Radar

Mejerier och LRF: Kor kyler klimatet

Kor pruttar, rapar och andas ut metan, som är en stark växthusgas.

Lantbrukarorganisationen LRF och de stora mejerierna påstår på en kampanjsida att kor kan ge ett kallare klimat. Helt fel, enligt forskare. Det rapporterar Ekot.

Ett gapskratt dränker forskaren Elin Röös ord.

– Hahaha, nej… va?! Oj oj oj…

Elin Röös forskar på mat och klimat på Sveriges Lantbruksuniversitet och har just fått ta del av LRF:s kampanjsajt Hjärta mjölks budskap. Sansar sig och säger med eftertryck till Ekot:

– ”Kor kan kyla klimatet” – det skulle jag säga är helt fel.

Kor bidrar tvärtom till ett varmare klimat, genom att rapa, prutta och andas ut den starka växthusgasen metan. Nivån av metan vi har idag i atmosfären har redan fått temperaturen att stiga med 0,5 grader, och metanutsläppen måste minska. Med 50–60 procent globalt, enligt Elin Röös.

Kampanjsajten Hjärta mjölk är skapad av LRF Mjölk, mejeriernas och lantbrukarnas lobbyorganisation, där Victoria Thuillier är hållbarhetsexpert. När Ekot ber henne förklara vad de menar med att kor kan kyla klimatet svarar hon:

–  Inte kon i sig, utan systemet som kon är en del av kan ju bli mer effektivt och på det sättet så kan klimatpåverkan per kilo produkt minska, så att säga.

Enligt sajten Hjärta mjölk är det snarare odlingen av foderväxter, alltså kors föda, som kan bidra till minskade utsläpp, skriver Ekot. Forskarna som kanalen talat med menar att det är osannolikt att den inbindningen skulle bli större än den metan korna släpper ut. Dessutom krävs inga kor för att odla foderväxter.

Kampanjsidans påstående att kor kan kyla klimatet är nu borttaget från sidan som Ekot hänvisar till på Hjärta mjölk. Däremot står det fortfarande att ”Om vi lyckas hålla metanutsläppen på dagens nivå, så påverkar de inte klimatet negativt.”

Påståendet tillbakavisas av Martin Persson, biträdande professor vid fysisk resursteori på Chalmers tekniska högskola.

– Det där är ju inte sant, för håller vi utsläppen på konstant nivå då upprätthåller vi de klimatförändringar vi har idag, säger han till Ekot.

Hanna Westerlund

Metan starkare växthusgas än koldioxid – men bryts ned snabbare

• Ett kilo metan värmer ungefär 100 gånger mer än ett kilo koldioxid, men metanet bryts ned i atmosfären efter omkring 10 år medan en stor del av koldioxiden stannar i atmosfären under mycket lång tid.

• Räknar man påverkan över 100 år, vilket är det vanligaste, så motsvarar utsläpp av 1 kilo metan en klimatpåverkan lika stor som 34 kilo koldioxid.

• För att nå 1,5- eller 2-gradersmålet är det helt avgörande att koldioxidutsläppen minskar ända ned till noll nettoutsläpp. Däremot kan vi tillåta en viss mängd konstanta metanutsläpp eftersom metanet bryts ned efter en relativt kort tidsperiod. Den avkylande effekten av minskade metanutsläpp kan vara betydelsefull på kort sikt. Därför är det viktigt att både minska koldioxidutsläppen och metanutsläppen för att nå klimatmålen om att begränsa den globala uppvärmningen.

Källa: SLU

Radar

Gängmedlemmar ska få portas från allmänna platser

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff där nya verktyg i kampen mot de kriminella gängen presenterades.

Åklagare ska kunna förbjuda personer som främjar gängkriminalitet från att vistas på en viss plats. Även om de inte dömts för brott.
– Syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag om preventivt vistelseförbud på allmän plats, som ska börja gälla redan 1 februari. Syftet med den nu föreslagna lagen är att förebygga och förhindra brottslighet i kriminella nätverk, till exempel skjutningar och sprängningar.

