Radar

Bevarande av skog påverkar barns utbildning

Bevarandet av biologisk mångfald i Etiopien har en baksida nämligen att barn får sämre möjlighet till skolgång.

Hållbarhetsarbete i Etiopien har visat sig leda till ökat barnarbete. Framför allt är det i landets  kaffeodlingar problemet uppstår. Lokala kaffekooperativ, fackföreningar och arbetsbesparande teknik skulle kunna vara lösningar.

Det är i skogen i sydvästra Etiopien som flera miljoner människor får sin inkomst från småskaliga kaffeodlingar. Eftersom kaffet odlas i skuggan av större träd har det lett till att odlarna arbetar för att skogen bevaras, vilket är viktigt för den biologiska mångfalden och samtidigt låter träden behålla sin roll som kolsänka.

Men kaffeodlingarna är beroende av barnarbete vid skörden och det får negativa effekter på barnens skolgång, enligt en studie gjord av forskare vid Stockholms universitet.

– När vi kartlade omfattningen av det barnarbete som förekommer i samband med kaffeskörden fick vi en bild av hur stora konsekvenser arbetet med att bevara skogstäcket får på utbildningsnivån i området, säger Tola Gemechu Ango, en av författarna och forskare vid institutionen för kulturgeografi vid Stockholms universitet.

– Genom studien ser vi tydligt hur kompromissen mellan alla behoven ser ut, mellan barnens möjligheter till utbildning och de ekonomiska och miljömässiga fördelar arbetet ger för skogsvården, säger han.

Nio av tio av de hushåll som ägnar sig åt småskalig kaffeproduktion lät barn mellan fem och 17 år arbete med odlingen av kaffebönorna och med att skydda odlingarna mot vilda djur.

Hälften av barnen som arbetade med odlingarna parallellt med skolgången tvingades ofta vara frånvarande från skolan.

– Våra resultat visar på vikten av att målen för klimatarbetet och att bevarande av biologisk mångfald kopplas tydligare till fattigdomsbekämpning och arbetet för barns rätt till utbildning och personlig utveckling. Bland annat skulle riktat arbete för att stärka lokala kaffekooperativ och fackföreningar och utvecklandet av arbetsbesparande teknik för kaffeproduktion vara möjliga strategier för att harmonisera olika mål för hållbar utveckling, säger Tola Gemechu Ango.

I studien har forskarna vid Stockholms universitet samarbetat med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Norsk institutet for bioøkonomi och Addis Abeba universitet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV