Radar

Laga och lappa istället för nyköp

På Lappcentralen kommer fyra skräddare finnas på plats för att hjälpa människor att få sina kläder fixade gratis.

Klädproduktionen innebär stora påfrestningar på miljön, både vad gäller vattenförbrukning, kemikalieanvändning och utsläpp av växthusgaser. Samtidigt är den svarta veckan och de stora reornas tid här. Men motreaktionerna är många, bland annat i form av Europa minskar avfallet-veckan som Lappcentralen i Göteborg fått liv genom.

Black friday har blivit Black week där reorna avlöser varandra och år efter år slås nya köprekord. Samtidigt växer sig motreaktionerna starkare, bland annat genom En köpfri dag som alltid infaller samma datum som Black friday. Sedan 2009 finns också Europa minskar avfallet-veckan där fokus flyttas från köphysteri till att minska avfallet, återbruka och återvinna. I år är temat textilier. I Sverige har flera initiativ tagits denna vecka, bland annat inrättas en Lappcentral för en dag i Göteborg dit människor kan komma och få sina kläder lagade gratis.

Under 2021 köpte varje svensk i snitt 14,8 kilo textilier, en ökning med två kilo sedan året innan
Under 2021 köpte varje svensk i snitt 14,8 kilo textilier, en ökning med två kilo sedan året innan. Foto: Johan Nilsson/TT

– Vi ville göra något konkret i samband med Europa minskar avfallet-veckan och en Lappcentral – med gratis lagning, remake-inspiration och prova på – kan göra att folk får upp ögonen för möjligheten att laga istället för att slänga, säger Ulrika Naezer, kommunikatör på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad och fortsätter:

– Många i Göteborg bor i lägenhet och har kanske inte plats för all utrustning för att laga sina saker hemma, men på Stadsbiblioteket kan man låna symaskiner och annat som behövs. Det här är även ett tillfälle att lyfta stadens verksamheter och företag som lagar och reparerar, säger hon.

På Lappcentralen kommer fyra skräddare finnas på plats för att hjälpa människor att få sina kläder fixade gratis; en knapp som lossnat, en söm som gått upp eller annan mindre lagning. Och även om själva Lappcentralen endast har öppet under fredagen så finns ändå möjlighet att komma till Götaverkstan på Stadsbiblioteket för att lappa, laga eller skapa själv alla dagar i veckan.

– De flesta vet att textilproduktion har stor påverkan på miljön. Vi vill erbjuda ett konkret alternativ och inspiration för att minska sitt avfall.

Samtidigt som Lappcentralen har öppet kommer Stadsmissionen ha en remake-utställning, biblioteket visar böcker om återbruk och textilier och sin egen återbruksverksamhet, och en privat aktör kommer visa hur man kan skapa återbruk av material som inte kan återanvändas. Man kan även få lära sig att lappa för hand med den japanska tekniken Sashiko, där lappningen blir till konstfulla dekorationer. Därtill finns också information om Smarta kartan – en digital karta som visar hållbara alternativ till att köpa nytt, exempelvis var man kan dela, låna, reparera och laga saker.

– De flesta vet att textilproduktion har stor påverkan på miljön
– De flesta vet att textilproduktion har stor påverkan på miljön. Vi vill erbjuda ett konkret alternativ och inspiration för att minska sitt avfall, säger Ulrika Naezer, kommunikatör på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Foto: Privat

Förhoppningen är att Lappverkstan och de övriga verksamheterna ska få många besökare.

– Textil är så klimatpåverkande, avfallet kommer tvåa näst efter elektronikavfall. Kan man påverka och minska avfallet har man nått väldigt långt. Det är jättebra med second hand, men merparten av det som lämnas in exporteras eftersom folk inte köper det i Sverige. Och då kan det hamna i länder utan avfallshantering. Vi vill visa på möjligheten att laga och vårda sina kläder, att det finns fler alternativ än att bara köpa nytt, säger Ulrika Naezer.

Fler svenska deltagare i Europa minskar avfallet-veckan:

Tyresö: Utställning med Minimeringsmästarna
Danderyd: Textilbytiken – en gratisbutik och klädbytarevent sammanslaget i ett
Gävle: Digital utställning av konstverk, Smarta kartan, nya kärl för återbruk av profilkläder, intervjuer, tips och tricks.
Malmö/Stockholm: frukostwebbinarium om vad som är görs nationellt för en mer hållbar utveckling av en textil värdekedja. Interaktiv utställning Kretsloppslandet 
Örebro: Tematisk miljölektion om hållbar produktion och konsumtion och återbruk av textilier riktad mot skolklasser i Örebro i årskurserna 5-6

Radar

Gängmedlemmar ska få portas från allmänna platser

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff där nya verktyg i kampen mot de kriminella gängen presenterades.

