Radar

Efterlevnad av barnkonventionen under lupp

Riksrevisionen ska granska hur väl barnkonventionen efterlevs i Sverige.

Riksrevisionen ska granska hur väl staten ser till att barnkonventionen efterlevs. Den har antagits av FN och blev svensk lag 2020.

Barnombudsmannen har bland annat konstaterat att det finns allvarliga brister när det kommer till tillämpningen av lagen.

”Sverige har åtagit sig att följa barnkonventionen. Men flera utredningar pekar på att myndigheter och andra rättstillämpare är osäkra på hur barnkonventionen ska tolkas och tillämpas”, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs 1989. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar.

Riksrevisionens granskning kommer i första hand att fokusera på skolsektorn och är tänkt att vara klar i slutet av 2023.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV