Radar

Planterade torsklarver kan hjälpa Östersjön

”Torsken har en jätteviktig roll för Östersjöns ekosystem”, säger driftledaren Johanna Fröjd.

Miljontals torsklarver planteras ut i Östersjön i ett försök att återställa den ekologiska balansen och motverka algblomning i havet. Men det är fortfarande osäkert om metoden fungerar, rapporterar Sveriges Radio.

Trots fiskestopp visar torskbeståndet i Östersjön inga tecken på återhämtning. Nu satsas femtio miljoner kronor på projektet ReCod som drivs av stiftelsen Baltic Waters 2030 i samarbete med Uppsala universitet.

Det fem år långa projektet ska bidra till att återställa den ekologiska balansen i havet och motverka algblomning samt igenväxt genom att miljontals millimeterstora torsklarver släpps ut i havet. Men om larverna överlever är det ingen som vet.

– Men teorin, litteraturen, säger att det borde fungera. Nu måste vi se att det fungerar i praktiken, säger driftledaren Johanna Fröjd till radion, ombord en båt utanför Gotland.

Det återstår endast ett fåtal platser i havet där syre- och salthalterna är på den nivå som krävs för att fisken ska lyckas reproducera. De försämrade förutsättningarna gör det svårt för ett redan överfiskat och försvagat bestånd att återhämta sig.

Genom att släppa ut fyra till sex dagar gamla torsklarver hoppas forskarna kunna ge fisken hjälp på traven, förbi det sårbara äggstadiet, och därmed öka antalet småtorskar i Östersjön.

– Det här kan vara ett steg på vägen för att storskaligt kunna återutsätta torsk i Östersjön, men det krävs politiska beslut för att få ett fungerande fiske och förvaltning av fisken, säger Johanna Fröjd.

Fakta: Östersjötorsk

Torskbeståndet i Östersjön består i dag av små och magra fiskar, vilket lett till att fiskarna inte fyller sin normala funktion i ekosystemet.

Fisken är Östersjöns viktigaste rovdjur där ett biologiskt hållbart torskbestånd består av fiskar i olika storlekar – eftersom torsken äter olika sorters föda beroende på hur stor den är.

Som topprovdjur i havet reglerar stora torskar storleken på bestånden av andra arter i Östersjön. Detta påverkar den övergripande balansen i havets ekosystem och håller exempelvis mängden växt- och djurplankton och balansen mellan dessa i schack.

Den rubbade balansen bidrar till övergödning i havet.

Sedan mitten av 2019 är det förbjudet att fiska torsk i Östersjön. Fisken som trots det tas upp ur havet klassas som bifångst och måste enligt lag tas omhand. Det är nämligen olagligt att kasta fisk överbord.

Källa: WWF, Rädda Östersjötorsken.

Radar

Gängmedlemmar ska få portas från allmänna platser

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff där nya verktyg i kampen mot de kriminella gängen presenterades.

Åklagare ska kunna förbjuda personer som främjar gängkriminalitet från att vistas på en viss plats. Även om de inte dömts för brott.
– Syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag om preventivt vistelseförbud på allmän plats, som ska börja gälla redan 1 februari. Syftet med den nu föreslagna lagen är att förebygga och förhindra brottslighet i kriminella nätverk, till exempel skjutningar och sprängningar.

Lagen innebär att en person som tillhör eller verkar för en kriminell grupp ska få beläggas med vistelseförbud om han eller hon medvetet främjar gruppens brottslighet. Beslut tas av åklagare på begäran av polisen.

Brottsligheten måste ha en koppling till en gängkonflikt i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämnen används, eller handla om brottslighet som allvarligt skadar tryggheten på en viss allmän plats. Enligt Strömmer kan det till exempel handla om öppen narkotikahandel.

På frågan om vistelseförbud främst ska riktas mot gängledare eller mot gängens springpojkar svarar justitieministern:

– Lagen riktar sig inte bara mot toppen av pyramiden, utan syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga och som kan främja brottslighet av grovt slag.

För vagt?

Grunden för åklagarens beslut om vistelseförbud kommer att utgöras av underrättelser från polisen om aktuell person. Vistelseförbudet behöver inte vara kopplat till en dom.

– Det måste finnas en viss nivå på de underrättelser som ligger till grund för ett sådant beslut, säger Strömmer.

Justitiekanslern, JK, har varnat för att det utredningsförslag som regerings lagrådsremiss bygger på ”i allt väsentligt är uttryckta i vaga och/eller allmänna ordalag”. Därmed överlämnas uttolkningen av hur lagen ska tillämpas i stor utsträckning till åklagare och polis.

Även mot barn

Ett vistelseförbud ska vara avgränsat och framförallt gälla för ”allmän plats”. Enligt lagrådsremissen omfattar den formuleringen en stor del av den geografiska ytan i utsatta områden och de flesta platser, inom- och utomhus, där allvarlig brottslighet bedrivs. Förutom allmän plats ska även skolgårdar och områden runt förskolor och fritidshem omfattas.

Vistelseförbudet ska få gälla högst sex månader i taget, men kunna förlängas. I allvarliga fall ska man kunna kontrollera att förbudet följs genom att personen får en elektronisk fotboja.

Överträder man vistelseförbudet ska man kunna straffas med fängelse i högst ett år.

Vistelseförbud ska kunna beslutas inte bara mot vuxna utan också mot barn över 15 år.

Radar

Superlånga lastbilar ska minska utsläppen

Från 1 december blir det tillåtet med upp till 34,5 meter långa lastbilar på svenska vägar.

Som land nummer två i Europa tillåter Sverige nya superlånga lastbilar, nio meter längre än dagens ekipage. Till följd beräknas utsläppen minska.

Från tidigare tillåtna 25,25 meter – till 34,5 meter. På fredagen öppnar de första vägarna i Sverige för lastbilar som är nio meter längre än vad vi är vana vid. Syftet är att effektivisera transporterna.

– Med längre lastbilar så får man plats med mer gods per lastbil, vilket i sin tur innebär färre lastbilar på vägarna och mindre utsläpp, säger Sandra Nordahl, enhetschef på Trafikverket.

Enligt myndighetens beräkningar kan utsläppen från den tunga lastbilstrafiken minska med mellan fyra och sex procent med de nya lastbilarna.

De längre lastbilarna kommer att tillåtas köra på totalt 590 mil statliga vägar samt ett antal kommunala anslutningsvägar. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Invändningar från facket

Fackförbundet Transport har dock lyft oro för att säkerheten på vägarna kan påverkas, rapporterar Arbetet. Dels oroar man sig för att de långa ekipagen kan bli svårare att backa undan vid till exempel olyckor med brandrisk, dels för att risken för olyckor vid omkörningar ökar.

Men Sandra Nordahl betonar det inte finns någon anledning till oro.

– De ska fungera precis lika bra som de lastbilar som finns i dag vad gäller framkomlighet. Sedan kan det alltid finnas en utmaning med att backa undan eller på annat sätt flytta fordon vid olyckor, men det gäller oavsett fordonslängd, säger hon.

De är dessutom tydligt uppmärkta med en skylt fram och bak, så att andra trafikanter ska kunna planera sina omkörningar.

– Studier som gjorts visar ingen generell ökad trafikrisk kopplat till att fordonen blir nio meter längre. Snarare tvärtom, att det blir färre lastbilar i trafiken innebär lägre risk för olyckor, säger Sandra Nordahl.