Åklagare ska kunna förbjuda personer som främjar gängkriminalitet från att vistas på en viss plats. Även om de inte dömts för brott.
– Syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag om preventivt vistelseförbud på allmän plats, som ska börja gälla redan 1 februari. Syftet med den nu föreslagna lagen är att förebygga och förhindra brottslighet i kriminella nätverk, till exempel skjutningar och sprängningar.

Lagen innebär att en person som tillhör eller verkar för en kriminell grupp ska få beläggas med vistelseförbud om han eller hon medvetet främjar gruppens brottslighet. Beslut tas av åklagare på begäran av polisen.

Brottsligheten måste ha en koppling till en gängkonflikt i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämnen används, eller handla om brottslighet som allvarligt skadar tryggheten på en viss allmän plats. Enligt Strömmer kan det till exempel handla om öppen narkotikahandel.

På frågan om vistelseförbud främst ska riktas mot gängledare eller mot gängens springpojkar svarar justitieministern:

– Lagen riktar sig inte bara mot toppen av pyramiden, utan syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga och som kan främja brottslighet av grovt slag.

För vagt?

Grunden för åklagarens beslut om vistelseförbud kommer att utgöras av underrättelser från polisen om aktuell person. Vistelseförbudet behöver inte vara kopplat till en dom.

– Det måste finnas en viss nivå på de underrättelser som ligger till grund för ett sådant beslut, säger Strömmer.

Justitiekanslern, JK, har varnat för att det utredningsförslag som regerings lagrådsremiss bygger på ”i allt väsentligt är uttryckta i vaga och/eller allmänna ordalag”. Därmed överlämnas uttolkningen av hur lagen ska tillämpas i stor utsträckning till åklagare och polis.

Även mot barn

Ett vistelseförbud ska vara avgränsat och framförallt gälla för ”allmän plats”. Enligt lagrådsremissen omfattar den formuleringen en stor del av den geografiska ytan i utsatta områden och de flesta platser, inom- och utomhus, där allvarlig brottslighet bedrivs. Förutom allmän plats ska även skolgårdar och områden runt förskolor och fritidshem omfattas.

Vistelseförbudet ska få gälla högst sex månader i taget, men kunna förlängas. I allvarliga fall ska man kunna kontrollera att förbudet följs genom att personen får en elektronisk fotboja.

Överträder man vistelseförbudet ska man kunna straffas med fängelse i högst ett år.

Vistelseförbud ska kunna beslutas inte bara mot vuxna utan också mot barn över 15 år.

Radar

Superlånga lastbilar ska minska utsläppen

Från 1 december blir det tillåtet med upp till 34,5 meter långa lastbilar på svenska vägar.

Som land nummer två i Europa tillåter Sverige nya superlånga lastbilar, nio meter längre än dagens ekipage. Till följd beräknas utsläppen minska.

Från tidigare tillåtna 25,25 meter – till 34,5 meter. På fredagen öppnar de första vägarna i Sverige för lastbilar som är nio meter längre än vad vi är vana vid. Syftet är att effektivisera transporterna.

– Med längre lastbilar så får man plats med mer gods per lastbil, vilket i sin tur innebär färre lastbilar på vägarna och mindre utsläpp, säger Sandra Nordahl, enhetschef på Trafikverket.

Enligt myndighetens beräkningar kan utsläppen från den tunga lastbilstrafiken minska med mellan fyra och sex procent med de nya lastbilarna.

De längre lastbilarna kommer att tillåtas köra på totalt 590 mil statliga vägar samt ett antal kommunala anslutningsvägar. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Invändningar från facket

Fackförbundet Transport har dock lyft oro för att säkerheten på vägarna kan påverkas, rapporterar Arbetet. Dels oroar man sig för att de långa ekipagen kan bli svårare att backa undan vid till exempel olyckor med brandrisk, dels för att risken för olyckor vid omkörningar ökar.

Men Sandra Nordahl betonar det inte finns någon anledning till oro.

– De ska fungera precis lika bra som de lastbilar som finns i dag vad gäller framkomlighet. Sedan kan det alltid finnas en utmaning med att backa undan eller på annat sätt flytta fordon vid olyckor, men det gäller oavsett fordonslängd, säger hon.

De är dessutom tydligt uppmärkta med en skylt fram och bak, så att andra trafikanter ska kunna planera sina omkörningar.

– Studier som gjorts visar ingen generell ökad trafikrisk kopplat till att fordonen blir nio meter längre. Snarare tvärtom, att det blir färre lastbilar i trafiken innebär lägre risk för olyckor, säger Sandra Nordahl.