Radar

”Valrörelsen vände sig emot klimatet”

Forskare är djupt bekymrade över hur klimatfrågan hanterades under valrörelsen.

I flera andra länder har klimatet hamnat i fokus för valdebatten. Men inte i Sverige – här vände sig valrörelsen snarare emot klimatet, anser professor Sverker Jagers. Hur blev det så?

USA, landet där många ser klimatkrisen som ”fake news” brukar kanske inte framhållas som gott exempel när det gäller klimatfrågan. Men i jämförelse med den svenska valrörelsen framstår den pågående amerikanska debatten inför mellanårsvalet i december som ett under av kunskap och insikter. Det anser Björn-Ola Linnér, professor i internationell klimatpolitik vid Linköpings universitet.

– Det är inget högt betyg för den svenska valrörelsen att debatten i USA är betydligt mer insiktsfull.

Björn-Ola Linnér, klimatpolitisk forskare vid Linköpings universitet, ser det som problematiskt att valrörelsen bara fokuserade på en pusselbit i klimatfrågan
Björn-Ola Linnér, klimatpolitisk forskare vid Linköpings universitet, ser det som problematiskt att valrörelsen bara fokuserade på en pusselbit i klimatfrågan. Foto: David Brohede/Linköpings universitet

Han är djupt frustrerad över hur de svenska politikerna hanterade klimatet i valdebatten, som han anser fokuserade på en enda del av klimatfrågan: energiförsörjningen – och då nästan enbart kärnkraften. Medan en bredare diskussion om hur omställningen av samhället ska gå till uteblev.

– Det blev en väldigt begränsad syn på klimatfrågans bredd. Det är olyckligt och inte särskilt hjälpsamt i det långa loppet, eftersom det gör att det kommer att saknas ett tänkande kring en helhetslösning på klimatfrågan, säger Björn-Ola Linnér.

Klimatet kom inte bara i skymundan i valrörelsen, menar Sverker Jagers, professor både i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och i klimatledarskap vid Uppsala universitet.

– Det var snarare så att valrörelsen vände sig emot klimatet – och framför allt mot de åtgärder som är nödvändiga för att hantera klimatproblematiken.

Han nämner ett exempel:

– Att priset på fossila bränslen och energi går upp är antagligen nödvändigt för att vi ska bli bättre på att hushålla med resurser och fasa ut det fossila. Men nu tävlade nästan partierna om vem som kan sänka priserna. Det är helt kontraproduktivt för klimatet.

Lågt hängande frukt

Trots förödande värmeböljor i Europa och torka även här i Sverige den gångna sommaren så beskrivs klimatförändringarna som något som kommer att inträffa i framtiden, menar Sverker Jagers. Därför valde politikerna att fokusera på frågor som är kännbara här och nu – som elpriser och kriminalitet.

– Många av partierna sökte efter lågt hängande frukter och då blir det frågorna som känns och märks redan nu.

Politikerna valde bort klimatfrågan eftersom den inte är lika märkbar här och nu som exempelvis elpriser och oron för kriminaliteten, tror Sverker Jagers, professor i statsvetenskap och klimatledarskap
Politikerna valde bort klimatfrågan eftersom den inte är lika märkbar här och nu som exempelvis elpriser och oron för kriminaliteten, tror Sverker Jagers, professor i statsvetenskap och klimatledarskap. Foto: Emelie Asplund/Göteborgs universitet/TT

Att den amerikanska mellanvalsdebatten tvärtom handlat mycket om klimatfrågan beror, enligt Björn-Ola Linnér, framför allt på president Joe Bidens nya klimatpaket. Det har stakat ut en långsiktig plan för hur man ska säkra energitillgången på sikt och samtidigt fasa ut fossila bränslen.

– Det handlar om ett större grepp. Bidens paket tar förvisso inte med alla delar som är viktiga för klimatet, exempelvis biologisk mångfald, men i alla fall ett samlat grepp på energifrågan som sträcker sig bortom bara kärnkraft. Och det har medfört en betydligt mer avancerad diskussion än vi hade i valrörelsen, säger Björn-Ola Linnér.

