Radar

Allt svårare att nå klimatmål, varnar forskare

Forskare protesterade utanför riksdagen på tisdagen för att förmå politikerna att ta klimatkrisen på allvar.

Det finns inte längre något realistiskt sätt att hålla uppvärmningen av atmosfären under 1,5 grader. Det konstaterar forskare som på tisdagen protesterade utanför riksdagen.

– I Tyskland genomförs en sju dagar långt protest av forskare och vår protest i Stockholm idag är till stöd för dem. Men vi uppmärksammar också att inte heller Sverige gör tillräckligt, säger Janine O´Keeffe, ingenjör och aktiv i Scientist Rebellion, som är en del av den internationella klimatrörelsen Extinction Rebellion.

– Makthavarna måste tala klarspråk om nödläget och agera nu.

Kampanjen startade i Tyskland den 16 oktober, där forskarna anser att landet inte når sina mål för klimatet och den biologiska mångfalden, och de anser att läget är detsamma i Sverige.

– Våra politiker ser ofta dessa mål som bra att uppnå, så länge budgeten tillåter det. Forskarna vet däremot att dessa ”mål” handlar om fysiska gränser, där naturen inte längre klarar belastningen. Som akademiker kan vi välja att använda fredlig civil olydnad för att förändra våra samhällen, eller att vara passiva och låta naturen tvinga denna förändring på oss via klimatkaos, säger Janine O’Keeffe.

Bland annat pekar forskarna på att de globala utsläppen var rekordstora 2021 och att fossila bränslen subventionerades mer 2021 än 2015, då Parisavtalet undertecknades. Det gör att det inte längre finns något realistiskt sätt att klara 1,5 graders-målet, enligt en rad forskare. Enligt FN:s klimatpanel IPCC skulle 1,5-gradersmålet idag innebära att utsläppen av växthusgaser når en topp före 2025 och att de minskar med 43 procent fram till 2030.

– Det har aldrig funnits någon seriös politisk plan för att hålla den globala temperaturen under 1,5 graders uppvärmning. Nu är det redan för sent och vi måste gå in i nödläge för att bevara allt vi kan, säger  Aitzkoa Lopez de Lapuente Portilla, läkare som arbetar som biomedicinsk forskare och aktiv i Scientist Rebellion.

Radikala förändringar krävs nu, manar forskarna.
Scientist Rebellion består av universitetsstuderande och forskare från 32 länder som anser sig nödgade till civil olydnad för att påtala klimatkrisen.

Radar

Gängmedlemmar ska få portas från allmänna platser

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff där nya verktyg i kampen mot de kriminella gängen presenterades.

Åklagare ska kunna förbjuda personer som främjar gängkriminalitet från att vistas på en viss plats. Även om de inte dömts för brott.
– Syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag om preventivt vistelseförbud på allmän plats, som ska börja gälla redan 1 februari. Syftet med den nu föreslagna lagen är att förebygga och förhindra brottslighet i kriminella nätverk, till exempel skjutningar och sprängningar.

Lagen innebär att en person som tillhör eller verkar för en kriminell grupp ska få beläggas med vistelseförbud om han eller hon medvetet främjar gruppens brottslighet. Beslut tas av åklagare på begäran av polisen.

Brottsligheten måste ha en koppling till en gängkonflikt i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämnen används, eller handla om brottslighet som allvarligt skadar tryggheten på en viss allmän plats. Enligt Strömmer kan det till exempel handla om öppen narkotikahandel.

På frågan om vistelseförbud främst ska riktas mot gängledare eller mot gängens springpojkar svarar justitieministern:

– Lagen riktar sig inte bara mot toppen av pyramiden, utan syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga och som kan främja brottslighet av grovt slag.

För vagt?

Grunden för åklagarens beslut om vistelseförbud kommer att utgöras av underrättelser från polisen om aktuell person. Vistelseförbudet behöver inte vara kopplat till en dom.

– Det måste finnas en viss nivå på de underrättelser som ligger till grund för ett sådant beslut, säger Strömmer.

Justitiekanslern, JK, har varnat för att det utredningsförslag som regerings lagrådsremiss bygger på ”i allt väsentligt är uttryckta i vaga och/eller allmänna ordalag”. Därmed överlämnas uttolkningen av hur lagen ska tillämpas i stor utsträckning till åklagare och polis.

Även mot barn

Ett vistelseförbud ska vara avgränsat och framförallt gälla för ”allmän plats”. Enligt lagrådsremissen omfattar den formuleringen en stor del av den geografiska ytan i utsatta områden och de flesta platser, inom- och utomhus, där allvarlig brottslighet bedrivs. Förutom allmän plats ska även skolgårdar och områden runt förskolor och fritidshem omfattas.

Vistelseförbudet ska få gälla högst sex månader i taget, men kunna förlängas. I allvarliga fall ska man kunna kontrollera att förbudet följs genom att personen får en elektronisk fotboja.

Överträder man vistelseförbudet ska man kunna straffas med fängelse i högst ett år.

Vistelseförbud ska kunna beslutas inte bara mot vuxna utan också mot barn över 15 år.

Radar

Superlånga lastbilar ska minska utsläppen

Från 1 december blir det tillåtet med upp till 34,5 meter långa lastbilar på svenska vägar.

Som land nummer två i Europa tillåter Sverige nya superlånga lastbilar, nio meter längre än dagens ekipage. Till följd beräknas utsläppen minska.

Från tidigare tillåtna 25,25 meter – till 34,5 meter. På fredagen öppnar de första vägarna i Sverige för lastbilar som är nio meter längre än vad vi är vana vid. Syftet är att effektivisera transporterna.

– Med längre lastbilar så får man plats med mer gods per lastbil, vilket i sin tur innebär färre lastbilar på vägarna och mindre utsläpp, säger Sandra Nordahl, enhetschef på Trafikverket.

Enligt myndighetens beräkningar kan utsläppen från den tunga lastbilstrafiken minska med mellan fyra och sex procent med de nya lastbilarna.

De längre lastbilarna kommer att tillåtas köra på totalt 590 mil statliga vägar samt ett antal kommunala anslutningsvägar. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Invändningar från facket

Fackförbundet Transport har dock lyft oro för att säkerheten på vägarna kan påverkas, rapporterar Arbetet. Dels oroar man sig för att de långa ekipagen kan bli svårare att backa undan vid till exempel olyckor med brandrisk, dels för att risken för olyckor vid omkörningar ökar.

Men Sandra Nordahl betonar det inte finns någon anledning till oro.

– De ska fungera precis lika bra som de lastbilar som finns i dag vad gäller framkomlighet. Sedan kan det alltid finnas en utmaning med att backa undan eller på annat sätt flytta fordon vid olyckor, men det gäller oavsett fordonslängd, säger hon.

De är dessutom tydligt uppmärkta med en skylt fram och bak, så att andra trafikanter ska kunna planera sina omkörningar.

– Studier som gjorts visar ingen generell ökad trafikrisk kopplat till att fordonen blir nio meter längre. Snarare tvärtom, att det blir färre lastbilar i trafiken innebär lägre risk för olyckor, säger Sandra Nordahl.