Radar

Förlossningsvården ska styras mer av staten

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) , energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) och Linda Lindberg (SD) håller en pressträff om nationell plan för förlossningsvården.

Socialstyrelsen ska ta fram en nationell plan för förlossningsvården.
– För många barn har sett dagens ljus på tungt trafikerade vägar, säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD).

– Förlossningsvården ges till kvinnor av kvinnor. Att skapa en trygg och säker förlossningsvård måste vara en av Sveriges främsta jämställdhetsåtgärder. Här måste bara vården klara av att fungera, säger energi- och näringsminister och vice statsminister Ebba Busch (KD).

För att komma tillrätta med regionala skillnader och bristande tillgänglighet ger regeringen Socialstyrelsen i uppdrag ta fram förslag till en plan för förlossningsvården med nationella mål. 

Mått tas fram

Planen ska ange en tydlig inriktning för utvecklingen av förlossningsvården och vara ett stöd för ett mer strategiskt och systematiskt förbättringsarbete i regionerna. Den ska också öka tillgängligheten och minska regionala skillnader. 

I uppdraget, som är en del av Tidöavtalet, ingår att Socialstyrelsen ska titta på olika regionala initiativ såsom barnmorskeledda förlossningskliniker.

Acko Ankarberg Johansson säger att planen ska ge en tydlig inriktning och ett stöd för regionerna för förlossningsvården.

Eftervård i fokus

När det gäller eftervården ska det finnas tydliga remissvägar för fysiska och psykiska besvär. Det ska finnas goda förutsättningar för rehabilitering som förebygger besvär senare i livet.

Uppdraget till Socialstyrelsen kommer i en tid när förlossningsvården på många håll är hårt belastad. Under 2022 uppgav alla regioner att de hade brist på barnmorskor. Och bristen väntas bestå åtminstone fram till 2035, enligt en bedömningen från Statistiska centralbyrån. Ett aktuellt exempel är att Region Västerbotten inte kunnat öppna förlossningsavdelningen på Lycksele lasarett i januari som planerat.

Åsa Mörner, barnmorska och styrelseledamot i Vårdförbundet, är försiktigt positiv till att en nationell plan för förlossningsvården ska tas fram. Hon lyfter fram förbättrad arbetsmiljö för barnmorskor, ökat fokus på eftervård och barnmorskeledda förlossningskliniker som viktiga delar.

– Däremot vill vi se en effektiv verkstad av det hela. Det har skett satsningar tidigare. De satsningarna har vi inte sett så stora spår av, säger hon.

Uppdraget ska redovisas senast 27 januari 2024.

Radar

Gängmedlemmar ska få portas från allmänna platser

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff där nya verktyg i kampen mot de kriminella gängen presenterades.

Åklagare ska kunna förbjuda personer som främjar gängkriminalitet från att vistas på en viss plats. Även om de inte dömts för brott.
– Syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag om preventivt vistelseförbud på allmän plats, som ska börja gälla redan 1 februari. Syftet med den nu föreslagna lagen är att förebygga och förhindra brottslighet i kriminella nätverk, till exempel skjutningar och sprängningar.

Lagen innebär att en person som tillhör eller verkar för en kriminell grupp ska få beläggas med vistelseförbud om han eller hon medvetet främjar gruppens brottslighet. Beslut tas av åklagare på begäran av polisen.

Brottsligheten måste ha en koppling till en gängkonflikt i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämnen används, eller handla om brottslighet som allvarligt skadar tryggheten på en viss allmän plats. Enligt Strömmer kan det till exempel handla om öppen narkotikahandel.

På frågan om vistelseförbud främst ska riktas mot gängledare eller mot gängens springpojkar svarar justitieministern:

– Lagen riktar sig inte bara mot toppen av pyramiden, utan syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga och som kan främja brottslighet av grovt slag.

För vagt?

Grunden för åklagarens beslut om vistelseförbud kommer att utgöras av underrättelser från polisen om aktuell person. Vistelseförbudet behöver inte vara kopplat till en dom.

– Det måste finnas en viss nivå på de underrättelser som ligger till grund för ett sådant beslut, säger Strömmer.

Justitiekanslern, JK, har varnat för att det utredningsförslag som regerings lagrådsremiss bygger på ”i allt väsentligt är uttryckta i vaga och/eller allmänna ordalag”. Därmed överlämnas uttolkningen av hur lagen ska tillämpas i stor utsträckning till åklagare och polis.

Även mot barn

Ett vistelseförbud ska vara avgränsat och framförallt gälla för ”allmän plats”. Enligt lagrådsremissen omfattar den formuleringen en stor del av den geografiska ytan i utsatta områden och de flesta platser, inom- och utomhus, där allvarlig brottslighet bedrivs. Förutom allmän plats ska även skolgårdar och områden runt förskolor och fritidshem omfattas.

Vistelseförbudet ska få gälla högst sex månader i taget, men kunna förlängas. I allvarliga fall ska man kunna kontrollera att förbudet följs genom att personen får en elektronisk fotboja.

Överträder man vistelseförbudet ska man kunna straffas med fängelse i högst ett år.

Vistelseförbud ska kunna beslutas inte bara mot vuxna utan också mot barn över 15 år.

Radar

Superlånga lastbilar ska minska utsläppen

Från 1 december blir det tillåtet med upp till 34,5 meter långa lastbilar på svenska vägar.

Som land nummer två i Europa tillåter Sverige nya superlånga lastbilar, nio meter längre än dagens ekipage. Till följd beräknas utsläppen minska.

Från tidigare tillåtna 25,25 meter – till 34,5 meter. På fredagen öppnar de första vägarna i Sverige för lastbilar som är nio meter längre än vad vi är vana vid. Syftet är att effektivisera transporterna.

– Med längre lastbilar så får man plats med mer gods per lastbil, vilket i sin tur innebär färre lastbilar på vägarna och mindre utsläpp, säger Sandra Nordahl, enhetschef på Trafikverket.

Enligt myndighetens beräkningar kan utsläppen från den tunga lastbilstrafiken minska med mellan fyra och sex procent med de nya lastbilarna.

De längre lastbilarna kommer att tillåtas köra på totalt 590 mil statliga vägar samt ett antal kommunala anslutningsvägar. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Invändningar från facket

Fackförbundet Transport har dock lyft oro för att säkerheten på vägarna kan påverkas, rapporterar Arbetet. Dels oroar man sig för att de långa ekipagen kan bli svårare att backa undan vid till exempel olyckor med brandrisk, dels för att risken för olyckor vid omkörningar ökar.

Men Sandra Nordahl betonar det inte finns någon anledning till oro.

– De ska fungera precis lika bra som de lastbilar som finns i dag vad gäller framkomlighet. Sedan kan det alltid finnas en utmaning med att backa undan eller på annat sätt flytta fordon vid olyckor, men det gäller oavsett fordonslängd, säger hon.

De är dessutom tydligt uppmärkta med en skylt fram och bak, så att andra trafikanter ska kunna planera sina omkörningar.

– Studier som gjorts visar ingen generell ökad trafikrisk kopplat till att fordonen blir nio meter längre. Snarare tvärtom, att det blir färre lastbilar i trafiken innebär lägre risk för olyckor, säger Sandra Nordahl.