Radar

FN-möte avgör djuphavens öde

En djuphavshaj och flera ålar vid en utdöd undervattensvulkan utanför Hawaii.

Ska vilda västern på havet ersättas med marina naturreservat? De kommande två veckorna kan bli avgörande för livet i världshaven, då ett drygt decennium av FN-förhandlingar förhoppningsvis ska tas i mål.
– Det skulle öppna många möjligheter att bevara den unika natur vi har i haven, säger forskaren Frida Bengtsson.

Djuphavsmarulken där hanen bor inuti honan och, likt en bebis, får näring genom hennes blodomlopp. Den sotsvarta snigeln som tar upp järn från undervattensvulkaner för att bygga sig ett pansarskal.

FN-förhandlingarna som drog i gång på måndagen omfattar enorma områden – fulla av egendomliga livsformer. Djuphaven täcker nästan hälften av jordens yta, eller hela 98 procent av biosfären, det vill säga den del av jorden som hyser liv.

– Det är det största ekosystemet på planeten. En väldigt stor del av alla djur finns här, säger Frida Bengtsson, som är forskare vid Stockholm Resilience center.

Frida Bengtsson, forskare vid Stockholm Resilience center
Frida Bengtsson, forskare vid Stockholm Resilience center. Foto: Christian Åslund/TT

Hon har länge följt FN-förhandlingarna om ett avtal om hur djuphaven ska skyddas och förvaltas på ett hållbart sätt, som pågått mer än tio år. I dag kan djuphaven som inte tillhör något enskilt land nästan betraktas som laglöst område – ett slags vilda västern till havs, menar vissa. Det finns regler kring exempelvis sjöfarten och det kommersiella fisket men det saknas en viktig pusselbit när det gäller den biologiska mångfalden i djuphaven.

– På de fria haven finns få regler för skydd av miljön, säger Niklas Kebbon, som leder den svenska förhandlingsdelegationen, som samordnar EU-länderna eftersom Sverige har ordförandeskapet i EU.

Sargassohavet på kö för skydd

Att lyckas enas om ett avtal är avgörande för att kunna uppfylla ett löfte som Sverige och världens länder gjorde strax före jul på FN-miljömötet i Montreal. Där klubbades en räddningsplan för naturen, där en bärande del är att skydda 30 procent av jordens yta till land och hav.

– Det är helt omöjligt utan ett avtal som skyddar internationellt vatten. Det finns redan flera områden som står på kö för att skyddas, till exempel Sargassohavet, och förhoppningsvis kan saker ske ganska fort om vi får ett avtal, säger Frida Bengtsson.

”Lost city” kallas det havsområde som står i kö och som ligger närmast Sverige, enligt henne. Det är en del av den Mittatlantiska ryggen och hyser unika hydratermiska källor och livsformer som inte finns någon annanstans.

"Betraktades som knäppt"

– När jag började följa havsfrågorna 2007 sågs det som en omöjlighet att etablera marina skyddade områden. Det betraktades som knäppt, eftersom man sett havet som fritt och vår mänskliga påverkan som begränsad. På så vis har det varit en fantastisk resa att man nu är så nära och det finns stora förväntningar på att man nu ska landa avtalet, säger Frida Bengtsson.

Forskningsfartyg på djuphaven kommer ofta tillbaka fulla med djur och växter ingen skådat tidigare. Vi vet kort sagt väldigt lite om vad som döljer sig under ytan – och vad därnere som kan komma till nytta för oss människor.

En nautilus, en typ av bläckfisk helt täckt av skal, lever bland annat i Stilla havets djup
En nautilus, en typ av bläckfisk helt täckt av skal, lever bland annat i Stilla havets djup. Foto: Wong Maye-E/AP/TT

En viktig del av förhandlingarna handlar därför om att reglera vem som ska tjäna pengar på att man hittar sådant som svampar eller sjöpungar, vars arvsanlag kan hjälpa oss att få fram exempelvis nya läkemedel. Ska vinsten gå till företaget som utvecklar det, eller fördelas på mänskligheten och i så fall hur?

Som att förhandla om rymden

Det var en av knäckfrågorna som stjälpte den senaste förhandlingen i augusti. Företag och nationer som kan göra profit på fynden från djuphavet finns generellt i det globala nord, medan många länder i globala syd, exempelvis önationerna i Stilla havet, är beroende av havet för mat och inkomst men saknar möjlighet att göra stora vetenskapliga undersökningar.

– För dem är det viktigt att det blir rätt – att de får tillgång till vinsterna, säger Frida Bengtsson.

Något som komplicerar förhandlingarna är att de fria haven inte tillhör någon, det är som att förhandla om rymden menar Frida Bengtsson. Djuphavsbotten räknas som ”common heritage of mankind”, mänsklighetens arvedel, och har samma juridiska status som rymden.

"En stark vilja"

Hon är ändå optimistisk kring att de två veckorna av förhandlingar som nu ska äga rum i New York ska utmynna i ett avtal.

– I så fall tror jag att det blir ett globalt jubel. Jag skulle säga att detta är den största folkrättsliga miljöfrågan någonsin, eftersom det handlar om en så väldigt stor yta och det största ekosystemet på jorden.