Tyskland och Australien

Även i det tyska valet förra hösten seglade klimatet upp som en av de viktigaste frågorna – och det gröna partiet gick starkt framåt och blev tredje största parti.

Och landet som länge setts som en bromskloss på klimatområdet – Australien – fick i våras vad som kallats ”ett klimatval”. Klimatfrågan var i och för sig inte särskilt närvarande i debatten inför valet, men många väljare – även i landets koldistrikt – kände annorlunda, och frågan bedöms ha spelat en avgörande roll för valutgången.

Både i Tyskland och Australien har invånarna effekterna av klimatförändringarna färskt i minnet – med de dödliga översvämningar förra sommaren respektive omfattande torka och bränder. Händelser som forskarna med säkerhet vet blir både vanligare och mer intensiva till följd av klimatförändringarna.

– Jag hoppas såklart inte att det ska behöva gå så långt även här, men sådana händelser kan påminna om att klimatfrågan är på allvar, säger Sverker Jagers.

Att bara fokusera på en pusselbit i klimatarbetet, såsom energi och kärnkraft, går även stick i stäv med det helhetsgrepp som FN:s klimatpanel IPCC konstaterar behövs för att få ner utsläppen i tid, påpekar Björn-Ola Linnér. Det står också i bjärt kontrast mot EU-kommissionens ”Green new deal” som handlar alltifrån hur omställningen kan skapa nya jobb, förbättra hälsan och främja den biologiska mångfalden – och spänner brett över energifrågor, transporter och skattesystem.

Diskussion om rättvisa

En annan fråga som blir allt mer på tapeten internationellt, men som Björn-Ola Linnér saknade helt i svenska valdebatten, var den om klimaträttvisa: Att de rika länderna som orsakat mest utsläpp ska gå före.

Tvärtom har framför allt Sverigedemokraterna ifrågasatt varför Sverige som står för en liten del av växthusgasutsläppen ska minska utsläppen när exempelvis Kina ökar sina. Att det inte skulle spela någon större roll vad vi i lilla Sverige gör.

– Man kan ha olika idéer om ifall Sverige ska vara ett föredöme eller inte, men den inställning Jimmie Åkesson gav uttryck för har inget stöd i forskningen. Klimatfrågan är global – hur kan då Sverige bidra till att hela världen kan göra den omställning som alla är överens om behövs? Den diskussionen saknades helt, säger Björn-Ola Linnér.

Han framhåller att Sverige har högre utsläpp per capita än de flesta andra länder. Majoriteten av svenskarna tillhör de rikaste 10 procenten av jordens befolkning som står för över hälften av utsläppen av växthusgaser.

– Att vi inte behöver gå före och minska våra utsläpp om vi vill begränsa utsläppen till en nivå som inte är farlig – det är inte sant.

Opinionen och klimatet

Rapporten ”Miljö- och klimatopinion i Sverige” från Göteborgs universitet släpptes i våras och baseras på den så kallade SOM-undersökningen. Den visar bland annat:

De flesta invånare vill att man satsar på ett mer miljövänligt samhälle och anser att klimatfrågorna är minst lika viktiga som andra samhällsfrågor.
Samtidigt är det bara åldersgruppen 16-29-åringar som tycker att miljö, energi och klimat är den viktigaste samhällsfrågan.

Snarare upplevs miljö- och klimatfrågor som mycket oroande inför framtiden. 53 procent är mycket oroade för klimatförändringarna, och mest oroade är kvinnor, högutbildade och personer som står till vänster politiskt.

Källa: Rapporten Miljö- och klimatopinion i Sverige 2021.

Radar

Gängmedlemmar ska få portas från allmänna platser

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff där nya verktyg i kampen mot de kriminella gängen presenterades.

Åklagare ska kunna förbjuda personer som främjar gängkriminalitet från att vistas på en viss plats. Även om de inte dömts för brott.
– Syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag om preventivt vistelseförbud på allmän plats, som ska börja gälla redan 1 februari. Syftet med den nu föreslagna lagen är att förebygga och förhindra brottslighet i kriminella nätverk, till exempel skjutningar och sprängningar.

