Radar

Kommuner ställer om transporter, energi och material

Flera kommuner runt om i landet tittar nu på hur de kan ställa om transporter, energi och materialhantering.

Flera kommuner förbereder sig nu för att påbörja omställningsarbete efter att ha fått statligt stöd. 

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas, en statlig myndighet under Miljödepartementet, har gett tio kommuner stöd till omställningsarbete. Flera av de kommuner som fått finansiering fokuserar på transporter. 

– Det här är ett förberedande projekt för att identifiera vad vi som kommun behöver göra för att minska våra utsläpp inom vårt största utsläppsområde, säger Olivia Stopek, miljöstrateg på Borlänge kommun.

Kommunen ska till exempel titta på lösningar som att utveckla kollektivtrafiken, införa lånecyklar, långtidsparkeringar och bilpooler. Även Skellefteå fokuserar på frågan om transporter. 

– Vi lära oss mer om vad som krävs av en stad för att få i gång mobilitetshubbar, platser där man kan byta mellan ett antal olika transportslag. Vi har för litet nyttjande av kollektivtrafik och även gång och cykel, säger Gustaf Ulander på Skellefteå kommun som är ansvarig för Viable Cities i Skellefteå.

Skellefteå kommun är vidsträckt, men ungefär hälften av invånarna bor i stadskärnan. Frågan om transporter blir allt viktigare när kommunen växer, säger Gustaf Ulander. 

–Kommunen kommer att växa från 72 000 invånare till åtminstone 80 0000 kanske 90 000 fram till 2030 och det går inte att klara med de system vi har, säger han. 

Omställningsstödet kommer att göra det möjligt för kommunen att anställa en forskare som ska göra djupintervjuer för att förstå vad som kan leda till beteendeförändringar.

Fyrbodals kommunalförbund, en sammanslutning av 14 kommuner i Dalsland, norra Bohuslän och nordvästra Västergötland, vill ta tillvara material och energi som annars går till spillo. 

– Företag som har någon form av avfall eller energiflöde. Det kan vara restvärme eller någon annan resurs som blir över i dag. Tanken är att hitta andra verksamheter som kan ha nytta av det materialet eller den energin, säger Tobias Källqvist miljö- och klimatstrateg på Fyrbodals kommunalförbund.

Material kan tas tillvara

Kommunen ska nu börja titta på vilka resurser som finns. I Bengtsfors, Vänersborg och Lysekil har företag inlett en dialog om potentiella utbyten för att ta tillvara på material så att inte energi och kvalitet går förlorad.

– När man smälter ner ett material igen som har varit prima material så blir kvaliteten sämre. Man vill ha kvar det så länge som möjligt på en hög nivå, säger Tobias Källqvist.

Han hoppas att de kan ta fram en modell som kan användas i fler kommuner. 
Avesta valde att fokusera på utsläpp från konsumtion eftersom några av kommunens största utsläpp kommer därifrån. 

– Det är lite svårare och kanske lite diffust vad man kan göra för de konsumtionsbaserade utsläppen, men vi vill ändå adressera det eftersom en så stor andel av utsläppen är kopplade till konsumtionen, säger Miriam Nyqvist hållbarhetsansvarig på Avesta kommun.

Välbärgade släpper ut mer

Hur stora utsläppen från konsumtion är skiljer sig stort mellan olika områden. I konsumtionskompassen, ett verktyg som Sweden Environmental Institute tagit fram, går det att se hushållens konsumtionsutsläpp på postkodsnivå. Konsumtionsutsläppen är nästan linjärt kopplat till inkomstnivå. Mer välbärgade områden har de högsta utsläppen. Avesta kommun vill hitta sätt att minska dem.

– Det handlar om att ha en dialog med dem, vad skulle kunna få er att vilja minska era klimatutsläppen trots att ni har resurser nog att orsaka stora utsläpp? Kan man till exempel byta ut flygresan till Thailand mot andra upplevelser vi kan uppmuntra till? säger Miriam Nyqvist.

Som exempel nämner hon satsningar på lokal turism och bättre marknadsföring av de upplevelser som redan finns i kommunen. 
Till skillnad från många andra stöd kräver Formas ingen medfinansiering från kommunen. I små kommuner med begränsade resurser och andra ansvarsområden kan klimatarbete lätt hamna i skymundan, säger Miriam Nyqvist.

– Man får kriga internt hela tiden för att det ska prioriteras, säger hon.
Stödet från Formas gör det möjligt att påbörja ett förberedande arbete. Men Avesta och de andra kommuner LFT varit i kontakt med säger att de behöver ytterligare stöd för att genomföra de projekt de nu förbereder.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV