Radar

Snabbare färd med eldriven färja 

Med hjälp av den eldrivna bärplansbåten kommer färden mellan Ekerö och Stockholm gå dubbelt så snabbt.

En eldriven bärplansbåt ska på försök gå mellan Ekerö och Stockholm. Konstruktionen drar 80 procent mindre energi än andra båtar och den blir dessutom mycket snabbare. 

När den eldrivna färjan tas i trafik på prov i vår så ska färden mellan Tappström på Ekerö och centrala Stockholm kunna klaras av på 25 minuter, att jämföra med de 55 minuter som krävs i dagsläget. Det blir även snabbare än transport på väg, enligt ett pressmeddelande från Ekerö kommun.

Region Stockholm blir först med att prova just den här typen av färja som drivs med el och där själva skrovet lyfts ovanför vattnet av ett bärplan, därav namnet bärplansbåt.

– Att Region Stockholms sjötrafik kan vara en testbädd för nya tekniska lösningar går helt i linje med vårt arbete med att ställa om sjötrafiken till helt förnyelsebar år 2030. Bärplanstekniken är intressant i många avseenden, inte minst på grund av det minimala svallet, för att minska den negativa påverkan på vår känsliga kustmiljö, säger Michaela Haga (C) Sjötrafikberedningens ordförande.

Men det handlar om ett test, så om färjan klarar utlovade 25 knop vid normal drift är ännu inte bekräftat. Den sätts in som extratrafik och ska inte ersätta den pendelbåtslinje som trafikerar sträckan idag.

– Det blir det spännande att se om halverade restider kan locka ännu fler att ställa bilen och köpa SL-kort. Det vore en välgärning för både klimatet, trängseln och livskvaliteten, säger skärgårdsrådet Gustav Hemming (C), enligt ett pressmeddelande från Centerpartiet.

Fakta: Drar mindre energi

Färjan som ska provas ut och går på el, drar 80 procent mindre energi än vanliga båtar. Det gör också att den klarar upp till 60 sjömil på el. En analys av Region Stockholm pekar på att den även kan minska driftkostnaden med 40 procent jämför med konventionella fartyg. 
Men ska elfärjan klara det energibesparande läget måste den komma upp i en fart av minst 16 knop. Därför måste Länsstyrelsen bevilja dispens på vissa sträckor, där enbart 12 knop är tillåtet i dagsläget. 
Testen med färjan beräknas starta våren 2023 och avslutas till hösten eller tidig vinter samma år.

Radar

Gängmedlemmar ska få portas från allmänna platser

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff där nya verktyg i kampen mot de kriminella gängen presenterades.

Åklagare ska kunna förbjuda personer som främjar gängkriminalitet från att vistas på en viss plats. Även om de inte dömts för brott.
– Syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag om preventivt vistelseförbud på allmän plats, som ska börja gälla redan 1 februari. Syftet med den nu föreslagna lagen är att förebygga och förhindra brottslighet i kriminella nätverk, till exempel skjutningar och sprängningar.

Lagen innebär att en person som tillhör eller verkar för en kriminell grupp ska få beläggas med vistelseförbud om han eller hon medvetet främjar gruppens brottslighet. Beslut tas av åklagare på begäran av polisen.

Brottsligheten måste ha en koppling till en gängkonflikt i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämnen används, eller handla om brottslighet som allvarligt skadar tryggheten på en viss allmän plats. Enligt Strömmer kan det till exempel handla om öppen narkotikahandel.

På frågan om vistelseförbud främst ska riktas mot gängledare eller mot gängens springpojkar svarar justitieministern:

– Lagen riktar sig inte bara mot toppen av pyramiden, utan syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga och som kan främja brottslighet av grovt slag.

För vagt?

Grunden för åklagarens beslut om vistelseförbud kommer att utgöras av underrättelser från polisen om aktuell person. Vistelseförbudet behöver inte vara kopplat till en dom.

– Det måste finnas en viss nivå på de underrättelser som ligger till grund för ett sådant beslut, säger Strömmer.

Justitiekanslern, JK, har varnat för att det utredningsförslag som regerings lagrådsremiss bygger på ”i allt väsentligt är uttryckta i vaga och/eller allmänna ordalag”. Därmed överlämnas uttolkningen av hur lagen ska tillämpas i stor utsträckning till åklagare och polis.

Även mot barn

Ett vistelseförbud ska vara avgränsat och framförallt gälla för ”allmän plats”. Enligt lagrådsremissen omfattar den formuleringen en stor del av den geografiska ytan i utsatta områden och de flesta platser, inom- och utomhus, där allvarlig brottslighet bedrivs. Förutom allmän plats ska även skolgårdar och områden runt förskolor och fritidshem omfattas.

Vistelseförbudet ska få gälla högst sex månader i taget, men kunna förlängas. I allvarliga fall ska man kunna kontrollera att förbudet följs genom att personen får en elektronisk fotboja.

Överträder man vistelseförbudet ska man kunna straffas med fängelse i högst ett år.

Vistelseförbud ska kunna beslutas inte bara mot vuxna utan också mot barn över 15 år.

Radar

Superlånga lastbilar ska minska utsläppen

Från 1 december blir det tillåtet med upp till 34,5 meter långa lastbilar på svenska vägar.

Som land nummer två i Europa tillåter Sverige nya superlånga lastbilar, nio meter längre än dagens ekipage. Till följd beräknas utsläppen minska.

Från tidigare tillåtna 25,25 meter – till 34,5 meter. På fredagen öppnar de första vägarna i Sverige för lastbilar som är nio meter längre än vad vi är vana vid. Syftet är att effektivisera transporterna.

– Med längre lastbilar så får man plats med mer gods per lastbil, vilket i sin tur innebär färre lastbilar på vägarna och mindre utsläpp, säger Sandra Nordahl, enhetschef på Trafikverket.

Enligt myndighetens beräkningar kan utsläppen från den tunga lastbilstrafiken minska med mellan fyra och sex procent med de nya lastbilarna.

De längre lastbilarna kommer att tillåtas köra på totalt 590 mil statliga vägar samt ett antal kommunala anslutningsvägar. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Invändningar från facket

Fackförbundet Transport har dock lyft oro för att säkerheten på vägarna kan påverkas, rapporterar Arbetet. Dels oroar man sig för att de långa ekipagen kan bli svårare att backa undan vid till exempel olyckor med brandrisk, dels för att risken för olyckor vid omkörningar ökar.

Men Sandra Nordahl betonar det inte finns någon anledning till oro.

– De ska fungera precis lika bra som de lastbilar som finns i dag vad gäller framkomlighet. Sedan kan det alltid finnas en utmaning med att backa undan eller på annat sätt flytta fordon vid olyckor, men det gäller oavsett fordonslängd, säger hon.

De är dessutom tydligt uppmärkta med en skylt fram och bak, så att andra trafikanter ska kunna planera sina omkörningar.

– Studier som gjorts visar ingen generell ökad trafikrisk kopplat till att fordonen blir nio meter längre. Snarare tvärtom, att det blir färre lastbilar i trafiken innebär lägre risk för olyckor, säger Sandra Nordahl.