Lagen innebär att en person som tillhör eller verkar för en kriminell grupp ska få beläggas med vistelseförbud om han eller hon medvetet främjar gruppens brottslighet. Beslut tas av åklagare på begäran av polisen.

Brottsligheten måste ha en koppling till en gängkonflikt i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämnen används, eller handla om brottslighet som allvarligt skadar tryggheten på en viss allmän plats. Enligt Strömmer kan det till exempel handla om öppen narkotikahandel.

På frågan om vistelseförbud främst ska riktas mot gängledare eller mot gängens springpojkar svarar justitieministern:

– Lagen riktar sig inte bara mot toppen av pyramiden, utan syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga och som kan främja brottslighet av grovt slag.

För vagt?

Grunden för åklagarens beslut om vistelseförbud kommer att utgöras av underrättelser från polisen om aktuell person. Vistelseförbudet behöver inte vara kopplat till en dom.

– Det måste finnas en viss nivå på de underrättelser som ligger till grund för ett sådant beslut, säger Strömmer.

Justitiekanslern, JK, har varnat för att det utredningsförslag som regerings lagrådsremiss bygger på ”i allt väsentligt är uttryckta i vaga och/eller allmänna ordalag”. Därmed överlämnas uttolkningen av hur lagen ska tillämpas i stor utsträckning till åklagare och polis.

Även mot barn

Ett vistelseförbud ska vara avgränsat och framförallt gälla för ”allmän plats”. Enligt lagrådsremissen omfattar den formuleringen en stor del av den geografiska ytan i utsatta områden och de flesta platser, inom- och utomhus, där allvarlig brottslighet bedrivs. Förutom allmän plats ska även skolgårdar och områden runt förskolor och fritidshem omfattas.

Vistelseförbudet ska få gälla högst sex månader i taget, men kunna förlängas. I allvarliga fall ska man kunna kontrollera att förbudet följs genom att personen får en elektronisk fotboja.

Överträder man vistelseförbudet ska man kunna straffas med fängelse i högst ett år.

Vistelseförbud ska kunna beslutas inte bara mot vuxna utan också mot barn över 15 år.

Radar

Superlånga lastbilar ska minska utsläppen

Från 1 december blir det tillåtet med upp till 34,5 meter långa lastbilar på svenska vägar.

Som land nummer två i Europa tillåter Sverige nya superlånga lastbilar, nio meter längre än dagens ekipage. Till följd beräknas utsläppen minska.

Från tidigare tillåtna 25,25 meter – till 34,5 meter. På fredagen öppnar de första vägarna i Sverige för lastbilar som är nio meter längre än vad vi är vana vid. Syftet är att effektivisera transporterna.

– Med längre lastbilar så får man plats med mer gods per lastbil, vilket i sin tur innebär färre lastbilar på vägarna och mindre utsläpp, säger Sandra Nordahl, enhetschef på Trafikverket.

Enligt myndighetens beräkningar kan utsläppen från den tunga lastbilstrafiken minska med mellan fyra och sex procent med de nya lastbilarna.

De längre lastbilarna kommer att tillåtas köra på totalt 590 mil statliga vägar samt ett antal kommunala anslutningsvägar. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Invändningar från facket

Fackförbundet Transport har dock lyft oro för att säkerheten på vägarna kan påverkas, rapporterar Arbetet. Dels oroar man sig för att de långa ekipagen kan bli svårare att backa undan vid till exempel olyckor med brandrisk, dels för att risken för olyckor vid omkörningar ökar.

Men Sandra Nordahl betonar det inte finns någon anledning till oro.

– De ska fungera precis lika bra som de lastbilar som finns i dag vad gäller framkomlighet. Sedan kan det alltid finnas en utmaning med att backa undan eller på annat sätt flytta fordon vid olyckor, men det gäller oavsett fordonslängd, säger hon.

De är dessutom tydligt uppmärkta med en skylt fram och bak, så att andra trafikanter ska kunna planera sina omkörningar.

– Studier som gjorts visar ingen generell ökad trafikrisk kopplat till att fordonen blir nio meter längre. Snarare tvärtom, att det blir färre lastbilar i trafiken innebär lägre risk för olyckor, säger Sandra Nordahl.