Radar

Förslag: Skatt på kossornas utsläpp

Nyzeeländska kor.

När boskap rapar och kissar ska bonden betala utsläppsskatt. Det föreslår Nya Zeelands regering som en åtgärd för att motverka klimatförändringarna.

Regeringen menar att lantbrukare kan kompensera den nya pålagan genom att höja priserna. Och enligt premiärminister Jacinda Ardern ska alla avgifter gå tillbaka till jordbrukssektorn.

Men förslaget faller inte i god jord hos landets bönder.
– Vårt mål är att lantbrukarna ska fortsätta bruka jorden, men de kommer att sälja sina gårdar så fort att man inte ens hinner höra hundarnas skall från bilflaken när de kör därifrån, säger intresseorganisationen Federated Farmers ordförande Andrew Hoggard.

Och från oppositionshåll – konservativa partiet ACT – säger man att de globala utsläppen i stället skulle öka om skatten infördes, eftersom man menar att produktionen då skulle flytta till länder med mindre effektivt jordbruk.

26 miljoner får

Nya Zeelands jordbruksindustri är avgörande för landets ekonomi. Landet är exempelvis världens största mjölkexportör.

Det bor bara 5 miljoner människor i Nya Zeeland, men cirka 10 miljoner nötkreatur och 26 miljoner får.

Den överdimensionerade industrin har gjort Nya Zeeland ovanligt eftersom ungefär hälften av dess utsläpp av växthusgaser kommer från gårdar.

Lantbruksdjur producerar gaser som värmer planeten – särskilt metan från boskap som rapar och lustgas (dikväveoxid) från deras urin.

Koldioxidneutralt 2050

Regeringen har lovat att minska utsläppen av växthusgaser och göra landet koldioxidneutralt till 2050. En del av den planen innehåller ett löfte om att man ska minska metanutsläppen från lantbruksdjur med 10 procent till 2030 och med upp till 47 procent till 2050.

Enligt regeringens föreslagna plan skulle bönderna börja betala för utsläppen 2025.

Fakta: Metan

Koldioxid, metan och lustgas är de viktigaste växthusgaserna som mänsklig aktivitet ger upphov till.

Även om koldioxid är den stora utsläppsboven på grund av de mängder som släpps ut, så är metan en betydligt starkare växthusgas.

Utsläpp av ett kilo metan motsvarar en klimatpåverkan lika stor som 34 kilo koldioxid, räknat på en period över 100 år. Metan bryts dock ner snabbare i atmosfären.

Ungefär 60 procent av metanet släpps ut i atmosfären från källor som beror på mänsklig aktivitet. Resterande 40 procent är från naturliga källor som till exempel våtmarker.

Hos idisslare produceras metan i deras största mage, vommen, i den jäsningsprocess som sker när fodret omvandlas.

Källa: Sveriges lantbruksuniversitet

Radar

Gängmedlemmar ska få portas från allmänna platser

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff där nya verktyg i kampen mot de kriminella gängen presenterades.

Åklagare ska kunna förbjuda personer som främjar gängkriminalitet från att vistas på en viss plats. Även om de inte dömts för brott.
– Syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag om preventivt vistelseförbud på allmän plats, som ska börja gälla redan 1 februari. Syftet med den nu föreslagna lagen är att förebygga och förhindra brottslighet i kriminella nätverk, till exempel skjutningar och sprängningar.

Lagen innebär att en person som tillhör eller verkar för en kriminell grupp ska få beläggas med vistelseförbud om han eller hon medvetet främjar gruppens brottslighet. Beslut tas av åklagare på begäran av polisen.

Brottsligheten måste ha en koppling till en gängkonflikt i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämnen används, eller handla om brottslighet som allvarligt skadar tryggheten på en viss allmän plats. Enligt Strömmer kan det till exempel handla om öppen narkotikahandel.

På frågan om vistelseförbud främst ska riktas mot gängledare eller mot gängens springpojkar svarar justitieministern:

– Lagen riktar sig inte bara mot toppen av pyramiden, utan syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga och som kan främja brottslighet av grovt slag.

För vagt?

Grunden för åklagarens beslut om vistelseförbud kommer att utgöras av underrättelser från polisen om aktuell person. Vistelseförbudet behöver inte vara kopplat till en dom.

– Det måste finnas en viss nivå på de underrättelser som ligger till grund för ett sådant beslut, säger Strömmer.

Justitiekanslern, JK, har varnat för att det utredningsförslag som regerings lagrådsremiss bygger på ”i allt väsentligt är uttryckta i vaga och/eller allmänna ordalag”. Därmed överlämnas uttolkningen av hur lagen ska tillämpas i stor utsträckning till åklagare och polis.

Även mot barn

Ett vistelseförbud ska vara avgränsat och framförallt gälla för ”allmän plats”. Enligt lagrådsremissen omfattar den formuleringen en stor del av den geografiska ytan i utsatta områden och de flesta platser, inom- och utomhus, där allvarlig brottslighet bedrivs. Förutom allmän plats ska även skolgårdar och områden runt förskolor och fritidshem omfattas.

Vistelseförbudet ska få gälla högst sex månader i taget, men kunna förlängas. I allvarliga fall ska man kunna kontrollera att förbudet följs genom att personen får en elektronisk fotboja.

Överträder man vistelseförbudet ska man kunna straffas med fängelse i högst ett år.

Vistelseförbud ska kunna beslutas inte bara mot vuxna utan också mot barn över 15 år.

Radar

Nässpray som häver överdoser får säljas receptfritt

Naloxon får i dag bara skrivas ut av läkare och sjuksköterskor.

Läkemedelsverket svänger om den livräddande nässprejen naloxon. Den bedöms nu kunna säljas receptfritt på apotek.

I Sverige dör ungefär 900 människor av narkotika- eller läkemedelsförgiftning varje år. Vanligaste orsaken är just opioider, som till exempel heroin eller fentanyl.

Nässprayen naloxon fungerar som ett motgift mot alla sorters opioider. I dag får naloxon bara skrivas ut av läkare och sjuksköterskor direkt till personer som är i riskzonen för överdos.

Men redan inom några månader skulle naloxon kunna finnas att köpa receptfritt på apotek runt om i Sverige, enligt socialministern.

Orsaken är att Läkemedelsverket ändrar sin bedömning att lagen inte tillåter att naloxon säljs receptfritt.

Apotekspersonal ger instruktioner

Så sent som för ett år sedan sade Läkemedelsverket nej till receptfritt naloxon. Orsaken var att den som får läkemedlet måste få information om hur det ska användas. Lösningen som Läkemedelsverket kommit fram till är att apotekspersonalen står för de instruktionerna.

– En av de viktigaste sakerna är att man bara får spreja en gång, förpackningen innehåller bara en dos. Det skiljer sig från andra typer av nässprejer som man kanske provsprejar innan man använder, säger Paulina Tuvendal, senior utredare vid Läkemedelsverket.

Dessutom måste den som ger naloxon alltid ringa 112. Naloxon fungerar som ett motgift vid opioidöverdos men den effekten kan vara otillräcklig.

Innan naloxon kan börja säljas på apotek krävs att ett företag som tillverkar läkemedlet inkommer med en ansökan, säger socialminister Jakob Forssmed.