringar har en större chans att lyckas där det finns förtroende, där alla arbetar tillsammans för att prioritera riskminskning och där fördelar och bördor delas rättvist, säger IPCC:s ordförande Hoesung Lee.

– Vi lever i en mångfacetterad värld där alla har olika ansvar och olika möjligheter att åstadkomma förändring. Vissa kan göra mycket medan andra kommer att behöva stöd för att hjälpa dem hantera förändringen.

Fakta

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) är FN:s organ för att bedöma vetenskapen relaterad till klimatförändringar. Det inrättades av FN:s miljöprogram (UNEP) och Världsmeteorologiska organisationen (WMO) 1988 för att ge politiska ledare periodiska vetenskapliga bedömningar om klimatförändringar. IPCC har 195 medlemsländer som är medlemmar i FN eller WMO.

IPCC har tre arbetsgrupper. En som behandlar den fysiska vetenskapen om klimatförändringar, en som fokuserar på påverkan, anpassning och sårbarhet i samband med klimatförändringar och en  som behandlar begränsningar av klimatförändringar.

Källa: IPCC

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV