Radar

Så kan en kommun ställa om kring mat

I Härnösand startar nu ett projekt som ska utveckla stadsodling till ett hållbart matsystem i större skala.

Omställning på kommunnivå provas nu i ett projekt i Härnösand.
En stadsodling ska utvidgas till att bli ett hållbart matsystem, från odling till kompostering.

Projektet har fått 1,4 miljoner kronor av Vinnova för att leta efter civilsamhällets lösningar på klimatkrisen, varav en sådan lösning är matförsörjningen. Idén är nära kopplad till matvärnstanken, hur vi ska få vår mat när krisen kommer  och även innan.

– Det fanns ett projekt i Härnösand med stadsnära odling, som vi bestämde att vi ville göra någonting mer av. Så nu nu samarbetar vi, Härnösands kommun och Stiftelsen Vårsta diakoni under två år. Vi har just startat, säger David Bennett, initiativtagare till projektet.

– Det blir ett försök att skapa ett hållbart matsystem i Härnösand – omställning på kommunnivå – där vi vill engagera civilsamhället att producera mat tillsammans. Det handlar både om att odla, att förädla, att distribuera och att kompostera. Ett lokalt kretslopp.

Både odlare, förädlare och säljare behövs

Pengarna från Vinnova bekostar arbetstid, tillgång till livsmedelsgodkända lokaler och eventuellt verktyg och mark. Kommunen bidrar också.

– Vanligtvis måste man arrendera mark men det kan också finnas mark som inte används just nu, och som ägaren kan låta andra människor använda i ett sådant här större syfte, gratis.

Enligt David Bennett kan en erfaren odlare med småbruksmetoder försörja ungefär nio andra personer.

– Så utifrån det skulle vi på lång sikt behöva att tio procent av befolkningen i Härnösand engagerar sig i produktionen, det skulle kräva att många fler får både kompetens och erfarenhet av odling. Men det är på lång sikt så det här första året är vi glada om vi kan få ihop 50 personer.

Eftersom projektet just startats är det till nästa års odlingssäsong som man kommer att vilja locka fler att delta.

– De som kan vara med är både odlare, förädlare och de som säljer varorna till allmänhet, restauranger och företag. Staden kan vara en stadig kund. Vi ska engagera civilsamhället och visa att det här är något som fler kan längta efter – något som ger naturkontakt, meningsfullt arbete och kontakt med andra människor.

Allt i projektet kommer att dokumenteras så att erfarenheterna kan användas i andra kommuner i länet och landet.

Radar

Gängmedlemmar ska få portas från allmänna platser

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff där nya verktyg i kampen mot de kriminella gängen presenterades.

Åklagare ska kunna förbjuda personer som främjar gängkriminalitet från att vistas på en viss plats. Även om de inte dömts för brott.– Syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag om preventivt vistelseförbud på allmän plats, som ska börja gälla redan 1 februari. Syftet med den nu föreslagna lagen är att förebygga och förhindra brottslighet i kriminella nätverk, till exempel skjutningar och sprängningar.

Lagen innebär att en person som tillhör eller verkar för en kriminell grupp ska få beläggas med vistelseförbud om han eller hon medvetet främjar gruppens brottslighet. Beslut tas av åklagare på begäran av polisen.

Brottsligheten måste ha en koppling till en gängkonflikt i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämnen används, eller handla om brottslighet som allvarligt skadar tryggheten på en viss allmän plats. Enligt Strömmer kan det till exempel handla om öppen narkotikahandel.

På frågan om vistelseförbud främst ska riktas mot gängledare eller mot gängens springpojkar svarar justitieministern:

– Lagen riktar sig inte bara mot toppen av pyramiden, utan syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga och som kan främja brottslighet av grovt slag.

För vagt?

Grunden för åklagarens beslut om vistelseförbud kommer att utgöras av underrättelser från polisen om aktuell person. Vistelseförbudet behöver inte vara kopplat till en dom.

– Det måste finnas en viss nivå på de underrättelser som ligger till grund för ett sådant beslut, säger Strömmer.

Justitiekanslern, JK, har varnat för att det utredningsförslag som regerings lagrådsremiss bygger på ”i allt väsentligt är uttryckta i vaga och/eller allmänna ordalag”. Därmed överlämnas uttolkningen av hur lagen ska tillämpas i stor utsträckning till åklagare och polis.

Även mot barn

Ett vistelseförbud ska vara avgränsat och framförallt gälla för ”allmän plats”. Enligt lagrådsremissen omfattar den formuleringen en stor del av den geografiska ytan i utsatta områden och de flesta platser, inom- och utomhus, där allvarlig brottslighet bedrivs. Förutom allmän plats ska även skolgårdar och områden runt förskolor och fritidshem omfattas.

Vistelseförbudet ska få gälla högst sex månader i taget, men kunna förlängas. I allvarliga fall ska man kunna kontrollera att förbudet följs genom att personen får en elektronisk fotboja.

Överträder man vistelseförbudet ska man kunna straffas med fängelse i högst ett år.

Vistelseförbud ska kunna beslutas inte bara mot vuxna utan också mot barn över 15 år.

Radar

Superlånga lastbilar ska minska utsläppen

Från 1 december blir det tillåtet med upp till 34,5 meter långa lastbilar på svenska vägar.

Som land nummer två i Europa tillåter Sverige nya superlånga lastbilar, nio meter längre än dagens ekipage. Till följd beräknas utsläppen minska.

Från tidigare tillåtna 25,25 meter – till 34,5 meter. På fredagen öppnar de första vägarna i Sverige för lastbilar som är nio meter längre än vad vi är vana vid. Syftet är att effektivisera transporterna.

– Med längre lastbilar så får man plats med mer gods per lastbil, vilket i sin tur innebär färre lastbilar på vägarna och mindre utsläpp, säger Sandra Nordahl, enhetschef på Trafikverket.

Enligt myndighetens beräkningar kan utsläppen från den tunga lastbilstrafiken minska med mellan fyra och sex procent med de nya lastbilarna.

De längre lastbilarna kommer att tillåtas köra på totalt 590 mil statliga vägar samt ett antal kommunala anslutningsvägar. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Invändningar från facket

Fackförbundet Transport har dock lyft oro för att säkerheten på vägarna kan påverkas, rapporterar Arbetet. Dels oroar man sig för att de långa ekipagen kan bli svårare att backa undan vid till exempel olyckor med brandrisk, dels för att risken för olyckor vid omkörningar ökar.

Men Sandra Nordahl betonar det inte finns någon anledning till oro.

– De ska fungera precis lika bra som de lastbilar som finns i dag vad gäller framkomlighet. Sedan kan det alltid finnas en utmaning med att backa undan eller på annat sätt flytta fordon vid olyckor, men det gäller oavsett fordonslängd, säger hon.

De är dessutom tydligt uppmärkta med en skylt fram och bak, så att andra trafikanter ska kunna planera sina omkörningar.

– Studier som gjorts visar ingen generell ökad trafikrisk kopplat till att fordonen blir nio meter längre. Snarare tvärtom, att det blir färre lastbilar i trafiken innebär lägre risk för olyckor, säger Sandra Nordahl.