Lagen innebär att en person som tillhör eller verkar för en kriminell grupp ska få beläggas med vistelseförbud om han eller hon medvetet främjar gruppens brottslighet. Beslut tas av åklagare på begäran av polisen.

Brottsligheten måste ha en koppling till en gängkonflikt i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämnen används, eller handla om brottslighet som allvarligt skadar tryggheten på en viss allmän plats. Enligt Strömmer kan det till exempel handla om öppen narkotikahandel.

På frågan om vistelseförbud främst ska riktas mot gängledare eller mot gängens springpojkar svarar justitieministern:

– Lagen riktar sig inte bara mot toppen av pyramiden, utan syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga och som kan främja brottslighet av grovt slag.

För vagt?

Grunden för åklagarens beslut om vistelseförbud kommer att utgöras av underrättelser från polisen om aktuell person. Vistelseförbudet behöver inte vara kopplat till en dom.

– Det måste finnas en viss nivå på de underrättelser som ligger till grund för ett sådant beslut, säger Strömmer.

Justitiekanslern, JK, har varnat för att det utredningsförslag som regerings lagrådsremiss bygger på ”i allt väsentligt är uttryckta i vaga och/eller allmänna ordalag”. Därmed överlämnas uttolkningen av hur lagen ska tillämpas i stor utsträckning till åklagare och polis.

Även mot barn

Ett vistelseförbud ska vara avgränsat och framförallt gälla för ”allmän plats”. Enligt lagrådsremissen omfattar den formuleringen en stor del av den geografiska ytan i utsatta områden och de flesta platser, inom- och utomhus, där allvarlig brottslighet bedrivs. Förutom allmän plats ska även skolgårdar och områden runt förskolor och fritidshem omfattas.

Vistelseförbudet ska få gälla högst sex månader i taget, men kunna förlängas. I allvarliga fall ska man kunna kontrollera att förbudet följs genom att personen får en elektronisk fotboja.

Överträder man vistelseförbudet ska man kunna straffas med fängelse i högst ett år.

Vistelseförbud ska kunna beslutas inte bara mot vuxna utan också mot barn över 15 år.

Radar

Superlånga lastbilar ska minska utsläppen

Från 1 december blir det tillåtet med upp till 34,5 meter långa lastbilar på svenska vägar.

Som land nummer två i Europa tillåter Sverige nya superlånga lastbilar, nio meter längre än dagens ekipage. Till följd beräknas utsläppen minska.

Från tidigare tillåtna 25,25 meter – till 34,5 meter. På fredagen öppnar de första vägarna i Sverige för lastbilar som är nio meter längre än vad vi är vana vid. Syftet är att effektivisera transporterna.

– Med längre lastbilar så får man plats med mer gods per lastbil, vilket i sin tur innebär färre lastbilar på vägarna och mindre utsläpp, säger Sandra Nordahl, enhetschef på Trafikverket.

Enligt myndighetens beräkningar kan utsläppen från den tunga lastbilstrafiken minska med mellan fyra och sex procent med de nya lastbilarna.

De längre lastbilarna kommer att tillåtas köra på totalt 590 mil statliga vägar samt ett antal kommunala anslutningsvägar. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Invändningar från facket

Fackförbundet Transport har dock lyft oro för att säkerheten på vägarna kan påverkas, rapporterar Arbetet. Dels oroar man sig för att de långa ekipagen kan bli svårare att backa undan vid till exempel olyckor med brandrisk, dels för att risken för olyckor vid omkörningar ökar.

Men Sandra Nordahl betonar det inte finns någon anledning till oro.

– De ska fungera precis lika bra som de lastbilar som finns i dag vad gäller framkomlighet. Sedan kan det alltid finnas en utmaning med att backa undan eller på annat sätt flytta fordon vid olyckor, men det gäller oavsett fordonslängd, säger hon.

De är dessutom tydligt uppmärkta med en skylt fram och bak, så att andra trafikanter ska kunna planera sina omkörningar.

– Studier som gjorts visar ingen generell ökad trafikrisk kopplat till att fordonen blir nio meter längre. Snarare tvärtom, att det blir färre lastbilar i trafiken innebär lägre risk för olyckor, säger Sandra Nordahl.