Radar

Miljöorganisationer överklagar motorled söder om Stockholm

Bilden visar hur en del av Tvärförbindelse Södertörn ska se ut när den är färdigbyggd.

Både Naturskyddsföreningen och föreningen Skydda skogen överklagar bygget av en ny motorväg genom Hanveden på Södertörn.

Tvärförbindelse Södertörn är en två mil lång motorled som planeras att byggas från Kungens kurva till Jordbro. Nu har Skydda Skogen lämnat in ett överklagande mot Trafikverkets vägplan eftersom de menar att vägen skadar skogsområdet Hanveden som är av riksintresse för friluftslivet. Enligt Skydda skogen skulle vägen också strida mot klimatlagen och mot EU:s art- och habitatdirektiv.

Skydda skogen anklagar också Trafikverket för “greenwashing” eftersom de skriver att ”Tvärförbindelsen gynnar hållbara transportalternativ som kollektivtrafik, cykel och sjöfart samtidigt som naturreservaten skyddas”, något som Skydda Skogen menar inte stämmer.

Naturskyddsföreningen överklagar bygget med hänvisning till att trafikens klimatpåverkan måste minska och att nya motorvägar istället riskerar att öka trafiken och utsläppen mitt under klimatkrisen, och skriver om sin ståndpunkt i en debattartikel i Expressen.

”Trafikverket skriver själva i sin miljökonsekvensbeskrivning att motortrafikleden inte [kommer] kunna bidra till att uppfylla det nationella miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Planförslaget motverkar även det nationella målet om att Sverige ska vara klimatneutralt till år 2045”, skriver föreningen och tillägger att nya motorvägar bryter mot både klimatlagen, miljöbalken och klimatmålen.