Även förhandlingsledaren Niklas Kebbon hoppas.

– Det finns en stark vilja framför allt hos små länder som är beroende av havet. Men jag vågar inte vara säker, det finns svåra frågor kvar att lösa bland annat kring finansieringen av skydd av havsområden.

Radar

Gängmedlemmar ska få portas från allmänna platser

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff där nya verktyg i kampen mot de kriminella gängen presenterades.

Åklagare ska kunna förbjuda personer som främjar gängkriminalitet från att vistas på en viss plats. Även om de inte dömts för brott.
– Syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag om preventivt vistelseförbud på allmän plats, som ska börja gälla redan 1 februari. Syftet med den nu föreslagna lagen är att förebygga och förhindra brottslighet i kriminella nätverk, till exempel skjutningar och sprängningar.

Lagen innebär att en person som tillhör eller verkar för en kriminell grupp ska få beläggas med vistelseförbud om han eller hon medvetet främjar gruppens brottslighet. Beslut tas av åklagare på begäran av polisen.

Brottsligheten måste ha en koppling till en gängkonflikt i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämnen används, eller handla om brottslighet som allvarligt skadar tryggheten på en viss allmän plats. Enligt Strömmer kan det till exempel handla om öppen narkotikahandel.

På frågan om vistelseförbud främst ska riktas mot gängledare eller mot gängens springpojkar svarar justitieministern:

– Lagen riktar sig inte bara mot toppen av pyramiden, utan syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga och som kan främja brottslighet av grovt slag.

För vagt?

Grunden för åklagarens beslut om vistelseförbud kommer att utgöras av underrättelser från polisen om aktuell person. Vistelseförbudet behöver inte vara kopplat till en dom.

– Det måste finnas en viss nivå på de underrättelser som ligger till grund för ett sådant beslut, säger Strömmer.

Justitiekanslern, JK, har varnat för att det utredningsförslag som regerings lagrådsremiss bygger på ”i allt väsentligt är uttryckta i vaga och/eller allmänna ordalag”. Därmed överlämnas uttolkningen av hur lagen ska tillämpas i stor utsträckning till åklagare och polis.

Även mot barn

Ett vistelseförbud ska vara avgränsat och framförallt gälla för ”allmän plats”. Enligt lagrådsremissen omfattar den formuleringen en stor del av den geografiska ytan i utsatta områden och de flesta platser, inom- och utomhus, där allvarlig brottslighet bedrivs. Förutom allmän plats ska även skolgårdar och områden runt förskolor och fritidshem omfattas.

Vistelseförbudet ska få gälla högst sex månader i taget, men kunna förlängas. I allvarliga fall ska man kunna kontrollera att förbudet följs genom att personen får en elektronisk fotboja.

Överträder man vistelseförbudet ska man kunna straffas med fängelse i högst ett år.

Vistelseförbud ska kunna beslutas inte bara mot vuxna utan också mot barn över 15 år.

Radar

Superlånga lastbilar ska minska utsläppen

Från 1 december blir det tillåtet med upp till 34,5 meter långa lastbilar på svenska vägar.

Som land nummer två i Europa tillåter Sverige nya superlånga lastbilar, nio meter längre än dagens ekipage. Till följd beräknas utsläppen minska.

Från tidigare tillåtna 25,25 meter – till 34,5 meter. På fredagen öppnar de första vägarna i Sverige för lastbilar som är nio meter längre än vad vi är vana vid. Syftet är att effektivisera transporterna.

– Med längre lastbilar så får man plats med mer gods per lastbil, vilket i sin tur innebär färre lastbilar på vägarna och mindre utsläpp, säger Sandra Nordahl, enhetschef på Trafikverket.

Enligt myndighetens beräkningar kan utsläppen från den tunga lastbilstrafiken minska med mellan fyra och sex procent med de nya lastbilarna.

De längre lastbilarna kommer att tillåtas köra på totalt 590 mil statliga vägar samt ett antal kommunala anslutningsvägar. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Invändningar från facket

Fackförbundet Transport har dock lyft oro för att säkerheten på vägarna kan påverkas, rapporterar Arbetet. Dels oroar man sig för att de långa ekipagen kan bli svårare att backa undan vid till exempel olyckor med brandrisk, dels för att risken för olyckor vid omkörningar ökar.

Men Sandra Nordahl betonar det inte finns någon anledning till oro.

– De ska fungera precis lika bra som de lastbilar som finns i dag vad gäller framkomlighet. Sedan kan det alltid finnas en utmaning med att backa undan eller på annat sätt flytta fordon vid olyckor, men det gäller oavsett fordonslängd, säger hon.

De är dessutom tydligt uppmärkta med en skylt fram och bak, så att andra trafikanter ska kunna planera sina omkörningar.

– Studier som gjorts visar ingen generell ökad trafikrisk kopplat till att fordonen blir nio meter längre. Snarare tvärtom, att det blir färre lastbilar i trafiken innebär lägre risk för olyckor, säger Sandra Nordahl.